Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнє втілення.
 
УРОК № 27 
Тема: Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнє втілення. 
Мета: повторити теоретичні питання (драма, особливості драматичного твору, конфлікт); допомогти учням визначити основний драматичний конфлікт п’єси Ф. Шиллера «Вільгельм Телль» та показати особливості його художнього втілення; розвивати уміння працювати з додатковою літературою. 
Обладнання: текст драми Ф. Шиллера «Вільгельм Телль»; словник літературознавчих термінів; зошити учнів. 
ХІД УРОКУ 
I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
Бесіда на повторення. 
— Дайте визначення драми як роду літератури та жанру. (Драма (грецьк. drama 
— дія) — літературний рід, який змальовує світ у формі дії, здебільшого призна-чений для сценічного втілення. Для драми харктерними є зав’язка, розвиток дії, 
кульмінація, розв’язка. Драма як жанр — п’єса соціального чи побутового харак -теру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі.) 
— Які особливості драматичного твору ви знаєте? (Наявність гострого конфлік-ту, ремарок, діалогів, монологів, полілогів героїв.) 
— Що таке конфлікт? (Конфлікт (лат. conflictus — зіткнення, сутичка) — зіт-кнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення супе-речностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, супрово джується 
складними колізіями.) 
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Творчі завдання. 
— Доведіть, що твір Ф. Шиллера «Вільгельм Телль» є драмою. (Це п’єса соціаль-ного характеру, що має гострий напружений конфлікт.) 
— Визначте складові частини драми «Вільгельм Телль». (Зав’язка — вбивство 
австрійського солдата і порятунок Конрада. Розвиток дії — події, що відбуваються 
у трьох кантонах, свавілля австрійський завойовників. Кульмінація — вбивство Ге-слера. Розв’язка — народне повстання.) 
— Між ким із героїв розгортається основний конфлікт? (Між Вільгельмом Тел-лем і Германом Геслером.) 
— Яким є художнє вираження основного конфлікту? (У п’єсі присутній гострий 
напружений конфлікт, який виражається у зіткненні двох антагоністичних харак -терів Вільгельма Телля і Германа Геслера, їхніх протилежних життєвих позицій.) 
2. Коментар учителя. 
Для драми Ф. Шиллера характерним є історизм, який виявився у худож-ньому переосмисленні історичних подій і документів, створенні колориту епохи. 
Пізніше цей принцип будуть використовувати такі відомі майстри слова, як 
В. Скотт, А. Дюма, О. Пушкін (драма «Борис Годунов»), М. Старицький (п’єса «Бог-дан Хмельницький») та інші. 
3. Дослідницька робота. 
— Знайдіть у творі риси ідеології Просвітництва. (У творі втілена ідея рів -ності різних народів (австрійців і швейцарців), природного права швейцарців 
на самовизначення і державну самостійність. Окрім того, проголошується ідея 
неприпустимості порушення природних прав людини (вчинок Геслера з покаранням 
Телля є протиприродний), утверджуються цінності особистості незалежно від її со -ціального становища, прагнення до загальної гармонії.) 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
Проблемні запитання. 
— У «Листах про естетичне виховання людини» Ф. Шиллер писав: «Цілісність 
характеру має бути віднайдена у народі, який виявився достойним проміняти дер-жаву злиднів на державу свободи». Подумайте, як думка драматурга втілюється 
у його п’єсі «Вільгельм Телль»? (У боротьбі за свободу гартується характер Віль-гельма Телля. Саме у борні він стає національним героєм.) 
— У чому виявляється актуальність драми Ф. Шиллера у наші дні? (Боротьба 
за свободу, за право на самовизначення і державну незалежність, захист прав окре -мої особистості, рівність людей різних рас і національностей залишаються актуаль-ними й сьогодні.) 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Із літератури XVIII століт-тя. Просвітництво. Творчість Вольтера, Й. В. Ґете, Й. К. Ф. Шиллера».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнє втілення.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід