Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний мотив «Крим -ських сонетів». Проблема єдності природи й людини.
 
УРОК  №  39
Тема:   Патріотизм і  ностальгія за далекою батьківщиною як провідний мотив «Крим -ських  сонетів».  Проблема  єдності  природи  й  людини.
Мета:  проаналізувати основні мотиви циклу; з’ясувати традиції й  новаторство А.  Міцкевича 
в   жанрі сонета; розвивати образне мислення учнів, навички аналізу поетичного тво-ру; виховувати любов до вітчизни, повагу до внутрішнього світу людини, захоплення 
красою  природи  та  мистецтва.
Обладнання:   портрет  А.  Міцкевича,  виставка  книг  поета;  тлумачний  словник.
Ліру ти підняв — і  в серці супокій.
А. Міцкевич
Безсмертні лиш пісні…
А. Міцкевич
ХІД УРОКУ
I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
  1.  Перевірка  домашнього  завдання.
  2.  Бесіда  на  повторення.
—  Як поділяються ліричні твори за тематикою? (Інтимна, пейзажна,
філософська, громадянська лірика.)
—  Якою є  тематика сонетів А.   Міцкевича? (У творах Міцкевича спостерігаєть-ся переплетення філософської й   пейзажної лірики, часто вона набуває громадянсь -кого звучання.)
II.  ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ,  МЕТИ  ТА  ЕПІГРАФІВ  УРОКУ
III.   СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ
  1.  Слово  вчителя.
Головним героєм «Кримських сонетів» є мандрівник, котрий перебуваючи у  Кри -му, милуючись неповторною природою півострова весь час згадує про нелегку долю 
своєї  батьківщини  —  Польщі.  Рідний  край  (Польща,  Литва)  незримо  присутній 
у   кожному вірші збірки. Автор називає свого героя пілігримом.
  2.  Робота   з   тлумачним   словником.
Пілігрим (від лат. peregrinus — іноземний) — мандрівник, прочанин, подорож -ній.
  3.  Бесіда  з   учнями.
—  Про яку «країну розкоші» розповідає поет? (Так поет називає Крим.)
—  Про що мріє ліричний герой? (Про свій рідний край.)
—  Яку країну герой вважає рідною? (Литву.)
—  Як слід розуміти рядки: «В краю, заказанім для мене…»? (У цих рядках мі-ститься натяк про заборону жити у   Польщі та Литві.)
—  Знайдіть слова, що свідчать про любов до рідного краю? («Шум лісів, пород-жених  тобою,  миліший,  ніж  байдар  всі  солов’ї  гучні,  і  більше  я  радів  твоїй  трясо-вині, як цим шовковицям з   їх ніжною красою».)
—  Кого ще згадує поет? (Свою далеку кохану.)
—  Що хвилює ліричного героя? (Окрім туги за батьківщиною, ліричного героя 
хвилює, чи згадує його далека кохана.)
— Подумайте, що глибше переживає герой: розлуку з коханою чи розлуку з бать-ківщиною? (Розлука з  батьківщиною на першому плані.)
—  Який настрій вірша? (Досить сумний, меланхолійний.)
—  Який  прийом  використовує  автор  у  вірші?  (Прийом  протиставлення  (антите -зи). Він протиставляє багату красу Криму і  скромну красу рідної батьківщини.)
—  Які  засоби  художньої  виразності  представлені  у  вірші?  (Епітети:  «краї -на  розкоші»,  «блакить  ясна»,  «казкові  дива»  тощо;  порівняння:  «шум  лісів  … 
миліший,  ніж  Байдар  всі  солов’ї  гучні»;  анафора  «Чому  у  дальній  край  так  хо-четься  мені,  чом  ще  за  дальшою  я  плачу  давниною?».  У  вірші  є   звертання:   
«О Литво!», «ти, коханко».)
—  Який синтаксис вірша? (У вірші переважають окличні, питальні та риторич-ні речення. Зазначимо, що окличне речення вживається тоді, коли розповідається 
про батьківщину. Риторичні речення («Чому у  дальній край так хочеться мені, чом 
ще за дальшою я плачу давниною?») найкраще передають емоційний стан лірично -го героя.)
  4.  Виразне  читання  вірша   А.  Міцкевича  «Буря»   у   перекладі   М.  Рильського.
  5.  Бесіда  за  прочитаним.
—  Яке природне явище зображує поет? (Бурю на морі.)
—  Як його сприймають люди? (Вони бояться стихії.)
—  Знайдіть ознаки бурі, зображені поетом. (Зірване вітрило, шум завії, розбур-хане море, згасаючий сонячний диск.)
—  За  допомогою  якого  художнього  прийому  авторові  вдалося  зобразити  бурю? 
(Прийом алітерації (повторення однорідних приголосних). У вірші часто повторюють -ся звуки [р]-[ш]-[с]-[з], за допомогою яких відтворюється шум і завивання бурі.)
—  Чи однаковою є  поведінка людей? (Ні. Хтось ламає руки, хтось прощається, 
а   хтось молиться.)
—  Яка  фраза  свідчить  про  тяжке  становище  корабля?  («Ступив  на  корабель 
жорстокий геній смерті…»)
—  Як ви думаєте, кого зобразив поет в   образі чужинця? (Поета.)
—  Чому  він  названий  чужинцем?  (Бо  він  живе  у  своєму  світі,  звичайні  люди 
його не розуміють.)
—  Хто, на думку чужинця, може знайти щастя? («…щастя той у  світі міг най-ти, хто друзів має ще, хто може ще молиться».) Як ви розумієте ці слова? (Ці ряд -ки  слід  розуміти  так:  якщо  у   людини  є   душа,  вона  може  врятуватися  у   цьому  роз -бурханному життєвому морі.)
—  Подумайте,  чому  лише  поет  не  боїться  бурі?  (Тому  що  вона  найкраще  від-повідає стану його бентежної душі.)
  6.  Проблемні   запитання.
—  Як у  сонетах А.  Міцкевича втілюється протиставлення двох світів (реально-го й   уявного), що є  характерною ознакою романтичного твору?
—  Яку роль відіграє пейзаж у  циклі «Кримські сонети»?
  7.  Коментар  учителя.
А. Міцкевич у  «Кримських сонетах» створює незвичайний романтичний світ, пе -реносячи читача «у країну розкоші», якою він бачить Крим. Автор уводить східну ек -зотику,  легенди,  що  створюють  неповторний  і казковий  колорит.  Але  дійсність  інша: 
душа поета страждає й  тужить за рідною землею — Литвою. Розуміючи красу Криму, 
він залишається вірним менш привабливій, холодній, але рідній землі.
За допомогою протиставлення двох світів (уявного і  реального) автор розкриває 
сутність основного психологічного конфлікту. Але разом із тим неповторні краєви -ди пробуджують поетичне натхнення. Описи Криму за допомогою прийому психоло -гічного паралелізму сприяють розкриттю внутрішнього світу романтичного лірич -ного героя.
  8.  Дослідницька  робота.
—  Порівняйте  сонети  А.  Міцкевича  та  Ф.  Петрарки,  В.  Шекспіра.  Знайдіть 
спільні й   відмінні риси.
  9.  Коментар  учителя.
Сонети А.  Міцкевича — ліричні вірші, що складаються з 14 рядків. Вони за будо-вою ближчі до італійського сонета (два катрени (чотиривірші) і  два терцета (тривір-ші), схема римування: абба абба ввг еде).
Але  А.  Міцкевич  насичує  жанр  сонета  зовсім  іншим  змістом,  порівняно  
з   Ф.  Пет раркою  та  іншими  поетами  епохи  Відродження.  Для  них  головною  була 
любовна тематика, а  Міцкевич пише про іншу любов — любов до рідної землі, віт-чизни. Крім того, у  своєму циклі поет порушує низку важливих філософських про-блем: воля і   неволя, дійсність та ідеал, життя і  смерть, роль митця у   світі. У   цьому 
він ближчий до сонетів В.   Шекспіра.
Окрім того, дотримуючись класичної схеми сонета, поет урізноманітнює ритми 
творів, наповнює їх контрастними настроями, вводить романтичні образи-символи.
IV.   ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
  1.  Робота   з   епіграфами.
—  Розкрийте зміст епіграфів.
—  Подумайте, яка роль у  суспільстві відводиться, на думку А.  Міцкевича, по-езії та поетові? (Усе тлінне, вічне лише мистецтво.)
  2.   Підсумкова  бесіда.
—  У чому полягає новаторство А.  Міцкевича у  жанрі сонета?
—  Які  ознаки  романтизму  присутні  у  творах  поета?  (Настрої  туги,  скорботи; 
ліричний герой (поет, пілігрим) протиставлений світові, має бентежну душу; існу -ють два світи (реальний та уявний); наявна увага до природи, що є  красивою й   гар -монійною.)
—  Що таке сонетний цикл?
—  Яке ваше враження від творів А.  Міцкевича?
—  Який із його творів вам найбільше сподобався? Чим саме?
—  Який прийом використовує автор, щоб показати єдність людини й   природи? 
(Прийом психологічного паралелізму.)
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Вивчити  напам’ять  один  із  сонетів  А.   Міцкевича  (на  вибір).  Підготуватися  до 
письмової роботи за творчістю А.   Міцкевича та Г.   Гейне. Дібрати вірші про приро -ду обох поетів. Підготувати повідомлення на тему «Географія "Кримських сонетів” 
А.  Міцкевича».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний мотив «Крим -ських сонетів». Проблема єдності природи й людини.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід