Дж. Г. Байрон. Поема «Мазепа», її історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи.
 
УРОК № 44 
Тема: Дж. Г. Байрон. Поема «Мазепа», її історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи. 
Мета: допомогти учням зрозуміти текст поеми Дж. Байрона «Мазепа», з’ясувати ознаки 
історизму та романтизму у творі; розкрити риси романтичного героя в образі Мазе -пи; розвивати навички самостійної роботи, виразного читання, логічного мислення, 
переказу; виховувати зацікавленість до історичного минулого своєї країни. 
Обладнання: портрет Мазепи; репродукція офорту Норблена «Мазепа в старості»; репродукція 
картини О. Верне «Мазепа, оточений табуном диких коней» («Мазепа»); текст поеми 
«Мазепа» у перекладі Д. Загула (або у перекладі на вибір учителя). 
ХІД УРОКУ 
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
Бесіда на повторення. 
— Назвіть характерні риси романтичного героя. 
— Яку роль у його характеристиці відіграють мотиви «світової скорботи»? 
— Яка роль природи у розкритті внутрішнього світу романтичного героя? 
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ 
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Слово вчителя. 
Особистість українського гетьмана Івана Мазепи протягом довгого часу викли -кала неоднозначне ставлення. Він був однією з найзагадковіших постатей в україн-ській історії. 
Починаючи з моменту переходу гетьмана на бік шведського короля, в Україні 
його вважали зрадником. Мазепу відкрито ненавиділи, читали анафему у церквах. 
Зараз про нього говорять як про державотворця, який все життя був вірним ідеї сво -боди. Сучасний дослідник С. Павленко у книзі «Міф про Мазепу» писав: «Односто-ронній погляд на Мазепу як на злочинця, який не потребує адвокатського захисту, сприяв підтасовці у вигідному світлі фактажу, поширенню про нього різноманітних пліток, міфів викривально-осуджучого змісту. Всі вони стали основою, підґрунтям 
Міфу про Мазепу — "егоїста” і "пройдисвіта”». 
Мабуть, саме загадковість постаті Мазепи привернула до нього увагу багатьох єв-ропейських письменників: Вольтера, Дж. Байрона, В. Гюго, О. Пушкіна, К. Рилєєва, 
Ф. Булгаріна, С. Руданського, Б. Лепкого, В. Сосюру та багатьох інших. 
Поему «Мазепа» Дж. Байрон написав під час перебування в Італії (в Венеції 
та Равенні) 1818 року. На початку своєї поеми Байрон подав довідку, яка свідчи -ла, що в її основу був покладений один епізод з «Історії Карла XII» французького 
письменника Вольтера про те, як «шляхтич» Мазепа в юності за зв’язки з жінкою 
одного польського вельможі був покараний — прив’язаний до дикого коня, якого 
потім відпустили на волю. Тоді «Мазепа від страждань і голоду трохи не вмер». Ця 
подія й становить основний зміст поеми. Про неї розповідає Мазепа шведському ко-ролеві Карлу XII, коли після розгрому Петром І під Полтавою в 1709 р. вони тіка -ли до Туреччини. 
2. Бесіда з учнями. 
— У чому полягає особливість поеми? (Поема Дж. Байрона — це монолог-сповідь 
Мазепи. Автора цікавить плин почуттів, рух думок героя, політ його уяви.) 
— Подумайте, з якою метою автор використовує цю жанрову форму? (Автор до -сягає достовірності у викладі матеріалу. Адже це відверта розповідь самого героя.) 
— Як починається поема? (Читач дізнається, що події твору відбуваються після 
перемоги Петра I під Полтавою. Карл XII утікає до Туреччини. Разом із ним тікає 
й Мазепа.) 
— Яким автор зображує шведського короля Карла XII? (У нього вже немає ні-чого від минулої величі. Він поранений, змучений далекою дорогою, «Гарячка ран, 
непевна путь йому заснути не дають — затерпло тіло, рани сині…», «Та мужньо 
зносить володар від долі посланий удар, бо підкорив нестерпні болі своїй твердій 
і впертій волі, що перед нею всі пригоди німіють, як колись народи».) 
— Яким зображено гетьмана на початку твору? (Він — людина похилого віку, 
йому сімдесят. «Гетьман — похмурий і старий і сам, як дуб той віковий».) 
3. Робота з репродукціями портретів Мазепи. 
— Яким ви бачите гетьмана на представлених репродукціях? 
— Як зображення Мазепи на офорті Норблена перегукується з текстом поеми 
Дж. Байрона? Знайдіть спільні риси. 
4. Продовження бесіди з учнями. 
— Як ви думаєте, чому Мазепа так піклується про свого коня? (За козацькою 
традицією, кінь був бойовим побратимом козака і тому потребував великої уваги.) 
— Що ще зробив Мазепа, перш ніж відпочити? (Почистив свою рушницю, а по-тім поділився з усіма своєю їжею. Це вразило короля.) 
— Якої думки шведський король про гетьмана? Зачитайте словами тексту. («У 
всіх із нашого гуртка відважний дух, тверда рука, та хто в цей час маршів, боїв ба-лакав менше й більш зробив, ніж ти, Мазепо? На землі від Олександрових часів та-кої пари не знайти, як твій Буцефалос і ти. Бо й скитську славу топчеш ти на ріках 
і просторах степу».) 
— Яку історію розповів Мазепа королю? (Мазепа розповів історію свого кохан-ня до красуні Терези, що була дружиною польського шляхтича. Відтоді минуло 
п’ятдесят літ.) 
5. Творчий переказ тексту. 
— Перекажіть близько до тексту історію кохання Мазепи і Терези. 
— Під час розповіді використовуйте авторські описи портретів героїв. (Мазепа 
— веселий, стрункий, красунь-юнак, паж польського короля Яна-Казимира; Тереза 
— з чорними очима («Мов ніжний блиск молодика, глибокі й вогкі, як ріка…, в них 
море туги і вогню — мов очі мучениці-жертви…», «Погідне і ясне чоло мов літнє озе-ро було», «А щічки й рот… та шкода й мови!..»)) 
6. Психологічне спостереження за образом Мазепи. 
— Знайдіть у тексті рядки, що свідчать про палке кохання гетьмана. («Повік не 
зможу я забуть. Я всю віддав би Україну, щоб пережить таку хвилину і знову тіль-ки пажем буть», «Не знаю — я б життя віддав, щоб перед небом і землею я міг на -звать її моєю… Я так тужив і сумував, що тільки потай змогу мав десь нишком ба-читися з нею».)
— Як автор передає душевний стан героя? (Автор зображує сильну пристрасть 
Мазепи, що відчувається навіть через багато років після описах подій.) 
7. Бесіда з учнями. 
— Як польський шляхтич розправився з пажем? (Він прив’язав його до коня 
і пустив у чисте поле.) 
— Як Мазепа опинився на Україні? (Кінь був з України і тому й приніс юнака 
на батьківщину.) 
— Як автор описує незвичну «подорож» Мазепи? 
8. Робота з репродукцією картини О. Верне «Мазепа, оточений табуном диких коней 
("Мазепа”)». 
— Який момент художник зобразив на картині? 
— Доберіть для своєї розповіді слова з поеми Дж. Байрона. 
9. Творчі завдання. 
— Доведіть, що в образі Мазепи є риси романтичного героя. (Він похмурий, са-мотній, вірний високим ідеалам (кохання, дружби, свободи, вірності вітчизні), во -лелюбний, внутрішньо незалежний.) 
— Якою у поемі «Мазепа» постає Україна? Підтвердіть словами тексту. 
10. Коментар учителя. 
Автор пише, що це «дика країна», у якій «дикі степи», «дикий праліс», «дика 
площина» тощо. У поемі створюється емоційний, романтичний образ України, що 
є вільною, але ще неосвоєнною землею. 
Відома українська дослідниця С. Павличко писала: «Образ України в поемі скла-дається з деталей портрета й натури старого гетьмана, з романтичних картин природи 
і навіть з образу дикого, необ’їждженого коня, який, принісши Мазепу на Україну, 
діставшись своєї землі, почувши іржання рідних табунів, падає мертвий». 
11. Проблемні запитання. 
— Подумайте, яке значення у поемі має образ долі. 
— Яке значення мають символи, які використовує автор у своєму творі. Спро-буйте витлумачити їх. 
12. Коментар учителя. 
У поемі велике значення має образ долі, яка переслідує усіх героїв. Доля від -вернулася від шведів під Полтавою, від короля Карла XII, прирікши його на втечу, 
доля звела Мазепу з Терезою, подарувавши йому таке сильне кохання, але й розлу -чила їх (адже Мазепа нічого не знає про подальшу долю своєї коханої), доля вря -тувала його, принісши в Україну, й зробила Мазепу гетьманом. На думку Байрона 
як романтика, доля, фатум має величезний вплив на людину. Поет розмірковує, чи 
може людина протистояти долі, чи здатна це зробити? Відповідь на це питання ав -тор дає, змальовуючи образ Мазепи. 
Головний герой сильний, сміливий, здатний зберегти самовладання у найсклад-нішій ситуації. Він не може змінити хід історії, але завжди береже свою честь і гід-ність, залишається людяним. Образ Мазепи досить багатогранний. Зазначимо, що 
у поемі він змінюється зовнішньо під вагою прожитих років, але зберігає головне: 
мужність, силу, тверезіть розуму, шляхетність. 
У творі є символи і особливо серед них вирізняється образ коня. Як відомо, у ро-мантичній літературі кінь є символом вдачі, людської долі. Тому стає зрозумілим, 
чому Карл XII втрачає своїх коней (доля відвернулася від нього), а Мазепа зберіг сво-го коня (доля до нього прихильна). 
Цікавим, на думку дослідників (О. М. Ніколенко), є образ «дикого коня», що ніс 
Мазепу через ліси й степи з Польщі в Україну. Він досить різноплановий. Це і сим -вол нестримної пристрасті майбутнього гетьмана, і фатальної долі, і втілення смерті, 
що очікувала Мазепу, і кари небесної за його вчинок (порушення подружньої вір -ності), і символ несхитної волі, що є у Мазепи і яка й приводить його до гетьманства. 
Невпинний біг «дикого коня» створює надзвичайний динамізм поеми. 
Із цим образом нерозривно пов’язаний і образ України, яка постає вільною краї-ною, що повинна рухатися у майбутнє. 
13. Дослідницька робота. 
— Якою зображена природа у поемі? 
— Яка роль пейзажу у творі? 
14. Коментар учителя. 
У поемі яскраво зображено картини «дикої природи». Зазначимо, що зобра -ження природи досить символічне. Бурхливі потоки, потужні хвилі, сильні вітри 
уособлюють пристрасті, що охопили героя. Вороння символізує смерть. Степ — 
вільнолюбивий дух Мазепи. Буйний чагарник, ліс — перепони, які траплялися 
на його життєвому шляху. Вечірній холод, туман, морок, тьма, ридання вітру, похмуре небо підсилюють страждання Мазепи. Ранок, біла мла, схід сонця є симво -лом надії. 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
Підсумкова бесіда. 
— Яке ваше враження від поеми Дж. Байрона? 
— Чи читали ви твори інших авторів, у яких змальовано образ Мазепи? 
— Які риси характеру героя особливо підкреслюються автором? Як ви думає-те, чому? 
— Які риси «байронічного героя» відобразилися у характері Мазепи? 
Прочитайте висловлювання українських дослідниць С. Павличко та К. Шахо-вої щодо поеми Дж. Байрона. Чи згодні ви з наведеними думками? Аргументуйте свою відповідь. 
…Вдається і центральний образ, подвійний, адже Мазепа показаний і в юно сті, 
і в старості. Причому Мазепа-гетьман не просто багатша й цікавіша натура за Ма-зепу-коханця, перед нами два різних характери. (С. Павличко) 
…Байрон малює Мазепу з симпатією як людину сміливої вдачі і могут ньої волі, 
постать безумовно романтичну і титанічну, але аж ніяк не похмуро-демонічну. (К. 
Шахова) 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Підготуватися до уроку позакласного читання. Прочитати поему Дж. Байрона 
«Корсар». Підготувати повідомлення «Цикл "східних поеми” Дж. Байрона».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Дж. Г. Байрон. Поема «Мазепа», її історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід