КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАННЯ М. ШОЛОХОВА «ДОЛЯ ЛЮДИНИ». РОЛЬ ОПОВІДАЧА У ТВОРІ
 
УРОК  №  62
ТЕМА:   КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАННЯ 
М.  ШОЛОХОВА «ДОЛЯ ЛЮДИНИ».  
РОЛЬ ОПОВІДАЧА У   ТВОРІ
  Мета:  поглиблювати навички аналізу художнього твору; з’ясувати жанрову своєрід ­
ність оповідання, поняття про композицію твору, образ оповідача; розвивати 
зв’язне мовлення учнів, виразне читання; сприяти вихованню високих мораль­
них якостей школярів.
 Обладнання:   текст оповідання М.   Шолохова «Доля людини» (у  перекладі на  вибір учи­
теля); підручники Н.   І.   Дорофеєвої та  С.   П.   Касьянової «Зарубіжна література», 
В.   Фесенко «Зарубіжна література» (2007).
  Тип уроку:   комбінований.
 Очікувані  результати:  учні виразно читають оповідання і переказують його близько до тек ­
сту, з’ясовують жанрові особливості твору, визначають композиційну структуру 
оповідання.
Хід уроку
  I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
  ; Бесіда на  повторення
1. Дайте визначення оповідання.
2. Доведіть, що твір М. Шолохова «Доля людини» є оповіда -нням.
  II.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  III.  СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Перевірка індивідуального завдання «Роль пейзажу в  оповіданні»
  ; Бесіда з  учнями
1. Коли відбувається дія? ( Навесні.)
2. Якою зображена весна? ( Бурхлива,  повноводна,  «дружна 
і  раптова».  А  ще  —  довгоочікувана,  адже  це  перша  мирна 
весна.  Навіть  вітри  й  ті  теплі.  Усе  віщує  розквіт  життя.)
3. З якою метою у фінал оповідання автор уводить образ хмар,
«що пропливають у синяві неба»? ( Цей  образ  невипадково 
виникає  наприкінці  оповідання.  Він  дає  можливість  перейти 
до  філософських  узагальнень  про  вічний  перебіг  життя,  про 
перемогу  життя  над  смертю,  добра  над  злом.  Усе  погане  піде 
з  цього  життя  так  само,  як  вітер  прожене  хмари  з  небесної 
синяви. )
4. Яка роль пейзажу у творі? ( Картини  природи  мають  сим-волічний  підтекст.  Вони  співвідносяться  з  думками  й  по-чуттями  героїв,  поглиблюють  філософський  зміст  твору, 
виступають  своєрідним  обрамленням  оповідання. )
  ; Словникова робота
Композиція (л а т. compositio  — побудова, складання, поєднання, створення)  — 
побудова твору, доцільне поєднання усіх його компонентів у  художньо­ естетичну 
 єдність.
Композиція показує взаємозв’язки і взаємодію персонажів,
сцен, епізодів, зображення подій, розділів твору. Компоненти ком -позиції: експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка.
  ; Творче завдання
1. Визначте композицію оповідання «Доля людини».
(Експозиція  —  опис  весни  й  повільна  оповідь  автора  про  не -значні  події  (як  він  опинився  на  переправі).
  Зав’язка  —  зустріч  із  незнайомцем.
  Розвиток  дії  —  розповідь  Андрія  Соколова  про  своє  життя.
  Кульмінація  —  розмова  з  Ванюшкою  у  машині.
  Розв’язка   —  прощання  з  випадковим  супутником. )
2. У чому, на ваш погляд, полягає особливість композиції опові -дання Шолохова? (Це  оповідання  в   оповіданні.  Композиційна 
будова  твору  цікава  тим,  що  у   ньому  епічна  зав’язка 
пов’язується  із   драматизмом  сюжетних  ситуацій  і   лірич -ним  закінченням.  Усі  частини  органічно  поєднуються,  утво-рюючи  художню  цілісність. )
3. Подумайте, з якою метою автор використовує таку різножан-рову побудову? ( Автор  використовує  різноманітні  способи 
творення  образу  головного  героя.  Відповідно  до  епічної,  дра -матичної  та  ліричної  побудови  твору  характер  героя  вияв -ляється  через  авторські  описи,  у  саморозкритті  та   через 
взаєморозкриття.)
  ; Дослідницька робота
1. Проведіть спостереження за мовою Андрія Соколова.
2. Зробіть узагальнення результатів спостереження.
  ; Коментар учителя
Мова Андрія Соколова вирізняється влучністю й виразністю.
У ній часто використовуються повтори ( «товариші-друзі» ), образні
порівняння («дитяча  пам’ять,  як  літня  зірниця»,  «прийняли,  як 
свою» ), виразні епітети («невиплакані  сльози» ), риторичні фігури
(«Щоб  я,  російський  солдат,  та  пив  за  перемогу  німецької  зброї?!»).
Багата лексика. Є у ній елементи солдатської говірки ( «браток», 
«брат»,  «самосад»,  «кріпачок»  (тютюн)), професіоналізми (з мови
водіїв), слова простої мови («ядуха  душить»,  «самосад»,  «жерти» ).
Трапляються лайливі слова, що виражають почуття ненависті, пре -зирства до ворогів і недостойних людей («гад»,  «падло»,  «дурень»),
фразеологізми («пропади  пропадом»,  «один  чорт  вмирати»).
  ; Бесіда з  учнями
1. Від чийого імені ведеться оповідь? ( У  творі  два  оповідача: 
автор-оповідач  та  Андрій  Соколов. )
2. Як ви вважаєте, з якою метою автор використовує цей при -йом? (Цей прийом дає авторові можливість показати життя 
об’ємніше,  зобразити  світ  у  складних  взаємозв’язках. )
  ; Коментар учителя
Обидва оповідача відіграють активну роль у творі, взаємодо-повнюючи один одного, але водночас у кожного з них своя «пар-тія». Слухаючи Андрія Соколова, читач може «побачити» війну
очима простого солдата, почути розповідь про долю звичайної лю-дини. А введення автора-оповідача дає можливість письменникові
вдатися до глибоких філософських узагальнень про сенс життя.
Упродовж усього оповідання автор намагається показати ду-шевну красу людини-трудівника, яку не скорять ніякі трагедії.
Саме завдяки цьому розповідь про долю однієї людини виростає
до широкого узагальнення зображення долі цілого народу, що ви-ніс на плечах тягар війни і не втратив найголовнішого — багатства
душі.
  ; Завдання для учнів
Визначте художні особливості оповідання. (Глибокий  психо -логізм  і   ліризм  оповіді,  напруженість  сюжету,  яскравість  змалю -вання  образу  головного  героя,  правдивість  зображуваного,  прийом 
монологу,  діалоги  героїв.)
  IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Творчі завдання
1. Російський критик О. Бритіков, визначаючи жанр твору
«Доля людини», сказав: «Це епопея, “стиснута” до новели
або новела, духовною своєю сутністю пов’язана з епопеєю».
Чи згодні ви з такою оцінкою? (Твір  М.   Шолохова  виходить 
за  межі  звичайного  оповідання.  Адже  у  ньому  зображений 
значний  період  життя  головного  героя,  широко  висвітлені 
події  епохального  значення. )
2. Знайдіть спільні риси між оповіданнями німецького письмен-ника Г. Белля і росіянина М. Шолохова. ( Спільним  в   обох 
письменників  є   засудження  війни  і   зображення  звичайної 
людині  на  війні. )
  ; Бесіда з  учнями
1. Які герої вам запам’яталися?
2. Як вони пов’язані з долею Андрія Соколова?
3. Чим, на вашу думку, твір М. Шолохова приваблює сучасних
читачів?
  ; Узагальнююче слово вчителя
У творчості М. Шолохова, зокрема в оповіданні «Доля лю-дини», розкривається одна з важливих тем світової літератури —
людина і війна. Письменник змальовує звичайних рядових солдат,
які пройшли тяжкі випробування, захищаючи свою Батьківщину,
домівку, сім’ю.
Образ Андрія Соколова є втіленням стійкості характеру
усього російського народу. Саме такі непомітні герої війни ви-являли мужність, незламність характеру, залишалися сильними
у найскрутніших обставина і наближали перемогу.
  V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуйтеся до уроку позакласного читання; прочи -тайте повість Б. Васильєва «Завтра була війна»; підготуйте по-відомлення про письменника.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАННЯ М. ШОЛОХОВА «ДОЛЯ ЛЮДИНИ». РОЛЬ ОПОВІДАЧА У ТВОРІ", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід