ОБРАЗ АНДРІЯ СОКОЛОВА В ОПОВІДАННІ М. ШОЛОХОВА «ДОЛЯ ЛЮДИНИ»
 
УРОК  №  61
ТЕМА:   ОБРАЗ АНДРІЯ СОКОЛОВА В  ОПОВІДАННІ 
М.  ШОЛОХОВА «ДОЛЯ ЛЮДИНИ» 
  Мета:  продовжити роботу над ідейно ­художнім змістом оповідання; розкрити зміст 
образу Андрія Соколова; навчати володіти мистецтвом розуміння деталі; роз ­
вивати зв’язне мовлення учнів, творчу уяву; формувати навички виразного 
читання; викликати у  школярів захоплення красою людської душі, стійкістю 
духу, відданістю Батьківщині.
 Обладнання:   текст оповідання «Доля людини» М.   Шолохова (у  перекладі на  вибір учи
теля); ілюстрації до  твору О.   Верейського; підручники Н.   І.   Дорофеєвої 
та  С.   П.   Касьянової «Зарубіжна література», В.  Фесенко «Зарубіжна літера­
тура»  (2007).
  Тип уроку:   комбінований.
 Очікувані  результати:  учні виразно читають оповідання й переказують його близько до 
тексту, аналізують образ головного героя – Андрія Соколова, визначають ху ­
дожні деталі, висловлюють свою думку щодо прочитаного.
Хід уроку
  I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
  ; Бесіда на  повторення вивченого
1. Пригадайте історію написання оповідання «Доля людини».
2. Яка, на вашу думку, роль прототипу у створенні образу
Андрія Соколова? ( Відомо,  що  початок  оповідання  збіга-ється  з   дійсними  подіями,  очевидцем  і  учасником  яких  був 
Шолохов.  Але  прототип  завжди  є  поштовхом  до  створення 
художнього  образу,  який  виступає  носієм  певних  авторських 
думок  та   ідей ).
3. Згадайте, що таке художня деталь. ( Художня  деталь  — 
це  один  із  засобів  створення  художнього  образу,  що  допомагає 
уявити  зображувану  автором  картину,  предмет  чи  харак-тер  у   його  неповторній  індивідуальності.  Художня  деталь 
може  відтворювати  риси  зовнішності,  одяг,  навколишню  об-становку,  переживання.)
4. Які види художніх деталей ви знаєте? (Наскрізна  та  одно-моментна.)
  II.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  III.  СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Проблемне запитання уроку
У чому полягає загадковість і сила російського характеру
за оповіданням М. Шолохова?
  ; Евристична бесіда
1. Як розвивається сюжет твору? (Сюжет  твору  розвивається 
у  двох  вимірах—  минуле  й   сучасне ).
2. Подумайте, з якою метою Шолохов використовує цей прийом.
( Цей  прийом  дає  можливість  письменникові  повніше  роз-крити  образ  головного  героя,  його  душу,  допомагає  читачеві 
сприйняти  усю  глибину  почуттів  Андрія  Соколова.  Це  ще 
й   нагадування  усім  живим  про  те,  якою  ціною  дісталася 
 перемога.)
3. Як автор розкриває характер головного героя? ( Через  його 
вчинки).
  ; Переказ прочитаного (з творчим завданням )
1. Відтворіть історію життя головного героя, виділивши най -головніші епізоди. ( Роки  громадянської  війни,  кохання,  одру-ження,  сім’я,  Велика  Вітчизняна  війна,  полон,  смерть  сина, 
зустріч  із  Ванюшею ).
2. Схарактеризуйте риси вдачі Андрія Соколова. ( Доброта,  по-рядність,  вірність  обов’язку,  мужність,  сила  волі,  витримка, 
стійкість  духу,  широта  натури ).
3. Подумайте, яку фразу найчастіше повторює Андрій Соколов.
Про що це свідчить? ( «Я  повинен!»  Перед  нами  людина  дії, 
здатна  на  сміливі,  мужні  вчинки).
  ; Виразне читання учнями уривка   
«Розмова Соколова з  комендантом табору Мюллером»
  ; Бесіда за  прочитаним
1. Яким зображено Мюллера? Як розкривається його внутрішня
сутність?
2. Яка художня деталь підкреслює жорстокість коменданта?
(Його  погляд  порівнювався  з  поглядом  змії.  Вчинки  Мюллера 
ще  більше  підкреслюють  його  жорстокість.)
3. Які риси характеру Андрія Соколова розкриваються під час
цієї розмови? (Героїзм,  сміливість,  гордість,  почуття  власної 
гідності,  відвага. )
4. Чим Соколов вразив Мюллера? (Своєю  хоробрістю  і   почут-тям  власної  гідності.  «Ти  хоробрий  солдат.  Я  —  теж  солдат 
і  поважаю  достойних  супротивників». )
5. Хто, на вашу думку, переміг у цьому поєдинку? ( Перед  чи-тачем  розгортається  психологічний  поєдинок  ворожих  сил. 
Перемога  у  ньому  була  на  боці  Соколова.  Важливим  є   той 
факт,  що  перемогу  визнає  сам  гітлерівець. )
6. Як Соколову вдалося втекти з полону?
7. Яким було життя героя після полону?
8. Чи припинилися його випробування? ( Ні,  адже  він  дізна-ється  про  загибель  рідних  і  смерть  сина  у  день  закінчення 
війни. )
  ; Проблемна ситуація
1. Поміркуйте, чому Андрій Соколов вирішив забрати Ванюшку
до себе. Свою думку підтвердьте словами з тексту.
2. Це було миттєве рішення? ( Ні.  Андрій  Соколов  довго  думав, 
перш  ніж  зробити  такий  крок.  Адже  він  розумів  усю  відпові-дальність,  яка  лягала  на  його  плечі.  Та   невитрачене  батьків-ське  почуття  взяло  своє.  Діти  не   повинні  бути  самотніми. )
  ; Виразне читання
«Діалог Соколова з Ванею у машині».
  ; Перегляд уривка з  фільму «Доля людини».  
Епізод «Діалог Соколова з  Ванею у  машині»
  ; Бесіда за  змістом прочитаного і  побаченого
Які нові риси розкриваються в образі головного героя?
( Пройшовши  через  нелюдські  страждання,  полон,  втрату  най-дорожчих  людей,  герой  зумів  зберегти  людяність,  здатність 
до  співпереживання.  Пізнавши  сирітство,  Соколов  не  був  байду -жим  до  долі  самотнього  хлопчика.  Захистити  цю  маленьку  били -ночку   —  у  цьому  він  вбачає  сенс  свого  подальшого  буття. )
  ; Виразне читання вчителем фіналу оповідання
  ; Бесіда з  учнями
1. Чи можете ви сказати, якою буде подальша доля героїв?
2. Як би ви відповіли на питання: «Чому ж плачуть літні чо-ловіки?» (Тому  що  розуміють  усю  складність  життя  дітей, 
знедолених  війною.  Вони  прагнуть  відвести  горе  від  дитячих 
сердець,  захистити  їх. )
  ; Робота з  ілюстрацією О.  Верейського «Андрій Соколов»
1. Доберіть із тексту підпис до малюнка.
2. Яким зображений герой?
3. Чи таким ви його собі уявляли?
  IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Самостійна робота
Придумайте і запишіть   складний план характеристики пер -сонажа.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
1.   Андрій Соколов  — головний герой оповідання «Доля людини» М.  Шолохова.
2.   Рядовий солдат як втілення морально ­етичних поглядів автора на  людину:
а)   на полях громадянської війни;
б)   довоєнне життя Андрія Соколова;
в)   чорне крило Великої Вітчизняної війни;
г)   звістка про смерть рідних;
д)   останній постріл війни;
е)   зустріч з  Ванею;
є)   «Що жде їх попереду?»
3.   Моє ставлення до  героя.
  ; Перевірка складених планів
  ; Розв’язання проблемного питання
У чому полягає загадковість і сила російського характеру
в оповіданні «Доля людини» М. Шолохова? ( Це  стійкість  і  муж-ність,  відвага  і  здатність  зберегти  людську  гідність  навіть  у  най -скрутніших  ситуаціях.  А   ще  —  надзвичайно  висока  моральність, 
гуманізм,  людяність,  які  не   могли  знищити  навіть  нелюдські 
страждання. )
  ; Заключне слово вчителя
Витримавши усі страждання полону, втративши рідних, за -лишившись без домівки, Андрій Соколов не зламався. Його зболена
душа здатна була обігріти теплом маленького самотнього хлопчика,
захистити його від буревіїв життя. І в цьому полягає ще один по-двиг героя, найвищий, — подвиг людяності.
  V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Доберіть матеріали про образ оповідача у творі; повто -ріть визначення поняття «оповідання» (індивідуальні завдання);
проведіть дослідження «Роль пейзажу в оповіданні», «Мова героїв»
(за бажанням учнів створюються дослідницькі групи).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ОБРАЗ АНДРІЯ СОКОЛОВА В ОПОВІДАННІ М. ШОЛОХОВА «ДОЛЯ ЛЮДИНИ»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід