Чи можна досягти найвищого блаженства? (Данте. «Божественна комедія». Частина третя. «Рай».)
 
УРОК № 42 
Тема. Чи можна досягти найвищого блаженства? (Данте. «Божественна комедія». 
Частина третя. «Рай».) 
Мета: поглибити знання учнів про зміст поеми; розвивати навички аналізу тексту, перека -зу, виразного та коментованого читання, логічного мислення, зв’язного мовлення; 
перевірити вміння складати тези розповіді вчителя; сприяти формуванню у школярів 
морально-етичних якостей. 
Обладнання: тексти поеми Данте «Божественна комедія» в перекладі Є. Дроб’язка (або будь-який 
інший на вибір учителя); ілюстрації Г. Доре до твору. 
ХІД УРОКУ 
Я перший мчу в незвіданім просторі… 
Данте. «Божественна комедія» 
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
1. Перевірка домашнього завдання. 
Перевірка самостійно складених планів, їх аналіз (3—4 плани). 
2. Робота з картками. 
Картка № 1 
1. Яку роль в уявних мандрах поета відіграє Верґілій? 
2. Які звірі згадуються в першій частині? Розкрийте символіку, пов’язану з ними. 
Картка № 2 
1. Як автор зашифрував ім’я Верґілія в першій пісні поеми? 
2. Яких ще відомих поетів зустрічає поет у Пеклі? 
Картка № 3 
1. Які історичні постаті поет увів у композицію поеми? 
2. Хто з героїв супроводжує Данте протягом усієї поеми? 
Картка № 4 
1. Хто з героїв сказав поетові: «Повинен ти обрати шлях новий…»? 
2. Яким віршовим розміром написана «Божественна комедія» Данте? 
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА УРОКУ 
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Проблемні запитання. 
(Окрім іншого, проблемним запитанням буде також тема уроку.) 
— Чи можна досягти найвищого блаженства? 
— Які шляхи для цього пропонує Данте? 
2. Слово вчителя. 
У третій пісні ліричний герой поеми потрапляє до Раю. Рай уявляється авторові 
у вигляді величезної троянди, на пелюстках якої знаходяться душі праведників. Над 
ними, в оточенні сліпучого сяйва, перебуває Бог. З тексту поеми відомо, що біля рай -ської брами Верґілій залишає поета, а замість нього з’являється Беатріче. 
3. Робота з ілюстраціями Г. Доре. 
— Чим зображення Раю відрізняється від змалювання Пекла? (Художник, зо-бражуючи Рай, змальовує сяюче світло. Зображуване стає набагато м’якшим, лінії 
плавнішими.) 
— Що означає зоря в центрі малюнка? (Це яскрава зоря любові.) 
— Як ви думаєте, з чим пов’язані такі зміни в техніці малюнка? (Так художник 
намагається передати ті зміни в душі героя, що сталися протягом мандрівки.) 
4. Бесіда з учнями. 
— Якою зображена Беатріче? (Ця жінка підноситься у сан святої. Поет садовить 
її, осяяну славою, десь недалеко від верховного божества.) 
— З ким ще порівнюється Беатріче? («Беатріче схожа з Даниїлом…» Як відомо 
з Біблії, вавилонські мудреці не могли витлумачити царю Навуходоносору забутий 
ним сон, і він велів стратити їх. Але його гнів вгамувався, коли пророк Даниїл нага -дав цареві цей сон і пояснив його значення. Так і Беатріче вгадувала та розв’язува-ла поетові сумніви.) 
— Як ві гадаєте, чому Беатріче завжди зображена в яскравому світлі? (Тому що 
вона є ідеалом Данте. Беатріче — ангел, вона чиста душею.) 
— Чи можна вважати образ Беатріче символічним? (Так.) 
— Розкрийте символіку цього образу. (Беатріче є символом чистого, вічного ко -хання.) 
— Подумайте, чому саме цей образ супроводжував Данте протягом усієї мандрів-ки? (Тому що Данте вірив у велику силу цього почуття, у те, що воно може допомог -ти людині знести всілякі негаразди.) 
— У чому, на вашу думку, виявилася сміливість Данте в зображенні образу Беа-тріче? (Поет досить сміливо підносить земну жінку в сан святої. Це був дуже сміли -вий крок, адже Данте жив в епоху середньовічного мороку, коли одне необережне сло -во викликало обвинувачення в єресі і загрожувало вогнищем інквізиції.) 
5. Переказ тексту. 
— Перекажіть епізод, який вам найбільше запам’ятався з мандрівки Данте ко -лами Раю. 
6. Коментар учителя «Бачення світу в поемі». 
У поемі Данте чути відгомін вчень схоластів-богословів. Уся наївна недосконалість 
середньовічної космографії розкривається в міркуваннях про побудову світу, поход-ження плям на Місяці, силу притягання планет. 
У творі представлено зоряне небо, оскільки за вченням давньогрецького філосо-фа Платона, людські душі до свого втілення містяться на зірках, куди й повертають -ся після смерті. 
У поемі, згідно з тодішніми уявленнями, Данте розповідає, що навколо Землі 
рухаються Сонце і планети. Їхні орбіти утворюють теж дев’ять кіл. Перше небо — 
Місяця, друге — Меркурія, третє — Венери, четверте — Сонця, п’яте — Марса, шо-сте — Юпітера, сьоме — Сатурна, восьме — непорушних зірок, дев’яте — Кристаліч-не, або ангельських ієрархій. Десяте, Палаюче небо, або Емпірей: помешкання Бога, 
світ вічності. Палаюче небо охоплене нематеріальним світлом, яке дозволяє створін -ням споглядати Бога. Це світло народжується від променя, що падає з висоти на вер -шок дев’ятого неба і надає йому житття (тобто руху) й міці (тобто сили впливати на 
нижчі небеса). 
Для світу поеми характерний прийом антитези: верх і низ (піднесені чи низькі 
думки), світло й темрява, душа і плоть, дух і матерія, Бог і диявол, минуле й майбут-нє. Вся ця палітра антитетичних понять була розроблена культурою християн ського 
Середньовіччя і стала поетичною основою для побудови світу в «Божественній ко-медії» Данте. 
7. Виразне читання учнями або вчителем XXXIII пісні з розділу «Рай». 
8. Бесіда з учнями. 
— Яким зображений Рай у Данте? (Там завжди сяють яскраві зірки, мерехтять 
різними кольорами відблиски вогненної ріки, квітнуть чарівні квіти.) 
— Згадайте, яким зображений Рай у Біблії. (Це прекрасний сад, або Едем. У ньому 
ростуть різноманітні дерева з дивовижними плодами, квітнуть чудові квіти.) 
— Чи можна судити з тексту про позитивні ідеали Данте? (Про позитивні ідеали 
поета судити важко, тому що вони розпливчасті й утопічні.) 
— Яка головна ідея цієї пісні? (Ідея торжествуючої й облагороджуючої Любові, 
що втілюється в образі Беатріче.) 
— В яких рядках пісні вона виражена? («Уяві сила зрадити була, Та, мов колеса, 
ясні і веселі, Жадобу й волю долі повела Любов, що водить сонце й зорні стелі.» 
9. Творче завдання. 
— Прочитайте виразно рядки 115—120, 127—132 і спробуйте розтлумачити їх. 
10. Коментар учителя. 
Данте побачив таємницю триєдиного Бога у вигляді трьох рівновеликих кіл 
різного кольору. Одне з них (Бог-Син) здавалося відбитком другого (Бога—Отця), 
ніби веселка (Ірида), народжена веселкою, а третє (Бог-Дух Святий) здавалося вогнем, 
породженим обома цими колами (за католицькою догмою, Святий Дух виходить від 
Отця й Сина). 
Зміст рядків «На колі, що відбитий в ньому сяєш…» можна пояснити так: у другому 
колі, що здалося відбитком першого, Данте побачив обриси людського обличчя. 
Ці рядки важливі в тому плані, що Данте вказує найвірніший, на його погляд, 
шлях очищення: звернення до Бога, який є втіленням справжньої Істини. 
На думку Данте, моральною метою кожної людини має бути доброчесність, через 
яку можна піднестися до Господа й вибрати вірний шлях у житті. Тобто у своєму творі 
поет обстоює цінність духовного, насиченого, осмисленого життя. Це була досить 
прогресивна думка для епохи Середньовіччя. 
11. Робота над характеристикою головного героя «Божественної комедії». Лекція вчи -теля. 
Характерною прогресивною рисою поеми є той факт, що автор прагнув викласти 
свої особисті думки і переживання. У середньовічних творах особисті почуття автора 
викладалися з єдиною метою: засвідчити свою близькість до християнської мор алі або 
засудити те, що суперечило їй. 
Данте не приховує палкої любові до втраченої батьківщини, глибокого суму 
з приводу розлуки з Флоренцією. Читач чує голос не тільки віруючої людини, а й 
патріота своєї батьківщини. Він засуджує братовбивчі сутички й війни, які роздирали 
всю Італію. 
Поет оспівує любов як найвище почуття, що на нього може бути здатна людина. 
Він підносить звичайну земну жінку до рівня мадонни. 
Отже, зі сторінок поеми постає «мирський» портрет поета — незвичайне явище 
у середньовічному творі на релігійну тему, свідчення виникнення уявлення про цінність 
земного, що традиційно вважалося в цей період «тимчасовим» і «несправжнім». 
Шлях поета йде знизу вгору, що символізує очищення душі від минулого, 
гріховного й тілесного і прилучення до вічного, праведного, духовного. Долаючи пітьму 
гріха й морок пізнання, душа поета йде до світла віри. У своєму творі Данте постає як 
психолог і мораліст, який обстоює цінність духовно насиченого, осмисленого життя. 
12. Творче завдання. 
— Визначте композицію третьої чатини. (Експозиція — звернення Данте до бога 
Аполлона. Зав’язка — піднесення поета й Беатріче у сферу вогню. Розвиток дії — по и-дорож колами Раю. Кульмінація — видіння Бога і споглядання Небесної Троянди. Ро-зв’язка — пізнання й усвідомлення ідеї Божественної любові.) 
— Визначте художні особливості поеми. 
13. Коментар учителя. 
(Учні складають тези розповіді вчителя.) 
До важливих особливостей поетики твору належить уривчастий, ніби фрагмен-тарний характер розповіді про події, що співвідноситься з християнською настановою 
про несправжність реального світу. 
Уявленням про несправжність тілесного світу відповідають такі словесні прийо-ми, як перифраз, в котрому предмет не називається прямо, а передається через пев -ні відомі ознаки. Яскравий приклад — перифраз імені Верґілія. Тінь римського по -ета пояснює італійському митцю, хто перед ним («Пекло», частина I, вірші 68—75). 
Характерним є те, що порівняння досить нечасто трапляються у Данте, адже 
за своєю поетичною специфікою вони покликані акцентувати матеріальну природу 
предмета, його чуттєві якості, а це суперечило загальній настанові Данте. Серед 
небагатьох порівнянь — одне вживається в V пісні, де з’являється образ біблійних 
голубів, з якими порівнюються закохані Франческа і Паоло («Пекло», частина V, 
вірші 82—87). 
Для поетики всього твору характерна настанова на алегоризм. Данте використовує 
алегорію з метою привернути увагу до якогось іншого явища чи думки, котрі прямо не 
називаються, а виражаються через його посередництво. Серед алегоричних образів слід 
назвати ліс (реальний ліс і символ життєвих незгод, в які потрапив Данте-вигнанець), 
троє звірів, що перетинають шлях поета в лісі, образ Данте, який є уособленням 
грішної людської душі, Верґілія — як розсудливого розуму, пекло і чистилище — 
як алегорію земного буття, подорож поета — земного шляху людини, в якому вона 
має керуватися розумом, що упокорює пристрасті, і вірою, що дарує світло благодаті. 
Поема написана терциною (віршовою строфою з трьох рядків), в основі якої ле -жить сакральне число три. Символіка чисел також є характерною особливістю пое -тики твору. 
14. Робота з епіграфом. 
— Прочитайте виразно епіграф до уроку. 
— Як на вашу думку, його слід розуміти? 
— Яким є значення творчості Данте для всесвітньої літератури? У чому він був 
першим? 
15. Узагальнююче слово вчителя. 
(Учні складають тези розповіді вчителя.) 
У «Божественній комедії» Данте виступає не просто як великий художник сло-ва, а і як тонкий психолог, філософ, астроном, політик, історик. Ще Джованні Бок-каччо, перший біограф Данте, говорив: «За свою глибоку та різноманітну вченість він 
цілком заслужив на почесне звання, і недарма ще за життя одні називали Данте пое -том, інші — філософом, треті — теологом». 
Про роль Данте у світовій літературі писав у своїй статті «Данте Аліґ’єрі. Характе-ристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії» І. Франко. Він наголошував: 
«Данте є найвищим виразом, поетичним вінцем та увінченням того, що називаємо серед-німи віками (…) Та рівночасно як людина геніальна, він усім своїм єством належить до 
новіших часів, хоча думками і поглядами коріниться у минувщині». 
Данте вперше в середньовічній літературі зобразив у художньому творі проблеми 
реального, земного життя й дав сміливу критику тогочасної моралі. Він першим наго-лосив на тому, що високі моральні істини є рушійними силами людського життя. Окрім 
того, поет піднявся до розуміння духовної величі людини та її особистої відповідаль -ності як за вибір власного шляху, так і за зміни в житті й суспільстві. 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
Підсумкова бесіда. 
— Поясніть, чому Данте називають поетом Передвідродження. 
— У чому полягає особливість зображення жінки в «Божественній комедії» Дан-те в порівнянні з куртуазною поезією? 
— Яким зображений головний герой твору? 
— Які особливості поетики цього твору ви можете назвати? 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Підготувати повідомлення на тему: «Про яку нову людину мріяв Данте?», «Тво-ри мистецтва за мотивами літературних шедеврів Данте».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Чи можна досягти найвищого блаженства? (Данте. «Божественна комедія». Частина третя. «Рай».)", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід