Контрольна робота. «Злет людського духу в літературі доби Відродження» (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, М. Сервантес)
 
УРОК  №  58
Тема.  Контрольна  робота. «Злет  людського  духу  в літературі  доби   Відродження» 
(Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, М. Сервантес)
Мета:  перевірити рівень засвоєння учнями знань із теми, уміння орієнтуватися у вивченому 
матеріалі;  сприяти  розвиткові  логічного  мислення,  пам’яті,  навичок  самостійної  ро-боти.
ХІД УРОКУ
I.  ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ
II.  ЗАСТОСУВАННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
Виконання тестових завдань.
Початковий рівень
1.  У перекладі з французької слово «Ренесанс» означає:
 а)  розквіт;
б)  пишне буяння;
в)  занепад.
2.  В якій з європейських країн вперше почалася доба Відродження?
а)  У Франції;
б)  в Іспанії;
 в)  в Італії.
3.  Що означає слово «гуманізм»? (Від латинського «гуманус» — земний, людський.)
4.  Як називається збірка віршів про кохання італійського поета доби Відродження 
Ф. Петрарки? («Канцоньєре» («Книга пісень»).)
5.  Як звали героїню ліричних творів Ф. Петрарки?
а)  Лоренса;
 б)  Лаура;
в)  Люція.
6.  Закінчіть фразу.
«Найзнаменитішим  твором  доби  Відродження  стала  збірка  ______________ 
(Дж. Боккаччо «Декамерон».)
7.  Творчість якого поета цікавила Дж. Боккаччо в останні роки життя? (Творчість 
Данте.)
8.  Кого з поетів доби Відродження називали «батьком європейської новели»? (Дж. 
Боккаччо.)
9.  Назвіть справжнє ім’я Дон Кіхота. (Алонсо Кіхано.)
10.  Ким був Санчо Панса? (Землеробом.)
11.  Як Дон Кіхот назвав свого коня? (Росинант, або Перешкапа.) 
12.  Який вид комічного використовує М. Сервантес у своєму творі?
а)  Гумор;
б)  іронію;
в)  сатиру.
Середній рівень
*  Учитель також може використовувати видання: Л.А. Чередник. Зарубіжна література. 8 клас. Ком-плексний зошит для контролю знань.— Х.: Вид-во «Ранок».
204
1.  Який  період  в історії  світової  культури  називають  добою  Відродження? 
(Це період, що тривав у країнах Західної Європи з середини XIV до початку XVII 
ст. Він називався так тому, що митці доби взірцевим вважали мистецтво антич-ності й прагнули досягти ідеалу у своїх творах.)
2.  Які нові риси з’явилися у світогляді цієї доби порівняно з епохою Середньовіччя? 
(Увага до людини, утвердження її права на щастя, віра в творчі можливості осо-бистості.)
3.  Хто такі гуманісти? (Гуманістами називали вчених, які розшукували та видава-ли античні рукописи. Згодом так почали називати тих митців доби Відроджен-ня, які прославляли людину та ідеал земного щастя.)
4.  Назвіть представників доби Відродження у галузі науки, літератури, мистецтва. 
(Ф. Петрарка, В. Шекспір, М. Сервантес, Рабле, Т. Мор, Леонардо да Вінчі, Ра-фаель, Мікеланджело, Х. Колумб, Ф. Магеллан, Васко да Гама, Дж. Бруно, М. 
Коперник та ін.)
5.  Якою уявляли гуманісти людину доби Відродження? (Вільною, сильною, сміли-вою, активною, здатною творити добро.)
6.  Що таке сонет? (Сонет — ліричний вірш, який складається з 14 рядків п’ятистоп-ного або шестистопного ямба, а саме: двох чотиривіршів (катренів) та двох тривір-шів (терцин).)
7.  Як називається збірка Дж. Боккаччо? («Декамерон».)
8.  Розкрийте поняття «вічний образ».
9.  Які провідні мотиви збірки «Книга пісень»? (Оспівування багатства людської 
душі, краси і щирості людських почутів, кохання до Лаури.)
10.  У чому полягають особливості створення образу Лаури у віршах Ф. Петрарки? 
(Ідеалізація жінки, вживання штампів в описах її зовнішності.)
11.  Яка риса переважала в характері Санчо Панси? (Прагматизм.)
12.  Як можна назвати Дон Кіхота? (Романтиком.)
Достатній рівень
1.  Подумайте, як рух Відродження вплинув на розвиток світової культури.
2.  Схарактеризуйте сонет як літературний жанр. (Серед різних видів сонета виділя-ються два основних — італійський та англійський. Схема римування сонета: абба 
абба вгв гвг.)
3.  Які нові риси з’явилися у поезії Ф. Петрарки порівняно з літературою Серед-ньовіччя? (У центрі творів Ф. Петрарки — не Мадонна, а реальна, земна жінка, 
врода якої хвилює поета. Він зображує красу реального світу, в якому живе його 
кохана.)
4.  Дайте портретну харатеристику Дон Кіхота. (Був «він із себе худий», «з лиця су-хорлявий», «статури був міцної».)
5.  Що означає поняття «вічний образ»? Наведіть приклади цих образів у світовій 
літературі. (Вічний образ — це образ, в якому з надзвичайною глибиною узагаль-нення відображено вічні риси людської природи, що визначають характерні по-чуття, думки, пошуки, конфлікти, які постійно повторюються в історії людства. 
Вічні образи — Прометей, Дон Кіхот, Ромео і Джульєтта, Гамлет, Дон Жуан.)
6.  Які риси новизни виявилися у творчості Дж. Боккаччо? (Дж. Боккаччо виводить 
цілу галерею фігур, взятих з різних прошарків суспільства і наділених типовими 
для них рисами. Для його твору характерним є оптимістичне сприйняття життя.)
Високий рівень
1.  Подумайте, чому Відродження називають світоглядним переворотом. (Змінила-ся середньовічна система поглядів на світ, місце в ньому людини. Змінився по-гляд на саму людину, яку стали вважати вінцем усього сущого на Землі. Пошана 
і повага до людини дали поштовх гуманістичним тенденціям, що з’явилися в цей 
період.)
205
2.  Чому Ф. Петрарку називають видатним італійським поетом-гуманістом? (Його 
світогляду і творчості притаманні повага до людини, її почуттів, внутрішнього 
світу.)
3.  Назвіть спільні та відмінні риси Дон Кіхота та Санчо Панси.
4.  Англійські романтики розглядали Дон Кіхота й Санчо Пансу як дві грані єдиної 
людської свідомості. Чи згодні ви з цим твердженням?
5.  На перший погляд, роман М. Сервантеса «Дон Кіхот» весела книга. А французь-кий письменник В. Гюґо писав, що «за сміхом Сервантеса криються сльо зи». Під-твердіть чи спростуйте цю думку.
6.  Опишіть літературного героя, що запам’ятався вам найбільше. Спробуйте вико-ристати художні засоби, характерні для творчої манери автора, котрий створив 
аналізований вами образ.
III.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготувати повідомлення про життя і творчість В. Шекспіра, історію театру 
«Глобус» та особливості англійського Відродження.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота. «Злет людського духу в літературі доби Відродження» (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, М. Сервантес)", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід