Поема А. Міцкевича «Дзяди» (монолог Конрада).
 
УРОК  №  41
Тема:   Поема  А.   Міцкевича  «Дзяди»  (монолог  Конрада).
Мета:  ознайомити  учнів  зі  змістом  поеми  А.  Міцкевича  «Дзяди»;  допомогти  зрозуміти  її 
ідейно-художню  спрямованість;  схарактеризувати  образ  головного  героя  поеми  — 
Конрада;  розвивати  навички  аналізу  поетичного  тексту,  логічне  мислення,  зв’язне 
мовлення, навички виразного читання, уміння готувати повідомлення на літературну 
тему;  сприяти  вихованню  патріотичних  почуттів.
Обладнання:   портрет  А.  Міцкевича,  тексти  поеми  «Дзяди»  (у  перекладах  на  вибір  учителя).
ХІД УРОКУ
I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
  1.  Аналіз   письмових  робіт.
  2.  Виразне  читання  учнями   вивчених   напам’ять  віршів  А.  Міцкевича.
II.  ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  Й  МЕТИ  УРОКУ
III.   СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ
  1.  Повідомлення  учнів   про   поему   А.  Міцкевича  «Дзяди».
Ліро-драматична  поема  «Дзяди»  була  опублікована  у  1823  році  й   складалася 
з   другої та четвертої частин (інші частини або ще не були написаними, або не задо-вольняли автора).
Заголовком  поеми  слугує  назва  народного  обряду  поминання  померлих  («дзя -ди»  —  «поминки»).  Хоча  прямі  зв’язки  з   фольклорними  джерелами  мали  дру -горядне  значення:  старовинний  обряд  був  лише  композиційним  зв’язком  усьо -го  творчого  задуму.  У  поемі  А.  Міцкевич  намагався  пов’язати  з  фольклором  свою 
романтичну  концепцію  людини.  На  його  думку,  справжньою  людиною  мож  -  
на назвати того, хто пізнав у  цьому житті не лише радощі, а  й   страждання, жив не 
лише для себе, але й  для інших, відкликався на біди інших людей. Моралізаторсь-кий  пафос  поеми  був  близьким  до  ідеалів  доби  Просвітництва  і   мав  на  меті  випра -вити суспільство й  людину.
У творі відобразилися демократичні тенденції автора. Роль судді в  поемі вико-нує  народний  колектив.  Хор  селян  під  проводом  чаклуна  судить  дії  померлих.  Се -ред них діти, які ще не пізнали життєвих негараздів, жорстокий пан, дівчина, яка 
нікого не кохала, та інші.
Четверта частина вводить у польську літературу романтичного героя, страждаль-ця  й  бунтаря.  Спочатку  його  звали  Густав,  а   потім  автор  змінив  його  ім’я  й  назвав 
Конрадом.
Після розгрому польського повстання 1830–1831 років А.  Міцкевич пише третю 
частину поеми, в  якій вводить тему національно-визвольної боротьби. Третя частина 
«Дзядів»,  написана  у  1832  р.  в  Дрездені  зберегла  свій  зв’язок  з   уже  створеними  ча-стинами.  Поет  використовує  вільну  побудову  поеми,  що  полягала  в   оригінальному 
переплетінні  реального  й  фантастичного,  спільності  образів-персонажів.  Романтизм 
і   фантастика переважали у  сценах, пов’язаних з  долею голов  ного героя, в  зображен -ні видінь і   віщувань. Романтична фантастика служить фоном, на якому розгортають -ся реальні події, існують реальні люди.
За жанром поема А. Міцкевича — сплав історичної й філософсько-етичної драми, 
ліро-драматична поема, що містить елементи опери, містерії, народного фарсу, епіч -ної розповіді, агітаційної пісні, ліричного монологу тощо.
  2.  Слово  вчителя.
Сцена I, першого акту, що передує Імпровізації, відбувається у   в’язниці напере -додні Різдва. Зібралися всі в’язні, користуючись тим, що стражі порядку теж свят -кують. Патруль, що наближається, перервав зібрання. Всі розбіглися, лише Конрад 
втратив  свідомість  і  залишився  лежати.  Опритомнівши,  він  виголошує  свій  моно -лог, який складає сцену II, Імпровізацію.
  3.  Виразне  читання  монологу  Конрада  (сцена  II).
(Можна використати прийом коментованого читання.)
  4.  Бесіда  за  прочитаним.
—  Яким постає герой перед читачем? (Перед читачем постає романтичний бун-тар, який почувається самотнім у   світі.)
—  Що  відомо  про  Конрада?  (Він  поет,  але  сумнівається  у  тому,  що  потрібен 
світові. «Что песнотворец миру? Кто из людей поймет и примет мысль певца, горя -щий  в  песне  дух  постигет  до  конца?  Несчастен,  кто  для  них  свою  тревожит  лиру: 
лжет слово голосу, а  голос — мысли лжет».)
—  Чим  для  Конрада  є  його  ліра?  («Ты,  песнь  моя,—  звезда!  Тебя  не  досягнуть 
глазам земных существ, бесплодны их усилья…»)
—  Знайдіть рядки, в   яких герой говорить про свій конфлікт із світом. («Зачем 
тебе, о песнь, глаза и слух людей? Струей подземного потока звени в  моей груди глу-боко, свети звездою мне с высот души моей».)
—  У  яких  рядках  ідеться  про  єдність  співця  з   природою?  («Внимай,  природа, 
мне! Внимай, о боже правый!»)
—  Як називає себе Конрад? («Я — мастер!» Тобто, людина, яка досягла найви-щої майстерності. Він упевнений у  собі: «Да, я силен, я мудр, я смел, я полон веры».)
—  Яка мета Конрада-поета? («Хочу я жечь сердца людей, как звезды и как птиц 
— единым мановеньем — их воли подчинять своей».)
—  У  єдиноборство  з  ким  вступає  Конрад?  (Із  самим  Богом.  «Хочу,  как  ты,  ца -рить над душами людскими, хочу, как ты, Г осподь, владеть и править ими».)
—  Які нотки з’являються у  розмові Конрада з  Богом? (Він сумнівається у  його 
силі, у  тому, що Бог — це любов. Для нього він є   тільки мудрістю.)
—  Чому у  поемі з’являється диявол? (Тому що показана боротьба у  душі героя 
і   боротьба за душу Конрада. Голос диявола закінчує фразу поета: «Я крикну: не отец 
вселенной ты, а…. Царь [голос диявола]».)
—  Хто налякав нечисту силу? (Поява ксьондза.)
  5.  Проблемне   запитання.
—  Подумайте, яка причина виникнення цього монологу?
  6.  Коментар  учителя.
Конрад у  своєму монолозі говорить про відповідальність Бога за страждання лю-дей.  Так  у  поему  входить  соціальна  тема,  що  тісно  переплітається  з   темою  патріо -тичною. Конрад викликає Бога на поєдинок почуттів і  вимагає від нього влади над 
душами з   метою возвеличення свого народу, що переживає неймовірні страждання. 
З  одного  боку,  перед  читачем  постає  сильна  особистість,  а  іншого   —  автор  подаль-шим розвитком подій неначе прагне оскаржити романтично-індивідуальний бунт Ко -нрада. Саме з  цією метою у  сюжет твору вводиться думка, що усе це є   підступи дия-вольських сил, тому він і   зображує боротьбу темних і   світлих начал за душу героя.
Думки Конрада суперечили поглядам самого автора. Тому він вводить образ ін -шого героя — ксьондза Петра, наділяючи його даром віщування. Отже, у  поемі ви-никають  два  типи  патріотизму:  один  індивідуалістичного  спрямування  (Конрад), 
інший — пов’язаний із самопожертвою (ксьондз Петро, товариші Конрада, молоді 
конспіратори).
У таких суперечливих поглядах відобразилися складнощі переломної для Поль -щі епохи (чорні роки після розгрому повстання).
  7.  Проблемне   запитання.
—  Які можливості надає авторові форма імпровізації? (Як відомо, імпровізація 
— це складання віршів, музики тощо під час виконання, без попередньої підготов-ки.  Ця  форма  дозволяє  авторові  показати  роздуми  героя,  його  емоції,  його  душев -ний  стан  у  певний  період  життя.  У  читача  створюється  враження  невимушеності 
розповіді й  поведінки героя.)
ІV.   ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
    Підсумкова   бесіда.
—  Які теми піднімає автор у   монолозі Конрада? (Теми мистецтва, індивідуаль-ного бунту проти світового порядку, патріотизму.)
—  Як  ви  думаєте,  чи  можна  вважати  Конрада  ідеалом  А.  Міцкевича?  (Ні.  Це 
дуже суперечлива особистість.)
—  Які  романтичні  тенденції  є  у   поемі?  (Образ  героя-бунтаря,  його  конфлікт  із 
світом, фольклорний елемент, жанрове розмаїття, використання фантастики.)
—  Чи є  щось спільне між героєм поеми «Дзяди» та «Кримських сонетів»? (Вони 
різні. Єдине, що об’єднує їх — це дух нескореності й  самотності у  світі.)
—  Яке ваше особисте ставлення до проблем, порушених у  поемі?
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Дати письмову відповідь на питання: «У чому полягають особливості зображен -ня  романтичного  героя  у  творчості  А.  Міцкевича?»  Підготувати  повідомлення  про 
життя і  творчість Дж.   Г.   Байрона.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Поема А. Міцкевича «Дзяди» (монолог Конрада).", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід