Франческо Петрарка. «Книга пісень». Любов Петрарки до Лаури як джерело його інтимної лірики. Художня і психологічна своєрідність лірики Петр
 
УРОК № 48 
Тема. Франческо Петрарка. «Книга пісень». Любов Петрарки до Лаури як джерело його інтимної лірики. Художня і психологічна своєрідність лірики Петрарки. 
Мета: поглиблювати уявлення учнів про творчий світ поета; розвивати навички аналізу 
поетичного тексту, виразного читання, логічного мислення, зв’язного мовлення; ви -ховувати розуміння краси людських почуттів. 
Обладнання: збірки творів Петрарки у перекладах Д. Павличка, Д. Паламарчука (можна використати 
й інші переклади). 
ХІД УРОКУ 
Співати по-новому про любов я прагну… 
Франческо Петрарка 
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
1. Літературна вікторина. 
1) Ім’я Петрарки. (Франческо.) 
2) Італійське звернення до жінки. (Донна.) 
3) Назва збірки поета. («Канцоньєре».) 
4) Місто, в якому народився Петрарка. (Ареццо.) 
5) Справжнє ім’я поета. (Петракко.) 
6) Назва літературного жанру, в якому писав Петрарка. (Сонет.) 
2. Виразне читання учнями вивчених напам’ять сонетів. 
3. Бесіда на повторення. 
— Згадайте особливості сонета як ліричного жанру. 
— Що називається катреном, терциною? 
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА УРОКУ 
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Дослідницьке завдання. 
(Над завданням учні працюють увесь урок.) 
— Аналізуючи сонети Петрарки, з’ясуйте, у чому полягає новизна в зображен -ні поетом кохання. 
2. Виразне читання сонета № 61 («Благословенні будьте, день, і рік…») 
(Переклад Д. Павличка.) 
3. Аналіз вірша. Бесіда за прочитаним. 
— Яким є настрій вірша? (Це своєрідна молитва душі й серця до коханої жінки.) 
— Відомо, що Петрарка сприймав кохання то немов найвище благо, то немов грі-ховне почуття. Як такі суперечливі погляди відобразились у вірші? (Кохання — це най -вища радість, але разом з тим і «солодкий біль», «серця рани», «неподільна радість». 
Але ліричний герой приймає все це й не відмовляється від кохання.) 
— Які засоби художнього увиразнення використовуються в сонеті? (Епітети: яс -ний потік, ім’я ніжне і кохане; антитеза: солодкий біль; градація: день, і рік, і міся-ць, і місця урочі…) 
— Яким змальовано ліричного героя? (Він по-лицарськи милується Прекрасною 
Дамою, жодної зухвалої думки немає у нього. Це поклоніння коханій.) 
4. Виразне читання сонета № 267 («Де погляд ніжний, де чарівний вид…») 
(Переклад Д. Павличка.) 
5. Аналіз вірша. Бесіда за прочитаним. 
— Який настрій сонета? (Урочисто-піднесений і разом з тим сумний.) 
— Якою зображена жінка? (Вона прекрасна. Але це земна жінка. Її «погляд ніж-ний», «чарівний вид», «постать горда», «струнка постава», «мова бентежна й велича-ва» хвилюють ліричного героя, глибоко проникають в його душу.) 
— Які художні засоби для змалювання героїні використовує автор? (Епітети: по-гляд ніжний, струнка постава, небесна блакить); порівняння: та душа, що мов зоря 
яскрава.) 
— Чим для героя є кохана? (Це його життя, його рай.) 
— Підтвердіть свою думку словами з тексту. (Зачитати уривок тексту від слів «Я 
вами дихаю, для вас палаю…» до слів «Без вас мені нема й не треба раю…») 
— На вашу думку, до якої частини відноситься цей сонет? Чому? (До другої, адже 
в ньому лунає сум.) 
6. Виразне читання сонета «Ні зоряних небес мандрівні хори…». 
(Переклад Д. Паламарчука.) 
7. Аналіз сонета. Бесіда за прочитаним. 
— Чи змінився настрій сонета порівняно з попереднім твором? Чому? (Настрій 
сонета сумний, бо кохана Лаура пішла з цього світу. Вірш узятий із другої частини 
збірки — «На смерть донни Лаури».) 
— Як тепер сприймає світ ліричний герой поезії? (Надзвичайно сумно, бо «згас-ло сонце і померкло все». Кохана для поета — сонце. Згасле сонце — це символічний 
образ передчасної смерті Лаури.) 
— Знайдіть рядки, в яких Петрарка висловлюється як особа духовного сану. («Я 
кличу смерть, щоб ту зустріти знов». Церква говорить про життя після смерті, це жит -тя духовне. Відомо, що попередник Петрарки Данте зобразив свою зустріч з Беатріче 
під час подорожі потойбічним світом.) 
— Які художні засоби використовує автор? (Епітети: вісті радісні, спів жіно -чий; метафори: смуток увійшов, згасло сонце. Вони створюють барвистість та емо -ційність мови сонета.) 
— У літературознавстві єдинопочаток називають анафорою. Знайдіть приклади 
анафори в тексті. Яка її роль? («Ні зір ясних мандрівні каравани…». Вживається для 
підсилення зображуваних почуттів.) 
— Яким постає ліричний герой у цьому вірші? 
8. Коментар учителя. 
У поезіях Петрарки помітне прагнення подолати складний алегоризм, який був 
властивий середньовічній поезії. Хоча Лаура безмірно ідеалізується, згідно з поперед -ньою традицією, вона постає вже як жива жінка, з реальними земними рисами. Ще 
виразніше новаторський характер поезій «Канцоньєре» проявляється в зображенні 
ліричного героя, якому й належить центральне місце у збірці. Відомий дослідник по-езії О. Веселовський влучно назвав «Канцоньєре» ліричною сповіддю Петрарки. Осно -ву змісту збірки становить напружений інтерес поета до своєї особистості, до власно -го внутрішнього світу, сповненого протиріч. Поет страждає від незгоди між розумом 
і почуттям, земне існування видається йому марнославним, але водночас він усвідом-лює неможливість подолати земні пристрасті. 
Петрарка володів великим даром слова і вірив у силу художньої мови. Він сві -домо і продумано створював власний індивідуальний стиль, безперервно працю-вав над удосконаленням своїх поезій, переробляв їх, змінював, прагнучи довер -шеності. Він домагався краси форми, витонченості вірша, вишуканої образності. 
Петрарка надав сонету класичної досконалості, і сонет набув значення взірця жанрової 
форми і ліричної мови для багатьох поетів. Його наслідування в європейській поезії по -родило цілу течію петраркізму. Впливом сонета Петрарки позначена творчість найви -датніших поетів Франції, Іспанії, Англії. 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Підсумкова бесіда. 
— «Книгу пісень» називають ліричною сповіддю Петрарки. Доведіть правиль-ність чи хибність цієї думки. 
— Яким є настрій сонетів? (Меланхолійним, це вірші-роздуми про кохання.) 
— З чим пов’язані зміни настрою поезій Ф. Петрарки? (Це залежить від того, до 
якої частини збірки належать сонети.) 
2. Завдання для учнів. 
Схарактеризуйте образ ліричного героя збірки. (Ліричний герой — людина багата 
внутрішньо, здатна сприймати красу природи, переживати, мріяти, мислити, кохати.) 
3. Робота з епіграфом. 
— Поміркуйте, у чому полягала новизна оспівування кохання у творах Ф. Пе-трарки. 
— Як ви вважаєте, у чому поет випередив своїх сучасників? 
4. Заключне слово вчителя. 
У своїх сонетах Петрарка утверджує право на радість життя, на кохання до ре-альної, земної жінки. Кохання — це свято душі, що облагороджує людину, найвище 
блаженство, якого прагне людська душа. В цьому виявилися передові по гляди пое -та-гуманіста. 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Підготувати повідомлення про життя і творчість Дж. Боккаччо. Прочитати од -ну-дві новели з книги «Декамерон» (на вибір учителя). (Можна запропонувати про -читати передмову та першу оповідку першого дня.)
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Франческо Петрарка. «Книга пісень». Любов Петрарки до Лаури як джерело його інтимної лірики. Художня і психологічна своєрідність лірики Петр", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід