Пошуки втраченого шляху (Данте. «Божественна комедія». Частина перша. Пекло»).
 
УРОК № 41 
Тема. Пошуки втраченого шляху (Данте. «Божественна комедія». Частина перша. Пекло»). 
Мета: ознайомити учнів зі змістом поеми Данте; розкрити різні аспекти сприйняття твору;
розвивати навички аналізу тексту, переказу, виразного читання, логічного мислення, 
зв’язного мовлення; виховувати інтерес до культурної спадщини людства. 
Обладнання: тексти поеми «Божественна комедія» у перекладі Є. Дроб’язка (або інший переклад 
на вибір учителя); ілюстрації Г. Доре до твору. 
ХІД УРОКУ 
А я чого піду? Хто пустить в мирі? 
Ніякий не Еней, не Павел я, 
На цю я честь не варт ні в якій мірі. 
Данте. «Божественна комедія» 
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
Бесіда на повторення. 
— Подумайте, у чому полягає трагізм особистого життя Данте? 
— Яку роль у його житті відіграла зустріч з Беатріче? 
— Які риси нового світогляду виявилися у творчості Данте? 
— Що таке терцина? 
— Хто був першим біографом Данте? Яка його роль у творчій історії поеми «Бо -жественна комедія»? 
— Чому твір Данте називається комедією? 
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА УРОКУ 
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Слово вчителя. 
Ліричний герой твору вже з першої частини починає свою уявну подорож загроб -ним світом. Перед читачем постає не реальна людина, а дух, котрий летить у потойбіч-ний світ. Протягом своєї подорожі він зустрічає інших духів людей, які жили колись. 
Причому серед них є як історичні постаті, так і вигадані. Але це не середньовічне «ви-діння» у традиційному розумінні. Данте, використовуючи досить популярний жанр, 
вкладає в нього зовсім інший зміст. Поет зображає мандри душі, маючи на меті по -казати моральний стан окремої людини і людства взагалі. 
Головний герой твору проходить пекло, чистилище і рай. Така тричленність пое-ми має свій глибокий смисл. Пекло — це час гріха й минулого, чистилище — час ка-яття і вибору, рай — час праведності та вічного майбутнього. 
2. Виразне читання учнями або вчителем першої пісні поеми. 
Переклад Є. Дроб’язка. 
3. Бесіда за прочитаним. 
— Як ви розумієте перші рядки твору? (Тривалість людського існування за часів 
Данте вимірювалась сімдесятьма роками. Отже, півшляху — це 35 років. Тобто події 
відбуваються у 1300 році, адже поет народився у травні 1265-го. Саме цього року Дан -те поринув у політичну боротьбу, що весь час точилася у Флоренції. Він був обраний 
у числі десяти пріорів, котрі стояли на чолі уряду. На цій посаді поет виявив неабия-кі дипломатичні здібності, беручи активну участь у діяльності посольств Флорентій -ської республіки до сусідніх правителів, зокрема до папи Боніфація VIII. 
— Знаючи те, що Данте давав чотири тлумачення своєї поеми, спробуйте розкрити 
зміст першої пісні — вступу. (Буквальний зміст такий: автор заблукав у темному лісі, 
де шлях йому заступили страшні звірі, але на порятунок з ’явився його 
великий римський поет Верґілій, котрий обіцяв показати правильну дорогу. Алего -ричне тлумачення: автор розгубився серед партійних чвар у Флоренції, які винесли 
його на вершину політичного життя, а незабаром примусять тікати з рідного міста. 
Шлях йому перепинають лютий і підступний леопард (політичні супротивники), жор-стокий лев (король Франції), зажерлива худа вовчиця (римське папство). На поряту -нок приходить оспівувач слави Римської імперії, проголошувач єдиної всесвітньої 
держави. В третьому, моральному тлумаченні, дія відбувається в людській душі, ото-ченій гріхами й поганими пристрастями. Їй протистоїть Верґілій як уособлення іде -алу громадянських чеснот. Філософський зміст: пошук духовних ідеалів, прагнення 
морального очищення людства.) 
— На вашу думку, що означає образ похмурого густого лісу? (Це символ папсь-кого Риму.) 
— Як слід розуміти слова: «Бо сонність так оволоділа мною, що з певної дорогои 
я зійшов»? (Під сонністю слід розуміти втрату моральних орієнтирів, які призводять 
до того, що людина збивається з істинного шляху.) 
— Які людські вади й спокуси уособлюють собою хижаки? (Гордість (лев), кори -столюбство (вовчиця), любострастя (леопард).) 
— Що уособлює пагорб? («Я опинивсь під пагорба стіною…» Пагорб, котрий під-нісся над лісом гріхів і помилок, є уособленням доброчесності, через яку можна під-нестися до Бога. Це моральна мета кожної людини. Пагорб недаремно осяяний соняч -ним промінням, «що надає людині свіжих сил». Сонце є втіленням Істини.) 
— Чому дія починається вночі? («Всю ніч, коли блукав між страховиння…» Ніч, 
морок є уособленням темних сил, вад, гріхів, що в них поринули як окремі люди, так 
і людство взагалі. Окрім того, морок є ще й символом незнання.) 
— Коли відбувається дія твору? («Пора буяла навкруги квітнева…») 
4. Робота з ілюстрацією Г. Доре «Данте у темному лісі». 
— Знайдіть у тексті слова, які відповідають зображеному на малюнку. («Я тра -пив у похмурий ліс густий…», «Ліс листатий…, суворий, дикий».) 
— Як художник підкреслює втрату ліричним героєм істинного шляху? (По кручені 
коріння дерев, чагарі, пітьма, морок, який оповив усе. Ледь видніється маленька сте -жина, але герой не бачить її. Це теж символічно, адже він втратив вірний шлях.) 
— Яким є вираз обличчя поета? (Поет охоплений жахом, сторожко озирається 
навкруги.) 
5. Інсценізація «Зустріч поета з Верґілієм». 
6. Бесіда за питаннями. 
— З якими словами поет звернувся до духа, що зустрівся на його шляху? («Вря-туй! — була мольба моя єдина,— Байдуже, чи людина ти чи дух!» Слід зазначити, що 
в епоху Середньовіччя Верґілій мав легендарну славу мудрого чародія і передвісника 
християнства. До речі, латиною «діва» — «virgo». Чи не звідси походить середньовіч v-на форма написання імені славетного поета «Вірґілій» замість античного «Верґілій».) 
— Як герой здогадався, що перед ним Верґілій? (Зачитати уривок від слів «Не 
людина; був людина…» до слів «А Іліон упав в огні та димі».) 
— Як поет виразив свою пошану до давньоримського поета? («О світло й честь 
усіх співців земних, Ти зваж на захват мій, на шанування Твоїх безсмертних творів 
видатних. Ти вчитель мій, моє уґрунтування, У тебе я знайшов на все життя Той 
гарний стиль, що дав мені визнання.») 
— Як можна розтлумачити такі слова з поеми: «Надія на Хорта є…»? (Данте 
натякає на майбутнього рятівника Італії від зажерливого папства Кангреде делла 
Скала (cane — італійською мовою «пес», «собака»), при дворі якого жив сам поет 
і в особі якого він хотів бачити свого рятівника.) 
— А як можна розтлумачити такі слова Верґілія: «Хай буде інший шлях тобі 
прикметний…»? (Тобто перед тим, як подолати вовчицю і зійти на пагорб спасіння, 
Данте мусить пройти три царства мертвих.) 
— Згадайте, у якому творі Верґілій описав пекло. (У VI книзі «Енеїди».) 
— Як слід розуміти слова: «Хай браму бачу я з Петром святим…»? (Герої підійшли 
до чистилища, браму якого охороняв ангел, намісник апостола Петра.) 
7. Проблемне запитання. 
— Подумайте, яке символічне значення має образ Верґілія у творі? (Образ Верґілія 
символізує не просто мудрість, а й велич мистецтва, його духовну силу та вплив на 
людей. Окрім того, Верґілій, як відомо, оспівував в «Енеїді» велич і міць Риму, 
ідею національного єднання, про яке мріяв і Данте. Митець, ідучи за Божественною 
мудрістю, втіленням котрої є давньогрецький поет, має очиститися, усвідомити, які 
перешкоди стоять на шляху до неї і здолати їх.) 
8. Робота з епіграфом. 
— Виразно прочитайте епіграф. 
— Як слід розуміти слова епіграфа? (Герой розуміє, що він не герой, не святий, 
а звичайна грішна людина. Тому й виникають його сумніви.) 
9. Бесіда за прочитаним. 
— Чим пояснити появу духу Беатріче в другій пісні? (Як відомо, ім’я Беатріче 
перекладається «та, що дарує благодать». Беатріче дарує поетові любов, що є найви -щою благодаттю. І саме любов має очистити душу ліричного героя.) 
— Як автор зображує пекло? (Це величезна кругла прірва, що звужується до цен-тру землі. На її колах розташовані грішники, засуджені на вічні муки.) 
— Скільки кіл має пекло? (Дев’ять.) 
— Схарактеризуйте кожне з кіл. (У першому колі пребувають нехрещені немов-лята і доброчесні християни, у другому — порушники шлюбної вірності, у тре тьому 
— ненажери, у четвертому — скнари і марнотратники, у п’ятому — нудні та гнівні, 
у шостому — єретики, у сьомому — насильники різних видів (над собою, над майном, 
над ближнім тощо), у восьмому — ошуканці, лицеміри, хабарники, злодії, спокусни -ки, фальшивомонетники, у дев’ятому — зрадники.) 
— Який гріх, на думку Данте, найстрашніший? (Зрада.) 
— Як ви вважаєте, чи може поет звернути з цього страшного шляху? (Ні, адже 
раз ступивши на нього, він мусить пройти все до кінця, тобто пізнати всю глибину 
гріха. Без цього не можна осягнути Істину.) 
— Кого зустрічає Данте на своєму шляху? (І сучасників, і літературних героїв, 
й історичних персонажів. Серед них прекрасна Єлена, Франческа де Раміні, її коха -ний Паоло, поет Бертран де Борн, Дідона, Семіраміда, граф Уголіно, Брут, Іуда, Кас -сій та інші.) 
— Про що згадують усі грішники? (Про земне життя. Причому ставлення самого 
поета до нього не є негативним. Це свідчить про зародження на сторінках поеми но-вого гуманістичного світогляду.) 
10. Переказ тексту. 
— Розкажіть історію життя одного з тих героїв, яких Данте зустрів у пеклі. 
11. Творче завдання. 
— Визначте композицію першої частини. (Експозиція — блукання героя в густо -му, темному лісі. Зав’язка — зустріч героя з хижаками. Розвиток дії — Верґілій при -ходить на допомогу поетові і пропонує йому пройти свій шлях. Кульмінація — готов-ність головного героя пройти всі випробування. Розв’язка — подорож у загробний світ.) 
12. Коментар учителя. 
Після пекла Данте потрапляє до Чистилища, яке знаходиться у Південній півкулі 
й оточене з усіх боків океаном. Чистилище має Передчистилище і Земний Рай (вони 
становлять два кола). Саме Чистилище поет уявляє у вигляді гори з сімома тераса -ми. На них знаходяться грішники, що спокутують свою провину і сподіваються на 
прощення. 
У Передчистилищі чекають свого очищення душі померлих, які не примирилися 
із церквою, а також ті, що померли не своєю смертю. У першому колі Чистилища че-кають своєї участі пихаті, у другому — заздрісні, у третьому — гнівливі, у четвертому 
— ледачі, у п’ятому — скнари, у шостому — зажерливі, у сьомому — перелюбники. 
На сторінках другої частини Данте різко засуджує у своїх оцінках усіх тих, хто, 
користуючись високим саном і становищем, жив недостойним життям. Політичні 
діячі, правителі міст, навіть римські папи носять на своєму чолі літеру «Г» (гріх). 
Невідступно переслідують поета думки про його нещасну батьківщину. У VI пісні чи -таємо: 
Рабо Італіє! Скорбот житло, 
Судно без стерника під хуртовину! 
Не владарка земель — блудниць кубло! 
*** 
А в тебе колотнеча здійнялась 
Між городянами над всяку міру, 
І вкруг стіна за ровом зіп’ялась. 
Поглянь по берегах морського ширу, 
Злощасна, і на себе зір зведи,— 
Чи є куток, який радів би миру? 
(Переклад Є. Дроб’язка) 
У Земному Раю Данте знову з’являється видіння Беатріче, яке тут буде його су-проводжувати. Поява Беатріче символізувала очищення героя від усіх земних гріхів. 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
— У чому полягає особливість жанру «видіння» в поемі Данте? 
— Чому поет вирішив здійснити таку незвичну мандрівку? 
— Що символізували Рай, Чистилище, Пекло у творі? 
— З якою метою автор вводить у поему образ Верґілія? 
— Чому душі людей мають пройти Чистилище? 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Скласти план першої частини поеми. Прочитати третю частину поеми «Боже-ственної комедії» («Рай»).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Пошуки втраченого шляху (Данте. «Божественна комедія». Частина перша. Пекло»).", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід