«Стройове положення та повороти на місці (практичне)»
 

Завантажити урок №3

Урок №3

Тема: «Стройове положення та повороти на місці (практичне)»

Навчально-виховна метанавчити учнів приймати стройове положення; навчити учнів виконанню команд «Струнко!», «Віль­ної», «Заправитись!», «Головні убори скинути (надіти)!»; навчити учнів виконувати повороти на місці; прищеплювати любов до стройової підготовки, дисциплінованість.

Навчальні питання:                                                                  

1.    Виконання команд «Струнко!», «Вільно!», «Заправитись!», «Головні убори (головний убір) скинути (надіти)!».

2.    Прийняття стройового положення.                                          

3.    Повороти на місці.

Місце проведеннястройовий майданчик.
Час: 45 хв.                                                                                   

Навчальні посібникипідручник «Захист Вітчизни», с. 84-85, Стройовий статут.

      ВСТУПНА ЧАСТИНА: 7 хв.

1.    Вишикування учнів в одну, дві шеренги, рапорт командира взво­ду вчителеві, привітання, перевірка зовнішнього вигляду учнів.

2.    Оголошення теми, основної мети та порядку проведення уроку

3.    Стройове тренування. Виконання команд «В одну шеренгу; ставай!», «Відділення, у дві шеренги — ставай!».

             ОСНОВНА ЧАСТИНА: 35 хв.

                Виконання команд: «Струнко!», «Вільно!», «Шикуйсь!»

            Починаючи вивчення цього питання, викладач пояснює, що по команді «Струнко!» стають у стройове положення, і знайомить учнів з елементами стройового положення шляхом зразкового показу. Учні повинні бачити педагога під час показу спереду  та  збоку. Потім викладач розповідає, в яких випадках застосовується стройове положення. Після закінчення показу вчитель розмикає учнів з інтервалом в один крок і дає змогу їм стати у стройове положення, а сам перевіряє кожного, виправляючи допущені помилки.

Якщо більшість робить помилки, викладач починає вив ня прийому за допомогою підготовчих вправ. Для цього в розімкнутому одношеренговому строю стають на лінію стро­кового майданчика. Учитель показує першу підготовчу вправу: 4розгортання носків взуття по лінії фронту на ширину ступні». Її виконання здійснюється по команді: «Носки звести: роби раз, носки розвести: роби два...». Подаючи команди, викладач стежить За шириною розведення носків і виправляє допущені помилки. Виконувати вправу потрібно по 5-7 разів, і тільки після цього перевіряти, чи не відхилилися носки від лінії.

Після одноосібного тренування викладач може застосувати попарне тренування, для чого проводить розрахунок на перший і другий та командує: «Перші номери ліворуч, другі — праворуч», «Перші номери перевіряють, другі виконують. До попарного тре­нування приступити!», а сам стежить за тренуванням, виправ­ляє недоліки та періодично змінює виконуючих і контролюючих.

Коли учні навчаться правильно ставити ступні ніг, можна перейти до вивчення наступної підготовчої вправи: підйом грудей з подачею тіла вперед, втягнення живота, розведення плечей та опускання рук уздовж стегна. Ця вправа відпрацьовується в тій же послідовності, як і попередня.

Викладач пояснює учням, що починаючи цю вправу, потріб­но зробити глибокий вдих і в такому положенні затримати груд­ну клітку, зробити видих і продовжувати дихання з піднятими грудьми. Піднявши груди, корпус тіла слід трохи подати впе­ред і втягти живіт, а плечі розвести. Руки при цьому опустити так, щоб кисті були повернені долонями всередину, збоку стегон, а напівзігнуті; пальці торкалися стегна. Голову тримати високо і прямо, не випинаючи підборіддя, дивитися перед собою. Щоб перевірити правильність подачі корпуса тіла вперед," необхідно стати на носки, а потім не змінюючи нахилу тіла, опуститися на всю ступню.

Вивчення цієї підготовчої вправи проводиться по команді: «Груди підняти, живіт втягти, плечі розвести, корпус тіла по­дати вперед, роби — раз! Прийняти попереднє положення, роби — два!». Вправа виконується, поки кожен учень не відчує різниці 8 положенні корпуса при правильному стройовому положенні.

З метою показу різниці цих положень необхідно викорис­товувати дзеркало або одну шеренгу навпроти іншої. Під час відпрацювання другої підготовчої вправи викладач показує, як учні повинні тримати голову. Щоб перевірити правильність положення голови, потрібно прийняти стройове положення і,


не опускаючи голови, подивитися вниз перед собою. При правильному положенні голови школяр повинен бачити перед собою найближчу точку за 2-3 кроки від себе, якщо ж він бачить/ в одному кроці від себе або бачить носки свого взуття, то тримає голову неправильно. Викладач звертає увагу учнів на те, що п правильному стройовому положенні груди завжди будуть дещо спереду підборіддя.  

Після цього викладач відпрацьовує правильність прийняття стройового положення за допомогою третьої підготовчої вправ" на 8 рахунків: рахунок раз — руки прямо перед собою долонями всередину; рахунок два — напівзігнуті пальці рук; рахунок три — притиснути великий палець до напівзігнутих пальців звер­ху; рахунок чотири — руки опустити вниз так, щоб кисті були повернуті долонею всередину, були збоку й уздовж стегна, а півзігнуті пальці торкались стегна; рахунок п'ять — розвести ступні ніг у боки, тримаючи п'яти разом; рахунок шість — звести ступні разом і на ширину ступні, рахунок сім — звестися на носках ніг; рахунок вісім — опуститись на всю ступню, не міняючи нахилу корпуса тіла. Ця вправа може виконуватися у три етапи Спочатку елементи з першого по четвертий, потім з п'ятого г восьмий, і потім уся вправа разом.

Після відпрацювання підготовчих вправ викладач приступає до тренування всіх елементів стройового положення, для чого дає команди:«Ставай!», «Струнко!» або інші, наприклад: <^ кроки вперед, кроком руш!».

Після закінчення виконання команди «Стрункої» необхідно зауважити, що після подачі цієї команди завжди подається команда «Вільно!».Учитель наголошує, що по команді «Вільно треба послабити в коліні праву або ліву ногу, але, не зрушую з місця, бути уважним і не розмовляти, потім показує практик виконання цієї команди і приступає до тренування.

Необхідно зазначити, що, зайнявши своє місце в строю, важливо знати, як підтримувати рівняння в ньому. Після цього вести положенняСтройового статуту та на прикладі одно відділення показати, як виконується команда «Шикуйсь!». Ви­кладач повинен зразково показати дії учнів за цією командо" зокрема положення корпуса тіла, голови, звернувши увагу положення вуха і підборіддя.

Треба відзначити, що по команді «Шикуйсь!» голова заві повертається праворуч. Під час рівняння підрозділу, у разі потреби або після повороту кругом, у наступній команді вказують бік рівняння, наприклад: «Ліворуч (праворуч) — шикуйсь!».

Після роз'яснення та показу викладач приступає до тренуван­ня, для чого подає команди «Шикуйсь!», «Праворуч — шикуйсь!», «Ліворуч — шикуйсь!» і перевіряє правильність їх виконання, вказує на виявлені недоліки. Звертається увага учнів на те, що після закінчення шикування, коли учні тримають установлені інтервали та дистанцію, вирівнялись у строю, подається команда «Струнко!», за якою всі повертають голову прямо.

 Відпрацювавши виконання цієї команди, викладач приступає до вивчення наступного питання.

Виконання команди «Головний убір скинути (надіти!)»

Починаючи відпрацювання цього питання, викладач відзначає, що головний убір скидається за командою: «Головні убори (головний убір) скинути!», а одягається за командою: «Головні убори (головний убір) надіти». У разі потреби окремі військовослужбовці головні убори скидають й одягають без команди. Скинутий головний убір тримають у лівій вільно опущеній руці козирком уперед.

Після цього починається вивчення прийому на три рахунки за командою «Головні убори скинути: роби — раз, роби —- два, роби — три». За рахунком «роби — раз» учні беруться правою рукою за головний убір, за рахунком «роби — два» перехоплюють головний убір лівою рукою перед собою, за рахунком «роби — три» опускають ліву руку вниз так, щоб козирок був попереду.

Доцільно одразу показати та розповісти про порядок одяган­ня головного убору на три рахунки за командою: «Головні убори чадіти: роби — раз, роби — два, роби — три».

За рахунком «роби — раз» учні перехоплюють головні убори перед собою правою рукою, за рахунком «роби — два» головні Убори правою рукою одягаються на голову, за рахунком «роби — три» права рука опускається вниз.

Тренування проводиться одночасно в скиданні й одяганні головних уборів.

Повороти па місці

Починаючи відпрацювання першого питання, слід пояснити Значення правильного виконання поворотів на місці та їх застосу­вання. Треба наголосити, що повороти на місці використову­йся окремими солдатами на стройових заняттях, при підході до начальника та відході від нього, а також під час постановку в стрій та підрозділами як на заняттях, так і під час руху.

Навчання поворотам на місці починається після відпрацювання стройового положення, тому що тільки тоді можна правильно засвоїти ці прийоми. При цьому слід спочатку відпрацьовувати поворот праворуч, ліворуч (1/4 кола) і кругом (1/2 кола), а ноті]» повороти напівоберту ліворуч (1/8 кола).

Для навчання поворотам на місці викладач шикує учнів в о, шеренгу з,інтервалом два кроки та показує поворот праворуч у лому в нормальному темпі. Після цього він демонструє прийом в уповільненому темпі з попутним поясненням порядку дій за попередньою командою та за командою для виконання. Поворот праворуч розучується на два рахунки згідно зі ст. ЗО Стройового статуту

Показавши прийом, роздільно, вчитель командує: «Поворот праворуч, роздільно роби — раз!, роби — два!». Він слідку» тим, щоб учні за першим рахунком різко повертались у бік лівої руки на правому підборі та лівому носку, при цьому зберігали положення корпуса як при стройовому положенні, не згинали у колінах, переносячи вагу тіла на ногу, що спереду. Підбор н< що позаду, і носок передньої ноги повинні бути розвернуті щоб після закінчення повороту носки були розвернуті на ширині ступні. Положення рук має бути як при стройовому положи При неправильному або нечіткому виконанні елемента на рахунок «Раз», подається команда «Відставити!».

За рахунком «Роби — два» найкоротшим шляхом приставити ліву ногу, згинаючи її в коліні.

Вивчивши поворот праворуч роздільно, викладач приступає; до вивчення його в цілому. Для цього він подає команду «Праворуч!» і супроводжує її підрахунком «Раз, два». Вивчення прийому можна продовжувати з рахунком вголос самими учнями або барабан. Під час вивчення повороту необхідно звернути увагу те, щоб він виконувався не тільки за допомогою ніг, а й за допомогою різкого руху корпусом тіла в бік повороту з дотриманням усіх правил стройового положення.

Закінчивши тренування у виконанні повороту праворуч, викладач показує спочатку в цілому, а потім роздільно по» ліворуч. Поворот ліворуч виконується також на два рахунки командою «Поворот ліворуч, роздільно, роби — раз!» учні повинні повернувшись на лівому підборі та на правому носку, пере» вагу тіла на ліву ногу, При цьому зберігати правильне поло: корпуса, не згинати ноги в колінах і не рухати руками під час повороту. За рахунком «Роби — два» праву ногу треба найкоротшим шляхом приставити до лівої так, щоб носки були розгорнуті по фронту на ширину ступні. Після показу та пояснення пово­роту ліворуч проводиться тренування у виконанні цього прийому в такій послідовності, як і повороту праворуч.

Вивчивши поворот ліворуч, викладач переходить до вивчення повороту кругом. Він показує прийом у цілому, потім роздільно па два рахунки. Далі викладач пояснює, що поворот кругом вико­нується за командою «кругом». Виконується він так, як і поворот ліворуч, з тією тільки різницею, що розворот корпуса робиться на 180° (повний).

За командою «Поворот кругом роздільно, роби — раз!» по­трібно вивільнити каблук правої та носок лівої ноги і різко по­вернутися на правому носку і лівому каблуці, не згинаючи ніг у колінах, перенести вагу тіла на каблук лівої ноги, подавши корпус трохи вперед. Під час повороту кругом також не допус­кається рух руками навколо корпуса. За рахунком «Роби — два» треба приставити праву ногу до лівої так, щоб каблуки були ра­зом, а носки розвернуті на ширину ступні.

Досягши правильного роздільного виконання прийому, слід перейти до тренування у виконанні повороту кругом у цілому. Під час відпрацювання повороту кругом викладач повинен уважно стежити за тим, щоб учні не відривали передчасно з місця ногу, що позаду, а від повороту не допускали хитання корпуса та рух руками.

Тренування в поворотах праворуч, ліворуч і кругом прово­диться самостійно, попарно й у складі всього класу до повного засвоєння. Якщо учні виконують поворот або його елемент неправильно, викладач подає команду «Відставити!», вказує на помилки та подає команду повторити все спочатку.

Під час навчання поворотів на місці необхідно звертати увагу на такі  помилки: деякі учні повертають корпус тіла за попере­дньою командою; гнуть ноги в колінах; розмахують руками під час повороту; нахиляють голову вниз; опускають груди і виставляють живіт; відхиляють корпус назад; поворот роблять не на каблуці, а на всій ступні; під час повороту кругом роблять неповний розворот;

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "«Стройове положення та повороти на місці (практичне)»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід