Контрольна робота. «Англійське Відродження. В. Шекспір».
 
 
УРОК  №  68
Тема.   Контрольна  робота.  «Англійське  Відродження.  В.  Шекспір».
Мета:  перевірити  рівень  засвоєння  учнями  вивченого  матеріалу;  формувати  вміння  засто -совувати  теоретичний  матеріал  на  практиці;  розвивати  логічне  мислення,  здатність 
узагальнювати  вивчене.
ХІД УРОКУ
I.   ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  ТА  МЕТИ  УРОКУ
II.  ЗАСТОСУВАННЯ  УЧНЯМИ  ЗНАНЬ,  УМІНЬ  ТА  НАВИЧОК
Виконання тестових завдань.
Початковий рівень
1.   Відродження в  Англії почалося в:
 а)   XV столітті;
б)   XVI столітті;
в)   XVII столітті.
2.   Найбільш яскраво англійське Відродження відобразилося в:
а)   поезії;
б)   малярстві;
 в)   театрі.
3.   Визначним явищем духовного життя Англії став:
а)   випуск газети;
 б)   «публічний театр»;
в)   побудований собор.
4.   Які п’єси йшли в  театрі найчастіше?
 а)   Історичні;
б)   соціальні;
в)   побутові.
5.   Акторів,  які  продовжували  театральну  діяльність  після  закриття  театру,  кара-ли:
а)   біля ганебного стовпа;
б)   спалюванням на багатті;
 в)   різками.
6.   В. Шекспір народився в:
а)   Лондоні;
 б)   Стретфорді-на-Ейвоні;
в)   Едінбурзі.
7.   Із рідного міста В. Шекспір поїхав до:
а)   Америки;
б)   Франції;
 в)   столиці.
8.   На гербі В. Шекспіра було написано:
 а)   «той, що вражає списом»;
б)   «той, що тримає спис»;
в)   «той, що їде на коні».
*  Учитель також може використовувати видання: Л.А. Чередник.  Зарубіжна література. 8 клас. Ком -плексний зошит для контролю знань.— Х.: Вид-во «Ранок».
9.   Вольтіманд, Корнелій, Розенкранц, Гільденстерн були:
а)   слугами;
 б)   придворними;
в)   іноземними послами.
10.  Привид батька Гамлета з’являвся:
а)   о 12 годині;
 б)   о 1 годині;
в)   о 2 годині.
11.  Хто першим побачив Привида?
а)   Гамлет;
б)   Гораціо;
 в)   Марцелл і  Бернардо.
12.  Коли привид з’явився вночі, він:
а)   посміхався;
 б)   був похмурим;
в)   був байдужим.
Середній рівень
1.   Скільки п’єс написав В. Шекспір? (37.)
2.   Скільки періодів дослідники виділяють у  творчості В. Шекспіра? (Три.)
3.   Що таке сонет?
4.   Скільки сонетів написав В. Шекспір? (154.)
5.   Кому Шекспір присвячував свої сонети? (Другові та «смаглявій леді».)
6.   Хто  перекладав  твори  В.  Шекспіра?  (М.  Старицький,  П.  Куліш,  Ю.   Федькович, 
Панас Мирний, І. Франко, Леся Українка, М. Кропивницький, М.   Рильський, І. 
Кочерга, Б. Тен, М. Бажан, В. Мисик, І. Стешенко, Д.  Паламарчук, Г. Кочур та 
ін.)
7.   Чому виникло «шекспірівське питання»? (Через неодностайність фактичного ма-теріалу про життя і   творчість В. Шекспіра.)
8.   Якими були теми сонетів В. Шекспіра? (Кохання, дружба, філософькі проблеми, 
питання мистецтва.)
9.   Які проблеми порушив драматург у трагедії «Гамлет»? (Батьків і  дітей, влади, мо -ралі, тиранії, величі та ницості, зради, честі, помсти, вірності, кохання, дружби, 
мистецтва.)
10.  Що таке трагедія?
11.  Хто підштовхнув Гамлета на помсту королю Клавдію? (Привид старого короля.)
12.  Як називалася п’єса, котру написав принц Гамлет? («Мишоловка».)
Достатній рівень
1.   Що нового вніс В. Шекспір у  жанр сонету? (Змінив схему сонету (три чотиривір-ші й  один двовірш), розширив тематику, широко використав символіку, метафо-ри, яскраві порівняння, поетичні асоціації.)
2.   Подумайте, чому саме В. Шекспіра називають геніальним поетом і  драматургом 
доби Відродження? (Бо він не мав рівних за здатністю заглиблення в  людську пси-хологію, її найпотаємніші куточки, опоетизував людину та красу її почуттів, до-сконало володів майстерністю драматурга.)
3.   Визначте  характерні  риси  трагедії  в   п’єсах  В.  Шекспіра  «Гамлет»  та  «Ромео 
і   Джульєтта».  (Гострий,  непримиренний  конфлікт,  неможливість  його  розв’я -зання,  висока  напруга  психологічних  переживань  героїв,  загибель  головних  ге -роїв.)
4.   Назвіть провідні філософсько-моральні мотиви трагедії «Гамлет». (Мотив пізнан-ня людиною зла та необхідності боротьби проти нього, мотив зіткнення благород-ства й   ницості, людини-гуманіста і  дійсності, де панує зло.)
5.   Схарактеризуйте образ принца Гамлета. Які риси людини доби Відродження ві-добразилися в  цьому образі?
6.   Зробіть письмовий аналіз одного із сонетів В. Шекспіра (на вибір учня).
Високий рівень
1.   Доведіть, що Гамлет — «вічний образ» світової літератури.
2.   Подумайте,  чи  можна  знайти  спільні  риси  між  образами  Гамлета  і  Дон  Кіхота. 
Які  саме?  (Обоє  вони  прагнуть  знищити  зло,  але  не  досягають  мети  і  тому  стра -ждають.)
3.   Яким чином, на вашу думку, в  трагедії «Гамлет» розвиваються внутрішній і  зов -нішній конфлікти? Відповідь аргументуйте.
4.   Порівняйте образи Офелії та Джульєтти. Чи є  щось спільне між ними? В чому по -лягає  відмінність?  (Спільне  між  цими  образами  те,  що  обидві  героїні  юні,  кра-сиві,  чисті,  цнотливі.  Але  Джульєтта  здатна  на  рішучі  вчинки,  а   Офелія    —  ні. 
Вони обоє загинули. Однак смерть їх теж різна. Джульєтта померла за кохання, 
а   Офелія  збожеволіла,  не  витримавши  напруги.  Вона  втопилася  через  необач -ність.)
5.   Дослідники  вважають  трагедію  «Гамлет»  інтелектуальною.  Чи  згодні  ви  з  цим 
твердженням?  Аргументуйте  свою  точку  зору.  (Так,  адже  в  ній  розглядаються 
проблеми сенсу буття.)
6.   Висловте  особисте  ставлення  до  проблем,  порушених  у  трагедіях  В.  Шекспіра 
«Гамлет»  та  «Ромео  і   Джульєтта».  Аргументуйте  свою  точку  зору  прикладами, 
проілюструйте цитатами з  тексту.
III.   ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Підготуватися до уроків узагальнення вивченого. Підготувати представлення лі-тературних персонажів (учням допомагає вчитель.)
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота. «Англійське Відродження. В. Шекспір».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід