ДВА СИНИ — ДВІ ДОЛІ (ОБРАЗИ ОСТАПА Й АНДРІЯ У ПОВІСТІ)
 
УРОК № 32 
ТЕМА: ДВА СИНИ — ДВІ ДОЛІ (ОБРАЗИ ОСТАПА Й АНДРІЯ У ПОВІСТІ) 
Мета: розкрити силу характеру Остапа і  причини трагедії Андрія; розвивати навички порівняльної характеристики персонажів, переказу, усного зв’язного мовлення, усного словесного малювання; формувати уявлення про сильну особистість, громадянську позицію школярів. 
Обладнання: текст повісті «Тарас Бульба»; ілюстрації до  твору Є. Кибрика; репродукція картини М. Дерегуса «Загибель Остапа» (1952); виставка учнівських малюнків. 
Тип уроку: комбінований. 
Очікувані результати: учні цілісно сприймають великий за обсягом текст, виразно читають 
і переказують близько до тексту ключові епізоди повісті, уміють характеризувати 
персонажів твору; висловлюють своє бачення проблем, порушених у  повісті. 
Хід уроку 
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
; Перевірка складених самостійно планів повісті (3—4 роботи ) 
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ 
III. СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
; Слово вчителя 
Навіть в одній сім’ї діти зазвичай бувають різними. Так ста -лося і в родині старого запорозького полковника Тараса Бульби. 
Чому брати, які виросли в однакових умовах, стали ворогами? 
Чим пояснюється вибір кожного з них? На ці та інші питання ми 
й спробуємо дати відповіді на уроці. 
; Вікторина «Що ти знаєш про синів Тараса Бульби?» 
1. Де навчалися Остап і Андрій? ( У Київській академії.) 
2. Скільки років їм було, коли їх туди віддали? (Дванадцять.) 
3. Як вони добиралися додому на канікули? (Пішки, оскільки 
школярам заборонялося їздити верхи, та й коней у них 
не було.) 
4. Коли Тарас послав їм коней? (Тоді, коли сини закінчили ака-демію.) 
5. Кому з братів належать слова: «За кривду не подивлюся 
й не поступлюся ні перед ким»? ( Остапові. ) 
6. Про кого з синів старий Тарас сказав: «Добрий буде козак!»? 
(Про Остапа.) 
7. Кого із своїх синів Тарас назвав «мазунчиком»? ( Андрія.) 
8. Де Тарас поклав спати своїх синів? ( Надворі.) 
9. Через скільки днів Остап і Андрій поїхали на Січ? (Наступного 
дня. ) 
10. З яким настроєм покидали вони домівку? ( Молоді козаки 
їхали смутно й стримували сльози, боячись батька свого.) 
; Переказ тексту 
Перекажіть, як навчалися Остап і Андрій у Київській акаде -мії. Як брати ставилися до товаришів, до навчання, до покарань? 
; Бесіда з  учнями 
1. Які риси вдачі виявилися у братів під час навчання в акаде -мії? (В Остапа впертість, наполегливість, вірність товари-шам. «Він був суворий до інших спокус, крім війни та весе -лої гульні… Він був прямодушний із рівними. Він був добрий 
у такій мірі, в якій тільки можна було бути з такою вда-чею і в тодішній час». В Андрія були спритність, хитрість, 
уміння викрутитись з будь-якої ситуації, перекласти свою 
провину на іншого. «Андрій мав почуття трохи живіші 
і якось більш розвинені». ) 
2. Поміркуйте, чи однаково батьки ставилися до своїх синів. 
(Ні. Мати любила більше меншого, а Тарас виділяв Остапа.) 
3. Яку науку Тарас уважав найважливішою для своїх синів? 
( Перебування на Січі. «От де наука, то наука! Там вам 
школа; там тільки наберетесь розуму».) 
4. Чим пояснити таке рішення Тараса? ( Адже він сам був коза-ком, тому і вважав, що на Січі сини стануть справжніми 
чоловіками. ) 
5. Про що думали Тарас та його сини, коли їхали на Січ? (Тарас 
згадував давнє: перед «ним проходила його молодість, його 
минулі літа, по яких завжди плаче козак, який хотів би, 
щоб усе життя його було молодістю». Сини згадували роки 
навчання в академії.) 
; Проблемна ситуація 
1. Як ви розумієте вислів Тараса про «справжнє діло»? 
2. Що мав на увазі Тарас? (Це вчинки синів, які мали показати, 
чи гідні вони бути козаками, дотримання усі законів запо-розького братства. ) 
; Виразне читання тексту 
Прочитайте розповідь про те, як Андрій зустрівся з прекрас -ною полячкою і пробрався у її покої. 
; Бесіда за  прочитаним 
1. Як панночка ставилася до юнака? (Вона була досить легко-важною і відверто глузувала з нього. ) 
2. Як почувався Андрій у її покоях? (Він почувався збентежено, 
був «наче зв’язаний у мішку». ) 
3. Як Андрій вибрався з дому полячки? ( Його вивела татарка, 
служниця панночки.) 
4. Чи бачилися ще й коли Андрій із прекрасною полячкою? 
(Він зустрів її у костьолі, а потім ще раз бачив мимохідь. 
Після цього воєвода ковенський незабаром виїхав із Києва.) 
; Переказ тексту із  творчим завданням 
Розкажіть, як Остап та Андрій сприйняли закони Запорозької 
Січі, від їхнього імені ( р. III ). 
; Виразне читання тексту 
Зачитайте, як поводилися під час осади Дубна Остап і Андрій 
(р. V ). 
; Бесіда за  прочитаним 
1. Як Тарас оцінював своїх синів? ( «А старому Тарасові любо 
було бачити, як обидва сини його були серед перших».) 
2. Які риси вдачі виявилися в Остапа? («Остапові, здавалося, 
на віку судилася бойова путь і трудна наука вершити во-єнні справи». Він завжди був спокійним, поміркованим, умів 
оцінювати небезпеку й намагався не просто уникати її, 
а знаходив способи подолати. У нього визначалися нахили 
ватажка. ) 
3. Яке порівняння для Остапа використовує автор? («Сила почи -налася в його тілі, і лицарські його якості набрали широкої 
сили якостей лева».) 
4. Як про старшого сина говорить сам Тарас? ( «…Та з цього 
буде колись добрий полковник!… та ще такий, що й батька 
за пояс заткне!») 
5. Які військові здібності виявилися в Андрія? (Він був дуже за-пальним, «весь поринув у чарівну музику куль і мечів». Дуже 
часто Андрій «одним шаленим наскоком своїм чинив такі 
чудеса, з яких не могли не здивуватися бувалі в боях». ) 
6. Подумайте, що означала фраза Тараса: «І це добрий — враг 
би не взяв його! Не Остап, а добрий, добрий теж вояка!» 
( Тарас бачив лицарську доблесть молодшого сина. Та його 
тривожила запальність Андрія. Він усе ж таки віддавав 
перевагу розсудливості й поміркованості Остапа.) 
; Проблемна ситуація 
Поміркуйте, коли розходяться дороги Остапа й Андрія. 
; Коментар учителя 
Саме під час облоги Дубна розходяться дороги двох братів. 
До цього моменту в них виявлялися просто різні риси характеру. 
А тепер вони починають по-різному ставитися до того, що відбу-вається. 
; Характеристика Андрія. Бесіда 
1. Що стало причиною того, що Андрій перейшов у стан воро-гів? (Любов до прекрасної полячки і бажання її врятувати. ) 
2. Чи вагався Андрій, перш ніж піти з татаркою? Підтвердьте 
словами тексту. (Гоголь пише: «Багато різних почуттів збу-дилося й спалахнуло в молодих грудях козака». Можливо, 
серед них були й думки про батька, Остапа, матір, това -ришів.) 
3. Із тексту твору відомо: коли Андрій збирав харчі для пан -ночки, прокинулися батько й Остап. Чому вони його не зу-пинили? (Тому що їм просто не могло спасти на думку, що 
Андрій може перейти у стан ворога.) 
4. Чи відчував Андрій страх, коли йшов із татаркою? По-міркуйте, кого він боявся найбільше? ( Так, Андрієві було страшно. «Він стояв ні живий ні мертвий». Та найбільше 
він боявся батька, знаючи його жорстокий характер.) 
5. Поміркуйте, чи випадково автор увів Андрія в католицький храм. (Мабуть, що ні. Андрія здивувало все, що там відбува-лося. Цим автор підкреслює, що віра його героя була занадто 
слабкою.) 
6. Розкажіть, якою була зустріч Андрія з прекрасною полячкою. 
Як поводилися герої? ( Полячка була зворушена вчинком ко-зака. Жодного слова глузувань не вирвалося з її уст. А Андрій 
був повністю під владою краси молодої жінки й співчуття 
до її скрутного становища. ) 
7. Чи змушувала його полячка зрадити свою вітчизну? (Ні. Вона 
не промовила жодного слова з цього приводу. Її дуже здиву-вала промова Андрія. ) 
8. Зачитайте монолог Андрія. Про що в ньому йдеться? (Це було 
освідчення у коханні.) 
9. Кого більше хвилювало питання зради: Андрія чи панночку? 
(З їхнього діалогу можна зробити висновок, що це питання 
дуже хвилювало панночку. Андрій заради кохання до неї був 
ладен пожертвувати всім найдорожчим.) 
10. Чому автор пише: «І загинув козак! Пропав для всього ко-зацького лицарства!»? ( Тому що Андрій зробив найстраш-ніше: зрадив вітчизну, Січ, батька, матір, товаришів, віру. ) 
11. Що Тарасові повідомив єврей Янкель? Що найбільше обурило 
Тараса? (Янкель повідомив, що Андрій перейшов із доброї волі. 
«Чим чоловік винен? Там йому краще, туди й перейшов». 
Тараса вразила ця звістка. Він не хотів вірити, що сталося 
таке ганебне діло: його рідний син «продав віру й душу».) 
12. Яким побачив Андрія Тарас у бою? ( Андрій був найвродливі-шим з усіх. Охоплений величезною жагою довести свою хо-робрість мчав він у бій. ) 
13. Яке порівняння використовує автор для Андрія? З якою ме-тою? (Автор порівнює героя з хортом. І в цьому відчувається 
зневага до героя. ) 
14. Розкажіть про зустріч батька з сином. Як поводився кожен 
із них? ( Тарас був рішучим, Андрій зляканим. ) 
15. Яким було останнє слово Андрія? («…Він вимовляв чиєсь ім’я; 
та не було це ім’я вітчизни, чи матері, чи братів — це було 
ім’я прекрасної полячки». Цим ще раз підкреслюється думка, 
що Андрій назавжди втрачений для козацтва.) 
16. Як ви гадаєте, чи правильно зробив Тарас, убивши сина? 
(За законами воєнного часу це було правильне рішення. ) 
17. Чому Тарас не погодився на пропозицію Остапа поховати 
Андрія? (Смерть без поховання — це перешкода на шляху 
його душі до Бога. Більше того, рідна земля не приймає зрад-ників. ) 
18. Чи можна виділити в Андрія позитивні риси характеру? (Так, 
Андрій здатний на сильні почуття, вірний у коханні, співчу-ває нещасним голодуючим. Та разом із тим він — зрадник. 
Це свідчить про те, що характер героя дуже складний у пси -хологічному плані.) 
; Характеристика Остапа. Бесіда з  учнями 
1. Як поводився Остап під час облоги Дубна? (Він був хоробрим 
козаком, рвався в бій і виявляв мужність.) 
2. Яке порівняння використовує автор, щоб показати Остапа 
в бою? (Автор порівнює Остапа з яструбом, що ширяє в небі. 
Це сильний і могутній птах, який завжди б’є стрілою.) 
3. Як запорожці оцінюють сміливість Остапа? (Вони обирають 
його за отамана замість загиблого Бородатого.) 
4. Яку рису Остапа найвище оцінили козаки? ( Його розум.) 
5. Як поводився Остап під час виборів? («Остап, знявши шапку, 
подякував усім козакам-товаришам за честь, не став від-мовлятися ні молодістю, ні молодим розумом, знаючи, що 
час воєнний і не до того тепер, а тут-таки повів їх просто 
на купу і вже показав їм усім, що недаремно обрали його 
на отамана».) 
6. Як до цього поставився Тарас? ( «…І зрадів старий і став дя -кувати усім уманцям за честь, якою вшанували сина».) 
7. Розкажіть, як Остап потрапив у полон. Чиїми очима читач 
спостерігає за ним? ( Полонення Остапа вісьмома ляхами 
спостерігає Тарас. Він намагався допомогти синові, але його 
самого тяжко поранили.) 
8. Як поводився Остап під час страти? Зачитайте. («Остап зно -сив муки й катування, як велетень. Ні крику, ні стогону 
не було чути навіть тоді, коли стали перебивати йому 
на руках і на ногах кості, коли жахливий хрускіт їх почули 
серед мертвої юрби найдальші глядачі, коли панянки одвер-нули очі свої, — ніщо, схоже на стогін, не вирвалося з уст 
його, не здригнулося обличчя його».) 
9. Як Тарас сприймав поведінку сина? (Його серце розривалося 
від жалю за сином. Та батько пишався його мужністю і си-лою волі.) 
10. Якими були останні слова Остапа? («Батьку! Де ти? Чи чуєш 
ти?») 
11. Чому він звернувся саме до батька? (Тому що ридання матері 
ослабили б його. А Остапові потрібно «було побачити твер-дого мужа, який би розумним словом освіжив його і втішив 
при сконанні». Козакові була потрібна підтримка сильної 
людини, а Тарас був саме таким.) 
; Робота з  репродукцією картини М. Дерегуса «Загибель Остапа» 
1. Розгляньте репродукцію. 
2. Чи вдалося художникові передати силу характеру Остапа? 
IV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК 
; Узагальнююча бесіда 
1. Як ви гадаєте, хто винен у зраді Андрія? ( Ніхто, крім нього 
самого. Таким був його вибір. ) 
2. Як ставиться автор до вчинку свого героя? ( Автор засуджує 
його.) 
3. Чи можна життя Остапа вважати героїчним? ( Так, адже він 
самовідданно боровся з ворогами і помер за вітчизну і віру. 
Це теж вибір життєвої позиції.) 
4. Хто із синів Тараса виявився вірним «справжньому ділу»? (Остап.) 
5. Яку головну ідею утверджує автор у своїй повісті? ( Головна 
ідея повісті — вірне служіння батьківщині, відданість їй 
до останку.) 
; Творча робота 
Напишіть лист героєві повісті (Тарасові, Остапові, Андрієві та ін.). 
; Перевірка учнівських робіт ( 3—4 роботи ) 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Напишіть твір-роздум на тему «Чи гідна зрада ко-хання?»; підготуйте матеріали до усної характеристики героїв по-вісті (Остап і Андрій).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ДВА СИНИ — ДВІ ДОЛІ (ОБРАЗИ ОСТАПА Й АНДРІЯ У ПОВІСТІ)", із категорії "Микола Гоголь", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід