ОПИСИ ПРИРОДИ У ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА»
 
УРОК  №  34
ТЕМА:   ОПИСИ ПРИРОДИ У  ПОВІСТІ М.  ГОГОЛЯ  
«ТАРАС БУЛЬБА»
  Мета:  проаналізувати пейзажі у  повісті, визначити їх роль у  тексті, засоби художньої 
виразності, які використовує автор; розвивати навички усного мовлення, ви ­
разного читання, переказу тексту; виховувати любов до  рідної природи, фор ­
мувати естетичні смаки.
 Обладнання:   текст повісті; репродукція картини І.   Рєпіна «По сліду»; увертюра до  опери 
М.   Лисенка «Тарас Бульба».
  Тип уроку:   комбінований.
 Очікувані  результати:  учні цілісно сприймають великий за обсягом твір, виразно читають 
і  переказують близько до тексту ключові епізоди повісті, пояснюють роль 
 пейзажів у творі.
Хід уроку
  I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
  ; Запитання на  повторення
1.  Що  таке  пейзаж?  ( Опис  природи.)
2.  Які  його  функції   в   художньому  творі?  ( Пейзаж  є  одним 
із   композиційних  прийомів.  Використовується  він  для  того, 
щоб  змалювати  місцевість,  про  яку  йдеться  у   творі,  підкрес -лити  настрій  героя.  Іноді  пейзаж  виступає  контрастом, 
на  фоні  якого  чіткіше  зображуються  глибокі  внутрішні  пе-реживання  героїв. )
  II.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  III.  СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Слово вчителя
Відомо,   що  у  повісті  «Тарас  Бульба»   основну   увагу   автор   при -ділив   описам вчинків   героїв,  подіям,   які  відбувалися   в  Україні, 
визвольній  боротьбі  українського  народу.   Та  важливе  значення  
у  творі  відводиться   й  описам  природи.  Їх   не  так   багато,  але   вони 
досить  колоритні.  Тож  розглянемо  їх.
  ; Виразне читання тексту
«Зображення  місячної  ночі»   ( р.  I ).
  ; Бесіда за  прочитаним
1.  Як   опис  ночі  пов’язаний  з   основною   оповіддю?   ( Це  перша 
й  остання  ніч,  яку  сини  Тараса  проведуть  вдома.)
2.  Якою  зображена  ніч?  ( Ніч  місячна,  ясна,  спокійна.)
3.  Що  підкреслює  цей   опис?   ( Спокій  у  господі  Тараса.  Тому  всі 
й  поснули.)
4.  Хто  з   героїв   не  спить   цієї   ночі?  Чому?  ( Не  спить  тільки 
мати.  Вона  просиділа  цілу  ніч  біля  дітей,  «і  в  душі  бажала, 
щоб  ніч  протяглась  якомога  довше».  Адже  жінку  лякало  рі-шення чоловіка їхати вранці на  Січ. Вона не   могла висловити 
усю  свою  любов  до  дітей  відверто,  тому  що  в   домі  старого 
козацького  полковника  не  могло  бути  й   мови  про  пестощі 
та  любощі.  Однак  її  материнське  серце  боліло  за  дітей,  яких 
у  неї  вранці  мали  забрати.  І,  як  виявилося,  назавжди.  Може, 
материнське  серце  віщувало  біду,  тому  й   проплакала  жінка 
всю  ніч. )
  ; Виразне читання тексту
«Опис   степу»  ( р.  II).
  ; Бесіда за  прочитаним
1.  Що  вражає  читача  в  описі   степу?  ( Зображення  його  безкінеч -ності  й   неозорості,  величності.  Складається  таке  враження, 
що  між  небом  і  землею  простягся  неозорий  степ. )
2.  Чому  автор   зображує   степ  саме  таким?   ( У  ньому  кожна  лю-дина  почувається  вільною.  А  це  необхідно  для  того,  щоб  під-креслити,  що  саме  такими  були  козаки.)
3.  Яку  кольорову   гаму  використовує   автор   для   зображення   степу  
вдень?  (Автор  використовує  яскраві,  насичені  кольори.  Серед 
них  зелено-золотий,  голубий,  синій,  ліловий,  білий,  жовтий, 
сріблястий. )
4.  Які  рослини  українського  степу   названі  у  тексті?  ( Волошки, 
дрок,  кашка,  пшениця.)
5.  Які  тварини  названі   у   тексті?  ( Куропатки,  яструби,  дикі 
гуси,  чайка,  ховрашки,  коники,  лебеді.)
6.  Яким  степ  зображений   увечері?  ( Барви  стали  більш  тем-ними.  Переважають  блакитнувато-темні,  темно-зелені,  ро-жево-золоті  відтінки. )
7.  Яким  зображено  небо?   Який  прийом   використовує   автор? 
(Автор  використовує  метафору.  Читаємо  у  тексті:  «На  них 
просто  дивилися  нічні  зорі.  Вони  чули  своїм  вухом  весь  не-зчисленний  світ  комах,  яких  було  повно  у  траві,  весь  їх тріск,  свист,  стрекотіння:  все  це  звучно  лунало  серед  ночі, 
очищувалося  у  свіжому  нічному  повітрі  і  доходило  до   слуху 
гармонійним».)
8.  Які  ще  художні  засоби  використовує   автор?  ( Багато  епіте -тів  («зелено-золотистий  океан»,  «пірамідальна  верхівка», 
«тисячею  пташиних  свистів»,  «сині  хвилі  повітря»  тощо), 
порівняння  («легкі  й  прозорі  хмарки,  як  морські  хвилі»,  «по 
небу,  наче  велетенським  пензлем,  наляпані  були  широкі 
смуги  з   рожевого  золота»,  алітерація  (ш-ж-х-ж-ч-щ,  переда -ється  шум  вітру. )
  ; Робота з  репродукцією картини І.   Рєпіна «По сліду»
1.  Що  зображено  на  картині?  ( Широкий  степ  і  два  вершники.)
2.  Як   зображене  на  картині   перегукується   з  описом  степу   в  по-вісті?
  ; Творча робота. Усне «словесне» малювання
Усно  опишіть  степ,  зображений   на  картині   І.   Рєпіна,  вико-ристовуючи   елементи  опису   з  гоголівського   тексту.
  ; Робота з  текстом
Знайдіть  у  тексті   опис  Дніпра  і  виразно   зачитайте   його  (р.   II ).
  ; Бесіда з  учнями
1.  Яким  зображений   Дніпро?   ( Могутньою  й  величною  рікою.)
2.  Що  особливо  підкреслюється  у  зображенні   Дніпра?   (Це  вільна 
ріка.  Недарма  вона  займає  простір  «половини  всієї  поверхні 
землі».  Дніпро  «шумів,  як  море,  розлившись  на  волі»  і  «хвилі 
його  слалися  широко  по  землі,  не   натрапляючи  ні  на   скелі, 
ні  на  гори». )
  ; Виразне читання тексту
Уривок  «Околиці   Дубна»  ( р.  V ).
  ; Бесіда за  прочитаним
1.  Якими   зображені   околиці   Дубна?  ( Козацьке  військо  почало 
спустошувати  околиці  міста.)
2.  Що  вражає  в  цих   описах?   (Автор  змальовує  скирти  немоло-ченого  хліба,  ниви,  «ще  не   зачеплені  серпом»,  повне  хлібне 
колосся  нового  врожаю.)
3.  З  якою  метою  письменник   змальовує   ці   деталі?  ( Під  час  об-логи  міста  гине  хліб,  який  є   основою  життя.  У  місті  ж  люди 
172
мруть  із  голоду.  Але  такі  жорстокі  закони  війни:  усе,  що 
належить  ворогові,  має  бути  знищеним.)
  ; Виразне читання уривка
«Опис   липневої  ночі»   ( р.  V ).
  ; Бесіда за  прочитаним
1.  Якою  змальовується  липнева   ніч?  (Вона  чудова.  Усе  неначе 
спокійно. )
2.  Яким  зображено  небо?   («Воно  все  було  відкрите  перед  ним; 
чисто  й   прозоро  було  в  повітрі.  Скупчення  зірок,  що  утворю-вало  Чумацький  Шлях  і  навскіс  поясом  переходило  по  небу, 
все  було  залито  світлом».)
3.  Поміркуйте,   чому  саме  таким  зображено  небо?   ( Високе 
й  чисте  небо  в  цьому  уривку  має  символічне  значення.  Козаки 
захищають  справедливі  ідеали,  тому  над  ними  й  чисте  
небо.)
4.  Що  вносить   тривогу   і  неспокій,   які  панують  у  таборі   коза-ків?  ( Заграви  догоряючих  вдалині  околиць,  чорний  обгорілий 
монастир.  Шпилі,  дахи,  частокіл,  мури  обложеного  міста  ви-світлювалися  відблисками  далеких  пожарищ  і  мали  грізний 
вигляд.)
5.  У  кого  з  героїв   у  цю  ніч  тривожно   на  серці?  Чому?  ( Андрій, 
«сам  не   знаючи  чого,  почував  якусь  задуху  в   серці».  Не   дивно, 
адже  ця  ніч  стала  для  нього  ніччю  зради.  Хоча  він  цього 
й  сам  досі  не   знав.)
6.  Поміркуйте,  яка   роль  цього   пейзажу  у  творі.   (Він  готує  чи-тача  до   страшного  вчинку  Андрія:  зради  вітчизни.  Природа 
неначе  відчуває  те,  про  що  ще  не  здогадуються  люди.  Ось 
звідки  й  тривога,  що  виникає  незважаючи  на  красу. )
  ; Виразне читання тексту
Виразно  прочитайте  останній  абзац   повісті  (від   слів:  «Не   мала 
ріка  Дністер…»  до  слів:  «…розмовляли  про   свого   отамана»).
  ; Бесіда за  питаннями
1.  Який  настрій   уривка?   ( Спокійний,  величний.)
2.  Яким  зображений   Дністер?  (Великою  й  сильною  рікою.)
3.  Яке  значення   опису   цієї   ріки  у  творі?   (Дністер  стає  рікою 
пам’яті  про  старого  отамана.)
4.  В  описі   Дністра   згадується  маленька  пташка   гоголь.  Чи  ви-падково   вона з’являється   на  сторінках   повісті?   ( Є  версія,  що 
прізвище  письменника  походить  від  назви  цієї  пташки.  Тому 
автор  саме  так  підкреслює  свою  спорідненість  із  рідною  зем-лею,  її  славним  героїчним  минулим. )
  ; Прослуховування увертюри до  опери М.  Лисенка «Тарас Бульба». Бесіда
1.  Якою  музикою  починається  увертюра?  ( На  початку  чути 
грізний  гуркіт.  Він  символізує  клекіт  народного  гніву,  який 
ніщо  не   може  стримати.)
2.  Як   засобами  музики  змалювали  картини  рідної   землі? 
(Мелодія  у  другій  темі  увертюри  навіює  образ  неозорих  укра -їнських  степів  і  перегукується  зі  словами  гоголівського  тек -сту.)
3.  Яка  тема  звучить   у   заключній  частині   увертюри?  ( У  за-ключній  частині  звучить  українська  народна  пісня  на  слова 
Марусі  Чурай  «Засвіт  встали  козаченьки».  Вона  неначе 
кличе  до  боротьби  за   рідну  землю,  за   батьківщину. )
  IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Узагальнююча бесіда
1.  Яка  роль  пейзажу  в   повісті  «Тарас  Бульба»?  ( Природа 
є   не  лише  фоном  для  подій.  Вона  стає  живим  учасником 
усього,  що  відбувається.)
2.  Яка  роль  природи  в   розкритті   характеру   героїв?  ( Природа 
допомагає  глибше  розкрити  внутрішній  світ  героїв.)
3.  Яке  значення   мають  пейзажні  замальовки   у  розвитку  сюжету  
повісті?   (Вони  підкреслюють  любов  автора  до  своєї  вітчизни, 
розкривають  її  красу,  ознайомлюють  із   флорою  і  фауною 
України.  Змалювання  широких  і  вільних  степів,  могутніх 
рік  підкреслює  ідейний  зміст  повісті:  зображення  широти 
козацької  натури,  синівської  любові  до  волі.)
  ; Творчий переказ
Перекажіть  пейзажний  уривок,   який  вам   найбільше  сподо -бався.   Спробуйте якомога   читкіше  відтворити  авторський   текст.
  V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуйте  до  уроку   позакласного  читання;  прочитайте 
роман   Ч.  Діккенса  «Пригоди   Олівера   Твіста»;   підготуйте  пові-домлення   про  письменника.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ОПИСИ ПРИРОДИ У ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА»", із категорії "Микола Гоголь", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід