РОЛЬ НАРОДНОЇ ПІСНІ В ОПОВІДАННІ Р.-М. РІЛЬКЕ «ПІСНЯ ПРО ПРАВДУ»
 
УРОК  №  37
ТЕМА:   РОЛЬ НАРОДНОЇ ПІСНІ В  ОПОВІДАННІ  
Р.-М.  РІЛЬКЕ «ПІСНЯ ПРО ПРАВДУ»
  Мета:  поглибити знання учнів про творчість Рільке на  прикладі оповідання «Пісня 
про Правду»; розвивати навички аналізу прозового твору, характеристики об ­
разів, виразного читання, переказу; виховувати любов до  художнього слова, 
народної пісні, сприяти формуванню морально­ етичних поглядів школярів.
 Обладнання:   текст оповідання; виставка книг письменника; підручники Н.  І.   Дорофеєвої, 
С.   П.   Касьянової «Зарубіжна література», В.   Фесенко «Зарубіжна літера ­
тура»  (2007).
  Тип уроку:   комбінований.
 Очікувані  результати:  учні виразно читають і переказують оповідання Р. М. Рільке; на­
водять приклади художніх образів, пов’язаних з Україною, і характеризують 
їх; висловлюють судження про роль народної пісні в будові оповідання.
Хід уроку
  I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
  ; Бесіда на  повторення
1.  Пригадайте  визначення   поняття   «національний  колорит».
2.  У  яких  вивчених   вами  творах  використовується   це  поняття? 
З  якою  метою?  ( Національний  колорит  відтворюють  у  своїх 
творах  В.  Скотт  у  романі  «Айвенго»,  М.   Гоголь  у  повісті 
«Тарас  Бульба».  Це  робиться  з   метою  більш  достовірної  пе-редачі  зображуваного. )
  II.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  III.  СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Бесіда з  учнями
1.  Як   починається  оповідання?   ( Оповідання  починається  із  зу-стрічі  оповідача  з  Евальдом,  який  був  калікою.)
2.  Що  ви  можете  сказати   про   Евальда?  ( Автор  майже  нічого 
не  говорить  про  Евальда.  Мабуть,  він  зріла  людина.  Евальд 
часто  розповідає  дітям  різні  історії.  Він  дуже  спокійний 
і  розсудливий.)
3.  Як   про   цього   героя   говорить  сам   оповідач?   Як  ви  розумієте  
його  слова?  ( Оповідач  говорить  про  Евальда:  «Бог  призначив 
вас  бути  спокійною  точкою  серед  усієї  суєти».  Він  просто 
мудрий,  бо  хвороба  змушує  його  заглиблюватись  у   себе,  ба -гато  думати.  А  ще  Евальд  здатний  душею  відчути  те,  що 
звичайні  люди  просто  не   розуміють.)
4.  Поміркуйте,  чому  оповідач  часто   говорить  з   Евальдом  про  
Бога.  (Евальд  розповідає  дітям  оповідання,  в  яких  є  Бог,  з   од-нією  метою:  він  хоче  виховати  у  них  душевність  і   високу 
духовність. )
5.  Подумайте,  з  якою  метою  розповідається  історія   про   дівчину, 
що  втопилася.  (Ця історія має алегоричний зміст. У  ній розпо-відається  про  два  підходи  до  життя.  Можна  тільки  «роздив-лятися»  життя,  а   можна  втручатися  у   нього.  Складність 
пасивної  позиції  полягає  у  тому,  що  рано  чи  пізно  «зустріч» 
із   реальністю  відбудеться,  і   людина,  що  живе  у  замкненому 
світі,  може  бути  просто  не  готова  до   цього. )
6.  Поміркуйте,  яка   роль  такого  вступу.   (Автор  готує  читача 
до  якихось  великих  і  серйозних  переживань,  почуттів,  що 
мають  статися  з  героями  твору. )
7.  Згадайте,  яка   історія   зацікавила  Евальда.  ( Він  дуже  хотів 
почути  історію  «про  руських  співців».)
  ; Виразне читання тексту
Прочитайте  опис  України,  який  подається   на  початку   оповіді 
про   співців.
  ; Бесіда за  прочитаним
1.  Якою  зображена  Україна?  ( Величною,  але  розореною.)
2.  Яке  значення   має   згадка  про   могили?  (Могили  уособлюють 
минуле,  пам’ять.)
3.  Подумайте,  чому  автор   говорить  про   ікони?  ( Це  символ  віри, 
що  є  опорою  людини  у  житті.)
4.  Якими   зображені   люди?  («…Люди  нагадують  безодні.  Жителі 
степів  незглибимі,  темні,  мовчазні,  і   їхні  слова   —  лише  не-тривкі,  хисткі  містки  до  їхнього  єства». )
5.  Як   ви  гадаєте,   чому  велика  увага   приділяється  зображенню  
неба?   ( Автор  пише:  «Однак  пойняті  незрозумілою  триво-гою  діди  виходили  ночами  зі  своїх  хат  і  мовчки  вдивлялися 
у  високе,  вічно  безвітряне  небо…»  Небо  завжди  асоціюється 
з  Богом.  До   нього  звертаються  у  тяжку  хвилину.  Людям  по-трібна  була  допомога,  але  вони  не   знали,  звідки  її  очікувати, 
де  шукати.  Окрім  того,  автор  звертає  увагу  на   те,  що  вдив-лятись  у   небо  «виходили  діди».  Вони  уособлюють  минуле, 
яке,  можливо,  молоді  забули.  Окрім  того,  дідів  тривожила 
бездіяльність  молодих.  Чому  й  з’явилися  біди.)
  ; Переказ тексту
Розкажіть  про   життя  Петра   Яковича  та  членів  його  родини.
  ; Рольова гра
Спробуйте  розповісти  про   Олексу  від  імені:
а)  його   батька;
б)  його   сестри;
в)  його   матері;
г)  самого   героя.
  ; Характеристика Олекси. Бесіда з  учнями
1.  Поміркуйте,  у  чому  крилася   причина  самотності  Олекси.   (Він 
був  не  таким,  як  усі.  А  люди  не  люблять  того,  чого  не  мо-жуть  зрозуміти.)
2.  Як   до  його  сватання  поставилася   Мар’яна?  (Вона  висміяла 
його.)
3.  Чому  його  не  прийняли   ченці?  (Мабуть,  він  просто  був  не  го -товий  до  служіння  Богові.)
4.  Чи   мав   Олекса  якийсь  певний  рід  занять?   (Ні,  він  нічим 
не  займався. )
5.  Що  він  любив  найбільше?   ( Гуляти  у   степу.)
6.  Чи   можна  сказати,  якою  людиною  був   Олекса?   ( Трохи  див-ною,  але  доброю.  Адже  він  не   бив  сестру,  яка  била  його,  ні -коли  не   стріляв  із  рушниці,  навіть  у  птахів. )
  ; Характеристика кобзаря. Бесіда
1.  Як   з’являється   старий  кобзар?   (Він  таємно  з’явився  увечері.)
2.  Яким  зображено  старого   Остапа?   ( Старий  кобзар  схожий 
на  якогось  гіперболізованого  казкового  героя,  богатиря. 
«…І   в  ту  саму  мить  світло  в  дверях  заступило  щось  високе, 
чорне,  —  воно  геть  витіснило  вечір,  внесло  до  хати  ніч  і  не-певно  просувалося  своєю  здоровенною  постаттю  вперед». )
3.  Про  що  були  його  пісні?   (Він  співав  про  велику  славу  козаків 
та  гетьманів.)
  ; Виразне читання тексту
Епізод  «Кобзар   співає   пісню».
  ; Бесіда з  учнями
1.  Як   люди  сприймали  пісню   кобзаря?  (Вони  усі  похилили  го -лови,  пригнічені  смутною  піснею. )
2.  Про  що  співав  сліпий  кобзар?   ( Він  співав  «Пісню  про 
Правду».)
  ; Робота з  підручником
1.  Розгляньте   ілюстрації  у  підручнику   (підручники  Н. І.   Доро-феєвої,  С. П. Касьянової  «Зарубіжна   література»,  с.   149   (ре -продукція  картини  Є.  Кибрика «Бандурист»),  В.  Фесенко 
«Зарубіжна   література»   (2007),   с.   142   (репродукція   картини 
О.  Сластьона   «Козак-бандурист»)).
2.  Якими   зображені   бандуристи?
3.  Подумайте,  як  ці   картини  перегукуються  із   текстом   оповіда -ння   Р.-М.  Рільке «Пісня  про   Правду».
  ; Бесіда з  учнями ( продовження)
1.  Скільки  разів  кобзар  співав  пісню?  ( Тричі. )
2.  Подумайте,  з  якою  метою  автор   використовує   прийом   три -разовості?   Для  якого   жанру  він  характерний?   ( Цей  прийом 
характерний  для  казок.  А  в  оповіданні  він  допомагає  пере-дати  вплив  пісні  на  людей,  адже  кожного  разу  Остап  співав 
її  по-новому.)
3.  Знайдіть   у  тексті   й  зачитайте,  як  впливала  пісня   на  людей. 
(«Коли  першого  разу  була  скарга,  то  вдруге  вона  здалася  до -кором,  і   нарешті,  коли  кобзар  утретє  з   високо  піднятою  го -ловою  вигукнув  її  низкою  коротких  наказів,  то  з   трепетної 
мови  вихопився  нестримний  гнів,  проймаючи  всіх  і  сповню -ючи  безмежним  і  водночас  моторошним  захватом».)
4.  Яке  питання  зародилося  після   прослуховування  пісні?   Що 
воно  означало?   Чому  молодий  спитав  у  старого?  («Де  збира -ються  чоловіки?»  Це  означало,  що  в   душі  людей  прокинулася 
жага  дії,  усвідомлення  необхідності  боротьби  за  скривджену 
правду.  Недарма  молодий  запитав  у  старого.  Досвід  боротьби 
батьки  передали  дітям.)
5.  Поміркуйте,  чому  саме  мати  з  усієї  родини  проводжала   сина?  
( «Надворі  хтось  обійняв  його  і  ніжно  поцілував  у  голову». 
Це  була  мати.  Мати  неначебто  благословила  сина  у  далеку 
дорогу.  А  це  означає,  що  його  вибір  правильний.  Мати  благо-словила  Олексу  на  святу  справу:  боротися  за  правду.)
6.  Як   відреагував   батько?   ( Він  нічого  не   сказав,  а   «підійшов 
до  покуття  і  засвітив  свічку  перед  іконою  Знамення»:  він 
просив  Божого  благословіння  своєму  синові  та  заступни -цтва  Божої  Матері.)
7.  Як   закінчується  розповідь   про   сліпого   кобзаря?  ( Остап  про-ходив  сусіднім  селом  і  співав  свою  «Пісню  про  Правду». )
8.  Поміркуйте,  чому  автор   вибрав  такий   фінал?  ( Це  означає, 
що  Остап  підніме  людей  і  в  сусідньому  селі.  Усі  вони  будуть 
боротися  за  краще  життя.)
  ; Проблемне запитання
Подумайте,  чому  Евальд  сказав,   що  «цей  старий  був   сам  
Бог».  (Старий  кобзар  робив  праведну  справу:  він  допомагав  людям 
зрозуміти  сутність  життя.  Тому  його  і  порівнюють  із  Богом.)
  ; Запитання для учнів
Яка   роль  в  оповіданні  відводиться   народній  пісні?   (Народна 
пісня  має  великий  вплив  на   свідомість  народу,  оскільки  пробуджує 
його  душу.)
  ; Проблемна ситуація
1.  Поміркуйте,   Олекса  живе  чи  «роздивляється»  життя? 
(Спочатку  лише  «роздивляється»,  а  потім  починає  жити. 
Його  розбудила  пісня  старого  кобзаря.)
2.  Що  слід   зробити,  щоб   почати  жити?  ( Слід  діяти,  а  не  просто 
відсторонено  спостерігати  за  життям.
  ; Творче завдання
Знайти  символи  в  оповіданні.
  ; Коментар учителя
В  оповіданні  багато  символів.
Вікно  (відчинене)   —  це  символ  надії,   сподівання.
Двері  —  символ  очікування.
Шлях  —  символізує  вибір,   дорогу  людського  життя.
Ікони   —  символ  Бога,  Божої   Матері.  У  тексті   оповідання  зга-дуються  ікони  Миколи-Чудотворця,  Іверської   Богородиці,   Святого  
Димитрія,  Знамення.  Ікони   (саме   їх   назви)  з’являються  чотири 
рази.  Число  чотири  —  символ  космосу,  Всесвіту.
  ; Запитання до  учнів
У  чому  полягає   своєрідність   побудови  оповідання?   (Оповідання 
Р.-М.  Рільке  «Пісня  про  Правду»  має  своєрідну  побудову.  Це  «опо-відання  в   оповіданні».  Такий  прийом  надає  творові  особливої 
188
принадності  й  значимості.  А  ще  він  допомагає  авторові  передати 
певні  свої  думки,  міркування,  погляди.)
  IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Проблемне завдання для учнів
Чи  можете  ви,  проаналізувавши  твір,  дати  відповідь  на  пи-тання,  поставлене  у пісні:   «Правдо,  мати  рідна,   орлице  крилата, 
Де  ж  той   син,  що  прийде  тебе   відшукати?»  ( Так,  це  буде  Олекса. 
Окрім  нього,  усі  ті,  хто  піднявся  на  боротьбу. )
  ; Написання твору-мініатюри «Які проблеми порушуються в  оповіданні   
Р.-М.   Рільке «Пісня про Правду»?»
  ; Прослуховування та  короткий аналіз учнівських робіт ( 4—5 робіт )
  V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуйтеся  до  атестації  з  теми  «Україна  та  її   історія  
в  літературі.  Творчість   М.  Гоголя  та  Р.-М.  Рільке».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "РОЛЬ НАРОДНОЇ ПІСНІ В ОПОВІДАННІ Р.-М. РІЛЬКЕ «ПІСНЯ ПРО ПРАВДУ»", із категорії "Р.М.Рільке", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід