Поєднання елементів романтизму і реалізму у повісті М. Гоголя «Шинель».
 
УРОК  №  66
Тема:   Поєднання  елементів  романтизму  і  реалізму  у   повісті  М.  Гоголя  «Шинель».
Мета:  підбити  підсумки  аналізу  повісті  М.   Гоголя  «Шинель»;  допомогти  учням  визначити 
елементи романтизму та реалізму у творі, з’ясувати роль фантастики у  фіналі повісті; 
розвивати  навички  аналізу,  переказу,  дослідження,  логічного  мислення,  зв’язного 
мовлення;  сприяти  формуванню  милосердя  до  людей  та  почуття  відповідальності 
за  свої  вчинки.
Обладнання:   тексти  повісті  М.  Гоголя  «Шинель»  (мовою  оригіналу).
ХІД УРОКУ
I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1. Літературна вікторина «Перевір себе».
1)   Коли народився Акакій Акакійович? (23 березня.)
2)   Як звали кума і   куму? (Іван Іванович Єрошкін і  Орина Семенівна Білобрюшко -ва.)
3)   Звідки вибирали ім’я новонародженому? (Із календаря.)
4)   На честь кого був названий хлопчик? (На честь батька.)
5)   Яке значення імені «Акакій»? («Незлобливий».)
6)   Який чин мав головний герой твору? (Титулярний радник.)
7)   Як  називається  у  Петербурзі  ворог  тих,  хто  одержує  чотириста  рублів  на  рік? 
(Північний вітер.)
8)   Як звали кравця Петровича? (Григорій.)
9)   З чого був комір шинелі? (З кішки.)
10)  Як довго Петрович шив шинель? (Протягом двох тижнів.)
2. Бесіда на повторення.
—  Що таке повість? (Повість — епічний прозовий твір, який характеризуєть-ся однолінійним сюжетом, а  за широтою охоплених явищ і  глибиною їх розкриття 
посідає проміжне місце між романом та оповіданням. Сюжет повісті більш статич -ний: глибше аналізуються один чи кілька конфліктів, наявні описи. Предметом зо -браження  є   життєві  чи  вагомі  історичні  події.  Вагому  роль  у  повісті  відіграє  голос 
автора або оповідача.)
—  Які основні риси романтизму? (Прославлення особистості, несприйняття бу-денності, звеличення «життя духу», культ почуттів, захоплення фольклором, інте -рес до фантастики, екзотичних картин природи.)
—  Які ознаки реалізму? (В основі реалізму лежить зображення життєвої прав-ди у  змалюванні соціального середовища, суспільних відносин і   обумовлених ними 
типових людських характерів.)
—  Дайте  визначення  комічного?  (Комічне  —  категорія  естетики,  що  характе -ризує той аспект естетичного освоєння світу, який супроводжується сміхом без спів -чуття, страху і  пригнічення.)
—  Які види комічного вам відомі? (Гумор, сатира, іронія, гротеск.)
—  Дайте  визначення  фантастики?  (Фантастика  —  художній  прийом  з   вико-ристанням певних понять, образів, створених уявою, тобто таких, що не відповіда -ють дійсності.)
II.  ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  Й  МЕТИ  УРОКУ
III.   СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Дослідницька робота.
—  Знайти елементи романтизму і  реалізму у  творі. (Реалістичні елементи: опи -си Петербурга, служби героя, життя чиновників, приготування і  пошиття шинелі, 
поведінка  генерала  та  дрібного  чиновника  тощо;  елементи  романтизму:  фантасти -ка у  кінці повісті (поява привида).)
2. Переказ тексту.
—  Розкажіть  про  таємничу  появу  привида  у  Петербурзі  після  смерті  Акакія 
Акакійовича.
3. Бесіда з учнями.
—  Як ви думаєте, який характер фантастики у  повісті? (Фантастика не має ір-раціонального  характеру.  Вона  є   необхідним  елементом  розкриття  основної  ідеї 
повісті.)
—  Яка тема вводиться автором завдяки фантастичному фіналу? (У твір вводить-ся тема відплати. Адже потрясіння змушений пережити не лише Башмачкін, а   й   ви-нуватець його страждань — генерал.)
—  Яка роль оповідача у  повісті? (Образ оповідача несе у   собі яскраво виражене 
співчуття до незнатної, простої людини.)
—  Чи  відчувається  у  творі  образ  автора?  (Образ  автора  відчувається  у   пря -мих  висловлюваннях,  де  присутнє  ставлення  до  головного  героя.  Автор  теж 
співчуває  Башмачкіну.  Це  особливо  відчутно  у   такій  цитаті:  від  слів  «Исчезло 
и скрылось существо, никем не защищенное…» до слів: «…как обрушилось на царей  
и повелителей мира…».)
4. Проблемні запитання.
—  Який характер оповіді у  повісті? (Гумористичний.)
—  Який вид комічного використовує автор? (Іронію.)
5. Словникова робота.
Іронія (грецьк. еironeia — лукавство, удавання) — художній троп, який вира -жає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення.
6. Проблемне запитання.
—  Подумайте, у  чому полягає своєрідність гоголівської іронії у   повісті? (Це сум -на іронія, в   якій відчувається співчуття до «маленької людини», безправної у   жор -стокому світі, гоголівський «сміх крізь сльози», за яким приховано протест проти 
жорстокості реального життя.)
7. Творче завдання.
—  Доведіть, що твір М.  Гоголя «Шинель» є   повістю.
—  Визначте елементи композиції твору. (Експозиція — розповідь про департа -мент;  зав’язка — народження Акакія; розвиток дії — розповідь про життя Акакія 
Акакійовича; кульмінація  —  сцена  у   генерала; розв’язка   —  смерть  Башмачкіна; 
епілог  — розповідь про привида.)
IV.   ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Творче завдання.
—  Написати твір-роздум на одну із тем:
1.   «Сумна історія життя „маленької людини”»;
2.   «Мої роздуми над повістю М.  Гоголя „Шинель”».
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Дописати  твір;  прочитати  комедію  М.   Гоголя  «Ревізор».  Підготувати  повідом-лення «Історія створення комедії».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Поєднання елементів романтизму і реалізму у повісті М. Гоголя «Шинель».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід