РАЙНЕР МАРІЯ РІЛЬКЕ. «ПІСНЯ ПРО ПРАВДУ». ЗОБРАЖЕННЯ УКРАЇНИ У ТВОРІ
 
УРОК  №  36
ТЕМА:   РАЙНЕР МАРІЯ РІЛЬКЕ. «ПІСНЯ ПРО ПРАВДУ». 
ЗОБРАЖЕННЯ УКРАЇНИ У  ТВОРІ
  Мета:  ознайомити учнів із  творчістю австрійського письменника Р.­М.   Рільке на  при ­
кладі його твору «Пісня про Правду»; розповісти про зв’язки Рільке з  Україною; 
сприяти засвоєнню поняття «національний колорит» та  виявленню його ознак 
в  оповіданні; поглиблювати навички аналізу художнього тексту, переказу, ви ­
разного читання; виховувати у  школярів зацікавленість історичним минулим 
країни, любов до  художньої літератури.
 Обладнання:   портрет письменника; виставка його творів; текст оповідання «Пісня про Правду» 
(у  перекладах на  вибір учителя); підручники Н.   І.   Дорофеєвої, С.   П.   Касьянової 
«Зарубіжна література», В.   Фесенко «Зарубіжна література»  (2007).
  Тип уроку:   урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь і навичок.
 Очікувані  результати:  учні розповідають про зв’язки Р. М. Рільке з Україною, розуміють по ­
няття «національний колорит» і виявляють його ознаки в оповіданні; виразно 
читають і переказують близько до тексту ключові епізоди твору; демонструють 
навички аналізу художнього твору.
Спів  —  це  існування.
Р.-М.  Рільке
Хід уроку
  I.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  II.   СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Слово вчителя
Літературу  XX  століття  важко  уявити  без  відомого  австрій -ського  поета   й прозаїка  Райнера  Марії  Рільке.  У  складному  й  су-перечливому  житті  письменник  намагається   повернутися  до  основ 
життя,  відшукати  втрачену  гармонію   зі   світом.
У  численних  творах  Р.-М.  Рільке  важливого  значення   набу-ває   українська тематика.   Один  із   них   —  «Пісня  про   Правду»  —  ми
сьогодні  розглянемо.
  ; Повідомлення підготовлених учнів
ПИСЬМЕННИК Р.-М.   РІЛЬКЕ ( 1875—1926)
*
Райнер Марія Рільке (повне ім’я, яке одержав майбутній письменник, — Рене Карл 
Вільгельм Йоганн Йозеф Марія Рільке) народився 4 грудня 1875  року у  Празі. У  його батька 
*  Додатковий матеріал із цієї теми подано у книзі: «Вивчення поезії XX  століття в школі: Гійом Аполлінер, Райнер Марія 
Рільке: Посібник для вчителя» / О.   М. Ніколенко, Ю.  В. Бардакова.  — Харків: Видавництво «Ранок», 2003. — С. 72—205.
не  склалася військова кар’єра, і  тому він став службовцем залізничної компанії. Мати по
ходила з  родини купця й  імператорського радника.
В 11 років Рільке віддали до  австрійської військової школи, в  якій він навчався про ­
тягом п’яти років. Школа була закритого типу, перебування в  ній стало для хлопця занадто 
важким. За  станом здоров’я він облишив це навчання.
Згодом Рільке спробував здобути освіту в  різних навчальних накладах. Він слухав лек ­
ції у  Празькому, Мюнхенському, Баварському університетах, де вивчав юриспруденцію, 
філософію, літературу, мистецтво.
Перші літературні успіхи виявилися досить рано. У  19 років виходить друком перша 
збірка поета «Життя й  пісні» (1894). Через деякий час з’являються збірки «Подорожник» 
(1895), «Жертви парам» (1896), «Коронований снами» (1896), «Свят ­вечір» (1897) та  багато 
інших.
Усе життя письменник любив подорожувати. Мандри розширювали його світогляд, 
надавали матеріал для творів. Великий вплив на  Рільке справила його подорож до  Росії 
та  України, яка відбулася в  1899  році.
Поета вразив Київ. Він милувався золотими банями Софійського собору та  Києво­
Печерської лаври. Спускався в  печери як із  прочанами, так і  сам, довго ходив зі  свічкою. 
Гуляв берегом сивого Дніпра. Відвідав Кременчук, Полтаву, Харків, могилу Т.   Шевченка 
у  Каневі.
Рільке відкрив для себе дивовижний світ давньої української літератури, прочитав 
«Повість минулих літ» Нестора ­ літописця, «Слово про похід Ігорів», «Києво ­ Печерський 
патерик».
Полюбив письменник й  українське малярство. Його вразили ікони київських монасти ­
рів, роботи відомих художників Д.  Левицького, В.   Боровиковського, М.   Ярошенка, І.  Рєпіна. 
Близькі люди згадують, що Рільке з  великою любов’ю зберігав шовкову хустку та  срібний 
візантійський хрест, які привіз з  України.
Здивували Рільке широкі українські степи, про які він писав в  одному з  листів: «Тут 
знову осягаєш розміри й  масштаби. Дивуєшся: земля  — велика, вода  — тут щось велике, 
але перш за  все великим є  небо. Те, що я бачив досі, було лише образами землі, річки 
та  світу. Тут все це є  само по собі. У  мене відчуття, ніби я споглядав саме творіння; як 
мало слів для всебуття, для речей, що існують у  масштабі Бога­Отця…».
Зацікавився поет й  українським фольклором. Свідчення про це відбилися у  його 
 записниках і  таких оповіданнях, як «Пісня про Правду», «Як старий Тимофій співав, по ­
мираючи».
Під враженнями від України з’явилися українські мотиви і  в  інших творах письменника. 
Вони лунають у  «Книзі образів», у  віршах «Буря», де з’являється образ Мазепи, і  «Карл 
Дванадцятий мчить по Україні», в  якому автор висловлює свої думки відносно майбутнього 
України, у  «Сонетах про Орфея», де оспівуються полтавські степи.
Відомо, що Рільке робив спроби писати російською мовою.
Твори митця українською мовою перекладали Д.   Павличко, В.  Стус, М.   Лукаш, П.  Тичина, 
М.   Бажан, Л.  Первомайський.
  ; Робота з  портретом письменника
Що  найбільше  вражає  у  портреті  письменника  Р.-М.  Рільке? 
(Сумний  погляд,  заглиблений  у  себе.)
  ; Робота з  підручником
1.  Опрацюйте   теоретичний  матеріал  (підручники  Н. І.   Доро-феєвої,  С. П.  Касьянової  «Зарубіжна   література»,  с.   144—
146,  В.  Фесенко  «Зарубіжна   література»   (2007),   с.   138).
2.  Дайте  відповіді  на  запитання  підручника.
3.  Як   ви  розумієте   слова   Р.-М.  Рільке,  які  виступають   епігра -фом   до  теми:  «Спів   —  це  існування»?   ( Спів  —  це  не  просто 
виконання  пісень.  Пісня  —  це  душа  народу,  вияв  його  запо-вітних  мрій  та  прагнень.)
  ; Бесіда на  первинне сприйняття твору
1.  Яке  ваше  враження   від  прочитаного?
2.  Назвіть  головних   героїв   твору.  (Швець  Петро,  його  дружина 
Акулина,  їхній  син  Олексій,  кобзар  Остап.)
3.  Від  чийого  імені   ведеться  оповідь?  ( Від  імені  оповідача. )
4.  Розкажіть  або   зачитайте   епізод,  який  вам   сподобався  най -більше.
  ; Бесіда на  повторення
1.  Що  таке  оповідання  як  епічний   жанр?
2.  Згадайте   ознаки  оповідання.
  ; Запитання та  завдання для учнів
1.  Доведіть,   що  прочитаний   вами  твір   є  оповіданням.
2.  Подумайте,  у   чому  полягає   особливість   композиції  твору 
Рільке?   ( Це  оповідання  в  оповіданні.)
  ; Слово вчителя
Як  уже   згадувалося,  оповідання  «Пісня  про   Правду»  було  на-писане  під  впливом подорожі  в  Україну.  Тому  в  творі  є  елементи 
національного  колориту.
  ; Словникова робота
Національний колорит  — відображення особливостей історичного життя, побуту, 
природи, звичаїв, культури, рис національного характеру, мови певного народу.
  ; Дослідницька робота з  текстом
Знайдіть  ознаки  національного  колориту  у  творі.
  ; Коментар учителя
У  творі  Р.-М.  Рільке  «Пісня  про   Правду»  описується  період
визвольної  боротьби  українського  народу  проти   польських  панів. 
Говорить  автор   і   про   Запорозьку  Січ,   гетьманів,  козаків,   захоп -люється   їхньою  відвагою  та  вірністю.  Називає   імена   відомих   іс -торичних   осіб   і  літературних персонажів:   Остряницю,   Наливайка,
Бульбу,   Кукубенка,  Кирдягу.  Захоплений   він  широкими  степами.
Вражає  його  українська  пісня   та  її   чудові  народні   виконавці   —  коб -зарі.  Милують  око   старі  ікони,  що  «висять,  немов   верстові   камені
бога,  і  відблиск  лампадки   пробивається  крізь  їхній   оклад,  немовби
заблукане   дитя  крізь  зоряну  ніч».
  ; Бесіда з  учнями
1.  Яким  бачить  Рільке  минуле  України?  (Минуле  України  ба-читься  йому  героїчним. )
2.  Наведіть   конкретні   приклади   на  підтвердження  вашої   думки.
(Автор  із  захопленням  і  глибоким  співчуттям  описує  велич -ний  Київ,  «священне  місто»,  яке  гине  під  ударами  ворогів. 
Згадує  козаків,  що  були  вірними  захисниками  рідної  землі. )
  III.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Підсумкова бесіда
1.  Подумайте,  як  факти   особистого  життя  вплинули   на  твор-чість  Рільке.
2.  Що  таке  «національний  колорит»?
3.  Яка  його  роль  у   художньому  творі?  ( Допомагає  краще  від-творити  національні  особливості  того  чи  іншого  народу.)
4.  Чи   можна  за   змістом   твору   робити  висновки   про   ставлення 
Рільке  до  України?
  IV.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Доберіть  цитати  для   характеристики   образів  твору.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "РАЙНЕР МАРІЯ РІЛЬКЕ. «ПІСНЯ ПРО ПРАВДУ». ЗОБРАЖЕННЯ УКРАЇНИ У ТВОРІ", із категорії "Р.М.Рільке", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід