Як краще жити: розумом чи серцем? (Протиставлення ідеалізму Дон Кіхота тверезій розсудливості Санчо Панси.)
 
УРОК  №  54
Тема.  Як  краще  жити:  розумом  чи  серцем?  (Протиставлення  ідеалізму  Дон  Кіхота 
тверезій розсудливості Санчо Панси.)
Мета:  поглиблювати розуміння ключових образів роману, розвивати навички порівняльного 
аналізу  персонажів,  роботи  з текстом;  допомогти  учням  розібратися  у морально-філософських проблемах твору, на його прикладі осягнути велич гуманізму.
Обладнання:  тексти  роману  М.  Сервантеса  у перекладі  М.  Лукаша;  ілюстрації  С. Бродського  до твору.
ХІД УРОКУ
Дон Кіхот найпростіший душею і одна 
з найбільших серцем людина.
Ф. Достоєвський, 
російський письменник XIX ст.
Санчо Панса занадто тверезий, він люди-на не серця, а вигоди.
Ф. Кривін, російський поет XX ст.
I.  ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Вступне слово вчителя.
Як  краще  жити:  розумом  чи  серцем?  Ця  проблема  давня,  її  людство  розв’я-зує протягом багатьох століть. Романтизм і практицизм зіткнулися й на сторінках 
роману  М.  Сервантеса.  Чому  головні  герої  такі  різні?  Як  вони  могли  пройти 
пліч-о-пліч  через  усі  випробування?  На  ці  та  багато  інших  питань  ми  й повинні 
відповісти сьогодні.
II.  ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФІВ УРОКУ
Робота з епіграфами.
— Які найголовніші риси вдачі Дон Кіхота відзначає російський письменник 
Ф. Достоєвський? (Душевна простота і сердечність.)
— Яким бачить Санчо Пансу російський поет Ф. Кривін? (Людиною вигоди.)
III.  СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Постановка проблемних завдань.
— Проаналізуйте образи Дон Кіхота і Санчо Панси.
— З’ясуйте, чи є герої антиподами.
2. Робота з текстом. Бесіда з учнями.
(Розділи VII—IX, частина I)
—  Для  чого  Дон  Кіхот  умовляє  Санчо  Пансу  їхати  з ним?  (Як  справжньому 
лицареві йому був потрібен зброєносець.)
— Зачитайте портретний опис героя.
— Чим займався Санчо Панса? (Він був звичайним селянином-землеробом.)
— Що приваблювало Санчо Пансу в цій подорожі? (Дон Кіхот дав йому багато 
обіцянок, серед яких найбільша — губернаторство на одному із завойованих островів.) 
— Чому зброєносець їхав на віслюкові? (Він пояснив лицареві, що не може ходити 
пішки, коня Санчо не мав, тому й осідлав свого віслюка.)
— Який прийом використовує автор, змальовуючи образ зброєносця, і з якою 
метою? (Прийом комічного, який підсилює комізм подвигів безумного лицаря Дон 
Кіхота.)
— Як Санчо Панса сприймав подвиги свого хазяїна? (Санчо Панса бачив світ 
реальним, не зовсім розумів вчинки Дон Кіхота, намагався навіть зупинити його. 
Однак завжди допомагав своєму хазяїнові.)
— Подумайте, чи можна назвати Санчо Пансу лицарем? (Ні, він раніше навіть 
нічого не чув про лицарів. Для нього не існує ні лицарських законів, ні лицарського 
морального кодексу.)
3. Аналіз тексту.
(X, XIX, XXI розділи)
— Проаналізуйте зміст і сутність розмов, що вели Дон Кіхот та Санчо Панса. (Дон 
Кіхот розповідав Санчо Панса про лицарів. Говорили вони й про буденні справи, у яких 
Санчо Панса виявляв неабиякий природний розум.)
— Подумайте, яке значення мали ці бесіди для кожного з них. (Герої отримували 
величезну насолоду, ненав’язливо вчили одне одного.)
— Яку ідею подав зброєносець своєму хазяїнові? (Найнятися служити до імпера-тора, оскільки шукати пригод у безлюдних місцях немає сенсу.)
— Як ви вважаєте, чому саме йому це спало на думку? (Санчо Панса — людина, 
свідомість якої не була задурманена лицарськими романами. До того ж його кміт-ливість підказувала, що за вірну службу імператор нагородить свого васала, а подви-ги прославить поет. Отже, швидше здійсниться його власна мрія стати губернатором.)
— Які риси вдачі Санчо Панси відобразилися в цій пораді? (Корисливість, умін-ня в усьому знайти вигоду.)
— Як до цього поставився Дон Кіхот? (Він не хотів «ховатися» в замках, оскільки 
вважав це ганебним для лицарів, адже головне для них — наражатися на небезпеку.)
4. Переказ тексту.
(Розділи XLII—XLIII)
— Перекажіть зміст порад, які давав Дон Кіхот своєму зброєносцеві, коли той 
став губернатором Баратарії.
5. Дослідницька робота.
— Проаналізуйте, які нові риси вдачі Дон Кіхота розкрилися в бесідах із Санчо 
Пансою. (Романтик у розповідях про лицарів, він став серйозним і мудрим, коли да-вав поради Санчо Пансі. В його словах відчутні ідеї гуманізму, віра в перемогу добра 
й справедливості, мрії про нормальне людське суспільство.)
6. Проблемна ситуація.
— Подумайте, чому Санчо Панса назвав Дон Кіхота Лицарем Сумного Образу? 
(Бо Дон Кіхот мав змучений вигляд.)
— Чи є в цих словах якийсь сенс? (Мабуть, так. Усе значно глибше. І справа не 
тільки в зовнішності героя. Деякі його вчинки дійсно викликали сум.)
7. Завдання для учнів.
— Визначте головні риси вдачі Санчо Панси. (Боягуз, жадібний, меркантильний, 
слабкий, відсутня сила волі, корисливий, прагне до земних насолод, утіх, багатства, 
але разом із тим має здоровий глузд, природний розум.)
8. Творча робота. Порівняльна характеристика героїв.
— У чому вбачали герої сенс свого існування?
— Якою, на вашу думку, була мета вчинків кожного з героїв?
— Чи однакові їх погляди на походи? (Дон Кіхот захоплювався походами, а Сан-чо Пансу дратувало те, що їх тільки б’ють, а вони не можуть відповісти тим самим.)
— Знайдіть спільні риси в характерах героїв.
9. Складання таблиці «Порівняльна характеристика Дон Кіхота та Санчо Панса».
Дон Кіхот Санчо Панса
Відмінне
Бідний гідальго Походження Селянин, хлібороб
«Худий та високий» Зовнішній вигляд «Товстий та пузатий»
Лицар Заняття Зброєносець
Знищувати зло на землі Мета життя Корисливі наміри (стати губерна-тором)
Хоробрий, сильний, відваж-ний, енергійний, романтик
Риси вдачі Боягуз, слабкий, відсутня сила 
волі, практична людина
Безкорисливість (не чекає нія-кої плати, прагне слави)
Мета вчинків Корисливість (ні від чого не від-мовляється, може й сам узяти)
Спільне
Добрі, людяні; дещо дивакуваті; здатні шукати кращої долі
10. Дослідницька робота.
— На матеріалі проаналізованих розділів прослідкуйте, чи відбулись які-небудь 
зміни в образах Дон Кіхота та Санчо Панси протягом твору.
11. Коментар учителя.
Дон Кіхот пізнавав життя по-своєму. Його слова почали нагадувати мову філо-софа, мудреця. Хоча це було тільки тоді, коли він говорив про все, крім лицарства. 
Санчо Панса протягом твору змінюється на краще. Він перший зрозумів згубність іде-алістичних поглядів свого хазяїна, всіляко прагнув повернути його до дійсності. Та 
разом із тим у результаті спілкування з Дон Кіхотом Санчо Панса пройнявся гумані-стичними прагненнями, мріями, ідеями і намагався втілити їх у життя під час сво-го губернаторства.
12. Робота з ілюстраціями С. Бродського. Запитання і завдання для учнів.
— Уважно розгляньте роботи художника.
— Які моменти з життя М. Сервантеса та його героя зображені на них?
— Подумайте, який символічний зміст ілюстрації з зображенням того, як герої 
вирушають у похід. Чому вони змальовані на фоні ґрат? (Ґрати — це умовності ре-ального життя, далекі від романтики. Сонце далеко, але до нього йдуть дві фігури — 
Дон Кіхот та Санчо Панса. Сподіваємося, що вони туди дійдуть, бо такою була мрія 
самого автора.)
IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Відповідь учнів на друге проблемне запитання уроку.
Герої не є антиподами. Дон Кіхот і Санчо Панса потрібні одне одному, бо кожен 
із них має те, чого бракує іншому. Вони неподільні, як зовнішній і внутрішній вияв 
одного цілого.
2. Підсумкова бесіда.
— Чи згодні ви з висловами Ф. Достоєвського та Ф. Кривіна, що є епіграфами до 
уроку?
— Які, на вашу думку, головні риси вдачі героїв?
— Як ви гадаєте, у чому полягає велич серця Дон Кіхота? (У його високій мо-ральній довершеності, великій духовній силі, безкорисливості, щедрості, доброті, 
вірності меті.)
3. Коментар учителя.
У вірші українського поета Б. Грінченка, присвяченому образу Дон Кіхота, є такі 
рядки: «Життя його — низка і горя, і мук, Та іншого він не бажає». Герой залишаєть-ся вірним ідеї «знищення зла на землі» й готовий служити їй усе життя, незважаючи 
на кволість і неміч. Образ Дон Кіхота набуває глибокого філософського змісту.
V.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Написати твір-мініатюру «Який шлях у житті обираю я?». Подумати над запи-танням: «Якими є дійсність і мрія в романі?».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Як краще жити: розумом чи серцем? (Протиставлення ідеалізму Дон Кіхота тверезій розсудливості Санчо Панси.)", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід