О. Пушкін. «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Поняття про онєгінську строфу. Аналіз I глави роману.
 
УРОК № 49 
Тема: О. Пушкін. «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Поняття про онєгінську строфу. Аналіз I глави роману. 
Мета: допомогти учням зрозуміти проблематику, особливості композиції, жанрову своєрід -ність роману; засвоїти теоретичні поняття «реалізм», «соціально-психологічний ро -ман», «роман у віршах», «онєгінська строфа»; розвивати навички аналізу тексту, 
виразного читання, логічного мислення, зв’язного мовлення; сприяти вихованню 
світоглядної позиції школярів. 
Обладнання: репродукції малюнків О. Пушкіна до роману «Євгеній Онєгін»; текст роману «Євгеній 
Онєгін» у перекладі М. Рильського; коментар до роману Ю. Лотмана. 
ХІД УРОКУ 
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
Перевірка домашнього завдання 
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ 
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Слово вчителя. 
Роман «Євгеній Онєгін» О. Пушкін почав писати ще у Кишиневі 1823 року. Ав-тор працював над твором понад сім років і закінчував у Болдіно у 1830 році. Твір 
побачив світ у 1831 році, а окремим виданням вийшов у 1833 році. Задуманий спо -чатку як сатиричний роман, у процесі роботи твір поступово набув соціально-пси-хологічних ознак. 
2. Словникова робота. 
Соціально-психологічний роман — один із жанрових різновидів реалістичного 
роману. Для соціально-психологічного роману характерне поєднання глибокого со -ціального та психологічного аналізів як героїв того чи іншого твору, так і середо-вища, в якому вони діють. Соціально-психологічні романи часто відтворюють кон -флікт між людиною та суспільством. 
3. Продовження слова вчителя. 
За словами російського критика В. Бєлінського, роман «Євгеній Онєгін» є «ен -циклопедією російського життя». У творі О. Пушкіна відтворена ціла історична епо-ха, висвітлені соціальні проблеми суспільства. Одночасно автор розкриває і духов -ний світ героїв, передає їх психологічні переживання. 
Зазначимо, що за період роботи над романом змінився сам автор: він пережив 
період романтичних мрій і почав сприймати світ по-іншому. Пушкін про йшов шлях 
від поета-романтика до письменника-реаліста, який мав свою чітку позицію. 
4. Словникова робота. 
Реалізм (з латин. realis — дійсний) — один із ідейно-художніх напрямів у лі -тературі та мистецтві XIX ст., в основу якого покладено принцип життєвої правди 
у змалюванні соціального середовища, суспільних відносин і обумовлених ними ти -пових людських характерів. Починаючи з 30-х років ХІХ століття, реалізм набуває 
розвитку у Франції, а згодом в інших європейських літературах. На відміну від ро -мантизму, в центрі уваги якого був внутрішній світ людини, центральною для ре -алізму стає проблема стосунків людини і суспільства, впливу соціально-історичних 
обставин на формування духовного світу особистості. 
5. Продовження слова вчителя. 
О. Пушкін у листі до П. Вяземського від 4 листопада 1823 року так визначив 
жанр роману «Євгеній Онєгін»: «…Я тепер пишу не роман, а роман у віршах — ди-явольська різниця». У друці підзаголовок «роман у віршах» уперше з’явився 1825 
року на титульному аркуші першої публікації першої глави «Євгенія Онєгіна». 
6. Словникова робота. 
Роман у віршах — різновид змішаного жанру, який поєднує багатоплановість, 
епічні принципи розповіді з суб’єктивністю, притаманною ліричним творам. 
7. Продовження слова вчителя. 
О. Пушкін визначив жанр свого твору як «вільний роман». У цьому відобра-зилася його полеміка з класицистами, які вимагали дотримуватися певних правил 
і канонів. 
Не відмовляючись від здобутків романтиків, автор створив перший росій ський 
реалістичний роман, в якому виявилися риси реалізму: достовірність зображення, 
змалювання типових героїв у типових обставинах, сприйняття особистості у соціаль -но-історичному плані, показ впливу середовища на людину. 
Визначаючи жанр свого твору («роман у віршах») автор неначебто натякав чи-тачам, що він покаже свого героя і зовні і внутрішньо, тобто різнобічно. 
Для свого роману О. Пушкін розробив спеціальну строфу, яку назвав «онєгін-ською». Згадайте, для своєї поеми «Паломництво Чайльд-Гарольда» Дж. Г. Байрон 
розробив «спенсерову строфу». 
8. Словникова робота. 
Онєгінська строфа — строфічна форма, створена О. Пушкіним для написання 
роману у віршах «Євгеній Онєгін». Онєгінська строфа складається із чотирнадця-ти рядків з перехресним, паралельним і кільцевим римуванням. Схема: абаб ввгг 
деед єє. 
9. Літературознавчий коментар. 
На думку літературознавців, онєгінська строфа відзначається внутріш ньою са -мостійністю і, разом із тим, певною «відкритістю». Це дозволяло авторові розвива -ти одну й ту саму тему, змінювати її, переключати увагу читача на різні предмети, 
робити екскурси в минуле. Окрім того, онєгінська строфа відзначається надзвичай-ною гнучкістю, а це давало можливість говорити про різні явища соціальної дійс-ності, про переживання героїв, про життя різних людей. Така строфа звучала кожно -го разу по-різному: схвильовано, іронічно, трагічно, по-філософськи. Така постійна 
зміна тону оповіді допомагала авторові тримати читача у постійній напрузі. 
10. Робота з епіграфом, присвятою до роману. 
(У процесі роботи слід використовувати коментар до роману Ю. Лотмана.) 
— Прочитайте виразно епіграф до роману. Яке його значення для розвитку сю-жета? (Ю. Лотман писав, що епіграф вперше з’явився у публікації 1825 року і лише 
у 1833 році він був віднесений до всього роману. Епіграф має примітку «Із приват-ного листа», що, на думку Ю. Лотмана, є фіктивною. Автор цих слів — сам О. Пуш-кін. Характеристика героя як «пройнятого марнославством» дає лише одну з мож-ливих його оцінок.) 
— До кого звернена присвята? (До П. О. Плєтньова — літератора, педагога, рек-тора Петербурзького університету. У присвяті cам поет розкрив поняття «пісень оцих 
пістрявих… жмут», тобто намітив поєднання різнорідних картин та інтонацій, що 
утворюють особливу жанрову своєрідність твору.) 
— Звідки взято епіграф до першої глави? (Із вірша П. Вяземського «Перший 
сніг». У змісті цього вірша Пушкін розгледів зв’язок між раннім розвитком героя 
і його передчасною «старістю душі».) 
11. Літературознавчий коментар. 
(Слід використати коментар Ю. Лотмана.) 
У кінці першої глави роману О. Пушкін пише: «Вже думав я про форму плану 
і як героя назову…». Виявляється, що вибір імені головного героя та його прізвища не є випадковим. Згідно з романтичною традицією ім’я головного героя виноси-лося у назву твору. 
Ім’я «Євгеній» з грецької перекладається як «благородний», «шляхетний». 
З часів сатири А. Кантеміра воно пов’язувалося з негативним, сатирично змальова-ним персонажем — молодим дворянином, який мав привілеї предків, але не їхні за -слуги. Отже, Пушкін знімає ореол романтичності з героя свого роману і прагне по -казати людину всебічно з усіма її позитивними і негативними рисами. 
Прізвище «Онєгін» утворене від назви великої російської ріки Онєги. Але, 
на думку Ю. Лотмана, великі ріки ніколи не належали окремим сім’ям чи 
особам. Тому такі прізвища як Онєгін, Лєнський, Печорін мали чітко літературний, 
а не побутовий характер. 
12. Бесіда з учнями (І глава). 
— Що відомо про головного героя? (Що його дядько помирає і він змушений 
приїхати у його маєток.) 
— Що відомо про батька Онєгіна? (Він, судячи з тексту, був чиновником. Його 
борги були даниною моді, такою була традиція.) 
— Яким була освіта Євгенія? (Традиційною для людини його кола: гувернант-ка, гувернер, який «його жартуючи навчав».) 
— Як вищий світ сприйняв юнака? (З величезним захопленням. Адже він до-сконало знав французьку мову, був модно одягнений, острижений, граціозно тан -цював і вмів невимушено вклонятися.) 
— Окресліть коло літературних уподобань Онєгіна. (Від Гомера, історичних 
творів до економічних теорій Адама Сміта.) 
— Яку науку Євгеній осягнув найкраще? («Науку кохання».) 
— Чого досягає автор, називаючи Онєгіна своїм приятелем? (Щирості й достовір-ності оповіді.) 
— Чим приваблює автора герой роману? («Припали до душі мені і мрій жадоба 
мимовільна, і своєрідність непохильна, і ум холодний та їдкий».) 
— Як Онєгін сприйняв звістку про смерть дядька? (Без зайвих страждань.) 
— Як він почувався у селі? («Два дні нові були для нього…», але на третій день 
«усе було нецікаве».) 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
Підсумкова бесіда. 
— Назвіть дату публікації роману «Євгеній Онєгін». 
— Дайте визначення реалізму. 
— Розкрийте зміст понять «роман у віршах», «онєгінська строфа». 
— У чому полягають особливості соціально-психологічного роману? 
— Яку роль відіграють епіграфи до роману, глави, присвята? 
— Яким постає герой у першій главі твору? 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Дібрати матеріал для характеристики образу Євгенія Онєгіна. Вивчити на па-м’ять уривок із роману (лист Тетяни або інший уривок на вибір учнів).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "О. Пушкін. «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Поняття про онєгінську строфу. Аналіз I глави роману.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід