Позакласне читання. Пісня про відважного сміливця. (Дж. Байрон. Поема «Корсар».)
 
УРОК № 45 
Тема: Позакласне читання. Пісня про відважного сміливця. (Дж. Байрон. Поема «Корсар».) 
Мета: розширити знання учнів про творчість Дж. Байрона; проаналізувати поему, її образ -ну систему; розвивати навички аналізу поетичного тексту, логічне мислення, творчі 
здібності учнів, зв’язне мовлення; сприяти вихованню любові до літератури. 
Обладнання: портрет Дж. Байрона (можна використати репродукцію картини Е. Делакруа «Байрон 
в албанському костюмі»); тексти поеми «Корсар» (у перекладі на вибір учителя). 
ХІД УРОКУ 
I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ 
II. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Слово вчителя. 
Між 1813 і 1816 роками Дж. Байрон створив цикл поем, які дослідники його 
творчості назвали «східним». До них відносяться «Гяур» (1813), «Абідоська наре -чена» (1813), «Корсар» (1814), «Облога Коринфа» (1816), «Паризина» (1816). Одну 
з них — поему «Корсар» — ми й розглянемо на уроці. 
2. Повідомлення учнів «Подорож Дж. Байрона на схід». 
У кінці 1809 року Дж. Байрон разом із своїм другом Р. Хобхаузом почали свою 
дворічну мандрівку на схід. Подорож почалася у Португалії. Загалом друзі побува-ли в Іспанії, на Мальті, у Греції, Албанії, Туреччині. 
Люди, їхній побут, мова, звичаї, одяг, природа — усе викликало жвавий інтерес 
поета. Відомо, що під час подорожі на о. Мальта Байрон почав брати у монахів уро -ки арабської мови, що значно полегшило його спілкування з місцевим населенням. 
(Демонстрація репродукції картини.) 
Дж. Байрона вразили контрасти східних країн: з одного боку, казкова пиш-ність, а з іншого — страшенна бідність; з одного боку, необмежена влада та свавіл-ля тиранів, а з іншого — рабство. 
Під час подорожі Дж. Байрон глибоко усвідомив своє суспільне призначення по-ета й спробував усе побачене передати у поетичних рядках, в яких викривав політи -ку урядів східних країн, що підтримували тиранію й насильство над народами. 
3. Слово вчителя. 
Поема «Корсар» була написана Дж. Байроном дуже швидко: з 18 по 31 грудня 
1813 року. 1 лютого 1814 року вона побачила світ. Поет на той час припускав, що 
це буде останній його твір, оскільки вирішив «замовкнути на декілька років». Про 
це він і написав у своїй «Присвяті», яка розпочинає поему. 
4. Бесіда з учнями. 
— Хто є головним героєм поеми? (Конрад.) 
— Що про нього відомо? (Він — морський розбійник, корсар. Про минуле ге-роя нічого не відомо.) 
— Що приваблює читача у цьому образі? (Вільний, незалежний, свободолюби-вий характер Конрада.) 
— Яким його зображає автор? («Но кто вожак? Прославленный пират,— 
о нем везде со страхом говорят. Он чужд им, он повелевать привык; речь коротка, но 
грозен взор и лик; и на пирах его не слышен смех, но все ему прощают за успех».) 
— Хто ще, крім корсарів, є героєм поеми? (Кохана Конрада, яку звати Медора. 
Вона палко кохає Конрада і завжди вірно чекає його з походів.) 
5. Інсценізація «Корсари і Конрад». 
К о р с а р 1. Наш вольный дух вьет вольный свой полет 
Над радостною ширью синих вод: 
Везде, где ветры пенный вал ведут,— 
Владенья наши, дом наш и приют. 
Вот наше царство, нет ему границ; 
Наш флаг — наш скипетр — всех склоняет ниц. 
К о р с а р 2. Кто, кроме смелых, чья душа поет 
И сердце пляшет над простором вод, 
Поймет восторг и пьяный пульс бродяг, 
Что без дорог несут в морях свой флаг? 
К о р с а р 3. То чувство ищет схватки и борьбы: 
Нам — упоенье, где дрожат рабы; 
Нам любо там, где трус полуживой, 
Теряет ум, и чудной полнотой 
Тогда живут в нас тело и душа, 
Надеждою и мужеством дыша. 
К о р с а р 4. Корабль! Корабль! Надежды светлый знак. 
…Откуда он? Чей флаг? 
К о р с а р 1. Нет, не добыча! Все ж ему привет: 
То наш корабль; гляди на мачту вздет 
Кровавый флаг. Дуй крепче, аквилон, 
И до заката бросит якорь он. 
(На берег сходять корсари з прибулого корабля.) 
К о р с а р и - г о с т і. Где атаман? Мы с рапортом к нему,— 
И встрече нашей, видно по всему, 
Недолгой быть, как вы ни рады нам. 
Веди, Жуан, к начальнику, а там, 
Покончив, мы попойку заведем 
И вам расскажем все и обо всем. 
(Виходить Конрад, підходить до прибулих.) 
К о р с а р - г і с т ь. Вам, атаман, письмо: наводчик тот, 
Грек, о добыче весть нам подает 
Иль об угрозе. Все же мы должны 
Еще… 
К о н р а д. Молчать! Бумаги дай, Жуан. 
Гонзальво где? 
К о р с а р 2. На бриге, атаман. 
К о н р а д. Пускай не сходит; вот — снесешь приказ. 
Все по местам! Готовьтесь в путь сейчас. 
Сам в эту ночь веду я в битву вас. 
Корсари (разом ). Сегодня? 
К о н р а д. Да. Пусть солнце лишь зайдет: 
С закатом ветер крепче дуть начнет. 
Плащ и кольчугу! Через час — вперед! 
6. Бесіда з учнями. 
— Чим закінчився цей похід? (Конрад потрапив у полон і його очікує страш-на кара.) 
— Хто врятував Конрада? (Красуня Гюльнар, що покохала Конрада.) 
— Якою була подальша доля героїв? (Конрад з Гюльнар повертаються додому. 
Але корсара чекає там сумна звістка: від туги за ним померла Медора.) 
— Як Конрад переживає втрату коханої? (Без Медори білий світ йому немилий, 
навіть бажана свобода не має для нього ніякого сенсу.) 
— Що трапилося з Конрадом? (Він зник. Ніхто й ніколи його більше не бачив. 
«Он будет жить в преданиях семейств с одной любовью, с тысячью злодейств».) 
7. Проблемне запитання. 
— У своїй поемі Дж. Байрон використовує «прийом недомовленості». Як ви 
думаєте, яка його роль у творі? (За допомогою цього прийому автор огортає таєм-ничістю долю головного героя і не розкриває мотиви його вчинків. Тим самим ак -тивізується фантазія читача.) 
8. Творча робота. 
— Дослідіть, які пейзажні замальовки використовує автор. 
— Яка роль пейзажів у поемі? 
9. Коментар учителя. 
У поемі зображено багато пейзажів, що зачаровують читача своєю красою. 
Оскільки дія твору відбувається на морі, то у поемі багато описів моря. Воно завжди 
розбурхане й мінливе, що найкраще відповідає волелюбному характерові головно-го героя. 
Автор недаремно використовує й образ скелястих гір. Відомо, що у романтичній 
традиції вони є уособленням сили й високості духу. Саме таким і є Конрад. 
Досить вдало поет використовує описи природи в портретній характеристиці 
коханої Конрада Медори («лазурный кроткий взор» якнайкраще підкреслює стри -маність жінки). 
Іноді Дж. Байрон використовує прийом контрасту з метою підсилення загальної 
сюжетної напруги. Наприклад, Конрад готовий прийняти смерть і опис враннішньої 
зорі, що є символом зародження нового дня, підсилює його похмурий настрій. Тре -тя пісня поеми починається описом заходу сонця. Сутінки, морок гармонійно від -повідають сумним думкам Медори, яка нічого не знає про свого коханого. 
У поемі є ще два описи сходу сонця, але функції їх різні. Перший із них пов’яза-ний з епізодом визволення Конрада з полону. Як відомо, Гюльнар, що покохала смі-ливого корсара, допомогла йому врятуватися. Закінчується поема теж описом схо -ду сонця. Але у даному випадку світле явище природи різко контрастує з настроєм 
головного героя, який дізнався про смерть коханої Медори. 
10. Проблемне запитання. 
— У поемі «Корсар» значне місце займає тема кохання. Як вона представле-на у тво рі?
11. Коментар учителя. 
Тема кохання завжди є досить складною. Герої Байрона проходять це ви-пробування. Вони здатні палко й вірно кохати. Це стосується усіх героїв: Медори, 
Конрада, Гюльнар. Кохання є тією силою, яка штовхає Гюльнар на сміливий вчи -нок. Вона не думала про небезпеку, що загрожувала їй. 
Конрад здатний оцінити вчинок Гюльнар, але зберігає вірність своїй коханій 
Медорі. Серце Медори не витримало розлуки й розірвалося від туги за коханим. 
12. Проблемне запитання. 
— Поема має підзаголовок «повість». Які ознаки епічного жанру є у творі? (Пе -ред читачем проходить короткочасний епізод із життя корсара Конрада, невели -ка кількість героїв, однолінійний сюжет, наявність описів (природа, портрети ге -роїв, місцевості, де відбувалася дія). Зазначимо, що епічність є «зовнішньою» дією, 
а ліричний струмінь є «внутрішнім». У їхньому поєднанні і полягає особливість ком -позиції поеми.) 
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
Підсумкова бесіда. 
— Чому цикл поем, написаний протягом 1813–1816 років, називають «схід-ним»? 
— Назвіть твори цього циклу. 
— Яке ваше враження від проаналізованої поеми? 
— Знайдіть риси романтизму у творі. (Екзотичний фон, герой-бунтар, таємниче 
його минуле, він порвав із суспільством, зневірений, розчарований, але нескорений.) 
— Хто з героїв вам імпонує? Чому? 
— Подумайте, як поема «Корсар» перегукується з поемою «Мазепа»? (В обох 
поемах екзотичний фон, герої-бунтарі, свободолюбиві, незалежні, незламні.) 
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Із літератури романтизму. 
Творчість Е. Т. А. Гофмана, Г. Гейне, А. Міцкевича, Дж. Г. Байрона».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Позакласне читання. Пісня про відважного сміливця. (Дж. Байрон. Поема «Корсар».)", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід