Позакласне читання. Гіркий сміх великого гуманіста. (Комедія М. Гоголя «Ревізор».)
 
УРОК  №  67
Тема:   Позакласне  читання.  Гіркий  сміх  великого  гуманіста.  (Комедія  М.  Гоголя 
«Ревізор».)
Мета:  розширити  знання  учнів  про  творчість  М.   Гоголя;  ознайомити  школярів  зі  змістом 
комедії  письменника,  її  творчою  історією,  особливостями  композиції,  сюжету,  об -разної системи; розвивати навички аналізу драматичного твору, характеристики об -разів-персонажів, творчі здібності, зв’язне мовлення, логічне мислення; формувати 
негативне  ставлення  до  пристосування,  хабарництва,  нечесності,  моральних  вад.
Обладнання:   тексти  комедії  М.   Гоголя  «Ревізор»;  ілюстрації  до  твору  (на  вибір  учителя).
Театр — велика школа і  кафедра.
М. Гоголь
ХІД УРОКУ
I.   ПІДГОТОВКА  ДО  СПРИЙНЯТТЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
Вступне слово вчителя.
Як відомо, з   самісінського дитинства М.  Гоголь любив театр. Хлопчиком він був 
присутнім на домашніх спектаклях, що проводилися у маєтках Капністів, Трощинсь-ких, родичів Гоголів, та й  у самих Гоголів-Яновських. Кожна вистава була для нього 
святом і   залишала глибокий слід у   душі. Юнаком став він організатором учнівських 
вистав  у  Ніжинській  гімназії,  Гоголю  найкраще  удавалися  комічні  ролі.  Викладачі 
та учні гімназії згадували: «Жодній актрисі не вдавалася роль пані Простакової [ко -медія  Д.  Фонвізіна  “Недоросток”]  так  добре,  як  грав  її  16-ти-річний  Гоголь».  Йому 
пророкували славу комічного актора.
Та  актором  М.  Гоголь  не  став.  Він  став  письменником  —  великим  прозаїком 
і   великим драматургом.
II.  ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ,  МЕТИ  ТА  ЕПІГРАФА  УРОКУ
III.   СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Робота з епіграфом.
—  Виразно прочитайте слова епіграфа.
—  Як ви їх розумієте? (Театр — школа майстерності для письменника, втілен-ня  його  спостережень  над  людьми.  І,  разом  із  тим,  у  комедії  можна  висміяти  вади 
життя.)
2. Повідомлення учнів «Історія створення комедії «Ревізор».
У  жовтні  1835  року  у   листі  до  О.  Пушкіна,  де  цікавився  враженнями  від  ко-медії  «Одруження»,  М.   Гоголь  просив  дати  «який-небудь  сюжет,  хоча  б  який-не -будь  смішний  чи  не  смішний,  але  суто  російський  анекдот.  Рука  дрижить  написа -ти тим часом комедію».
О.  Пушкін  порадив  написати  комедію  про  удаваного  ревізора.  М.  Гоголь  
із  задоволенням  і   натхненням  працював  над  твором  протягом  п’яти  місяців,  
багато разів переписував написане. Останні поправки були розглянуті театральною 
цензурою за п’ять днів до прем’єри, що відбулася 19 квітня 1836 року.
Вражає  виключна  інтенсивність  творчої  роботи  письменника,  та  швидкість, 
з якою комедія була завершена. У  цьому виявилася не тільки геніальна обдарованість 
Гоголя, але і  його внутрішня готовність до створення п’єси, накопиченість життєво-го матеріалу. Недарма Гоголь запевняв Пушкіна, що «духом буде комедія на п’ять 
дій і, клянуся, буде смішнішою за чорта».
Після  прем’єри  робота  над  твором  не  закінчилася.  Після  виходу  у  світ  «Мерт-вих  душ»,  восени  1842  року  Гоголь  знову  взявся  за  переробку  комедії.  І  лише  шо -ста редакція твору виявилася останньою і   остаточною.
Зазначимо, що комедія не зазнала тих суворих переслідувань цензури, з   якими 
був пов’язаний вихід інших творів. Чому? Деякі дослідники вважають, що цензура 
і   глядачі сприйняли «Ревізора» як водевіль, кумедну історію із життя провінційно-го містечка. Та разом із тим Миколі I приписуються слова, сказані ним після відві -дування  вистави  в  Александринському  театрі:  «Ну  й  п’єска!  Усім  перепало,  а  мені 
найбільше!» Хоча, можливо, на думку гоголезнавця М.   Храпченка, цей епізод і  мож-на віднести до історичних легенд.
3. Словникова робота.
Комедія  (грецьк. кomodia, від komos — весела процесія і   ode — пісня) — драма -тичний  твір,  в  якому  засобами  гумору  та  сатири  розвінчуються  негативні  суспіль-ні та побутові явища, розкривається смішне в   навколишній дійсності чи людині.
Особливості  драматичного  твору:  дійові  особи,  ремарки,  репліки,  діалоги,  мо -нологи.
4. Слово вчителя.
Комедія «Ревізор» починається авторськими «Зауваженнями для панів акторів». 
У   них — настанови для акторів, як краще грати ту чи іншу роль. І разом із тим мі -ститься коротка характеристика образів-персонажів.
5. Виразне читання «Зауважень для панів акторів».
6. Бесіда з учнями.
—  Яка  фраза,  на  вашу  думку,  є  зав’язкою  комедії?  (Перша  фраза  городничо -го:  «Я  пригласил  вас,  господа,  с  тем  чтобы  сообщить  вам  пренепреятное  известие: 
к нам едет ревизор».)
—  Така зав’язка називається швидкою. Яка її роль у  розвиткові сюжета? (Дія 
набуває швидких обертів.)
—  Розкажіть, які розпорядження дає городничий чиновникам міста.
—  Чого боялися чиновники міста? (Усі вони брали хабарі, привласнювали дер-жавні гроші.)
7. Творче завдання.
—  Яке  враження  про  себе  хочуть  залишити  чиновники?  (Городничий  —  «бла-годійник», Земляника — «аристократ», Ляпкін-Тяпкін — «людина з   глибоким ро-зумом», Хлопов — «смиренний, але вважається якобінцем», Шпекін — «любитель 
усіляких новин», Добчинський і  Бобчинський — «міські поміщики».)
8. Колективна робота.
—  Схарактеризуйте кожного із чиновників міста.
9. Бесіда з учнями.
—  Хто  приніс  звістку  про  те,  що  ревізор  уже  приїхав?  (Добчинський  та  Боб-чинський.)
—  Яке враження справив Хлестаков на оточуючих? (Усі злякалися.)
—  Як  поводилися  чиновники?  (Намагалися  йому  усіляко  прислужитися,  пла-зуючи перед Хлестаковим.)
10. Рольова гра.
—  Розкажіть про Хлестакова від імені:
а)   самого Хлестакова;
б)   городничого;
в)   когось із чиновників (на вибір учнів);
г)   Анни Андріївни;
д)   Марії Антонівни.
11. Переказ тексту.
—  Перекажіть епізод комедії, який вам найбільше запам’ятався.
12. Бесіда з учнями.
—  Як розкрилася таємниця Хлестакова? (Поштмейстер прочитав лист Хлеста-кова.)
—  Якою була реакція чиновників? (Вони були вкрай здивовані й  ображені.)
—  Кого  тепер  звинувачують  у  всьому,  що  сталося?  (Добчинського  і   Бобчинсь-кого.)
—  Який фінал п’єси? (Приїхав справжній ревізор.)
—  Яка роль німої сцени?
13. Коментар учителя.
Фінал комедії — це момент найвищої її напруги. Городничий і  чиновники втра -тили розум, вони перелякалися, адже прийшов час розплати за всі гріхи. Ця сцена 
— апофеоз усієї комедії.
Зазначимо, що жандарм, який з’явився у  фіналі п’єси, не зазначений серед дій-ових осіб. Цей персонаж сприймається фантастично, нереально, як мрія Гоголя про 
справедливу помсту.
Але  у   «Ревізорі»  не  тільки  викривалися  хабарники,  казнокради,  шахраї. 
Усією  логікою  розвитку  дії  комедія  заперечувала  саму  можливість  суду  над  цими 
людьми  й   утверджувала  думку  про  те,  що  прогнили  не  тільки  устої  провінційно -го  містечка,  а  й   тих,  хто  стоїть  над  ними.  О.  Герцен,  літератор  і   критик  XIX  ст., 
побачив у   комедії «страшну сповідь сучасної Росії».
IV.   ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Робота з епіграфом до комедії.
—  Прочитайте епіграф до твору. («На зеркало неча пенять, коли рожа крива». 
Це народне прислів’я.)
—  Як, на вашу думку, слід розуміти його зміст? (Винне не дзеркало, а  сама лю -дина.)
— Який прийом використовує автор, добираючи цей епіграф? (Прийом алегорії.)
2. Проблемні запитання.
—  Ф. Булгарін, сучасник М.  Гоголя, реакційний критик, заявляв: «Автор “Реві -зора” — ворог Росії. Це юна Росія, в   усій своїй нахабності й  цинізмові». Інший кри-тик, В.  Андросов, теж сучасник М.  Гоголя, вважав, що «Ревізор» — «це сучасна ко-медія, в   якій піднімаються суспільні теми, змальовані живі люди, а   не узагальнені 
людські вади». До якої точки зору приєднуєтеся ви? Аргументуйте свою думку.
—  Літературознавці вважають, що головним героєм комедії є  сміх. Чи згодні ви 
з   цією думкою? (Так, адже комедія має викривальні тенденції.)
—  Як на вашу думку, чи актуальна комедія М.  Гоголя «Ревізор» у  наші дні?
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Підготуватися до тематичного оцінювання «Від романтизму до реалізму».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Позакласне читання. Гіркий сміх великого гуманіста. (Комедія М. Гоголя «Ревізор».)", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід