Позакласне читання. Зірка невмирущого кохання (утвердження величі й краси справжнього кохання, його здатності піднестися над розбратом і во
 
УРОК  №  67
Тема.  Позакласне читання. Зірка невмирущого кохання (утвердження величі й краси 
справжнього кохання, його здатності піднестися над розбратом і ворожнечею 
світу в трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»).
Мета:  розкрити ідейно-художній зміст п’єси, її морально-філософське значення; розвивати 
творчі здібності учнів, уміння формувати й висловлювати свої думки, навички вираз-ного  читання,  інсценізації;  виховувати  почуття  доброго  ставлення  до  людей,  непри-миренності до зла та жорстокості.
Обладнання:  портрет В. Шекспіра; ілюстрації до твору (на вибір учителя); виставка малюнків учнів; 
фрагменти  з опери  К.  В.  Глюка  «Орфей  та  Еврідіка»,  музика  С.  Прокоф’єва  з балету 
«Ромео  і Джульєтта»;  грамзапис  сонета  В. Шекспіра  на  музику  М.  Таривердієва  «Не 
буду я чинити перешкоди…»
ХІД УРОКУ
Любов… рушить сонце і світила.
Данте. «Божественна комедія»
Любов — це смолоскип, що має світити 
на ваших дорогах.
Ф. Ніцше
Кохання може все і все здолає…
В. Шекспір
I.  ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Вступне слово вчителя.
(Лунає музика К. В. Глюка з опери «Орфей та Еврідіка».)
Послухайте!.. Це співає кохання… Голос кохання пробивається крізь темряву, 
відстані і століття. Сила кохання підіймає людину над землею, вона може піднести її 
аж до зірок. Пісню кохання не здатна заглушити навіть смерть.
У кожної людини своя історія кохання. Одну з таких історій розповів світові ви-датний англійський драматург В. Шекспір у своїй трагедії «Ромео і Джульєтта». На-писана ще в XVI ст., ця оповідь схвилювала сучасників письменника. Через сотні 
років вона не залишає байдужими і нас — людей XXI століття.
Що ж таке кохання? Кожен про нього розповідає по-різному. В. Шекспір в одному 
з своїх сонетів визначив його так:
Любов — над бурі зведений маяк,
Що кораблям шле промені надії.
Це — зірка провідна, яку моряк
Благословляє в навісній стихії.
(Переклад Д. Паламарчука)
У трагедії «Ромео і Джульєтта» кохання — теж зірка, що освітила надзвичайно 
яскравим світлом життя двох молодих людей, зірка, що продовжує сяяти й сьогодні.
II.  ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФІВ УРОКУ
III.  СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Слово вчителя.
П’єса «Ромео і Джульєтта» написана В. Шекспіром у 1595 році. Сюжет твору автор 
запозичив в італійського поета Артура Брука («Трагічна повість про Ромео та Джульєт-ту», 1562 р.) Приблизно за 100 років до цього з’явилася перша обробка легенди з «Ноліно» Мазуччо. Але, як завжди, використавши давній сюжет, В. Шекспір збагатив 
його, вніс гуманістичне світобачення людини епохи Відродження.
2. Завдання для учнів.
— Прочитайте виразно Пролог трагедії.
— Прокоментуйте його. (У Пролозі стисло викладається зміст трагедії.)
— Де ви ще зустрічали такий прийом? (В античній драмі.)
3. Захист-представлення малюнків учнів.
4. Евристична бесіда.
— Яким постає Ромео в першій дії трагедії? Що відомо про цього героя? (Він сум-ний, меланхолійний, закоханий у красуню Розаліну. Здається трохи легковажним.)
— Як Ромео сприймає кохання? На вашу думку, з чим це пов’язано? Підтвердіть 
відповідь словами з тексту. (Він вважає, що «любов жорстока й люта, вона брутальна 
й коле, як терник». Ромео розчарований. Він багато разів закохувався, але його по-чуття не мало відповіді.)
—  Якою  постає  перед  читачем  Джульєтта?  (Вона  безтурботна,  слухняна 
14-річна дівчина, долю якої вирішують батьки.)
— Знайдіть рядки, в яких описується перша зустріч героїв. Де вона відбулася? 
(У будинку Капуллеті, під час карнавалу.)
— Якою побачив Ромео юну Джульєтту? Чи можна сказати, що це кохання з пер-шого погляду? (Так, Ромео побачив чарівну незнайомку й відразу закохався в неї.)
— Знайдіть у тексті слова, що підтверджують закоханість Ромео. («Померкли смо-лоскипи перед нею», «Вона — омріяна любов моя», «Вона ж між ними — голубка між 
галками!», «Чи ж я коли любив!», «Не знали ви краси до цеї ночі!» (сцена V, дія I).)
— Що говорять про Ромео веронці? («Верона славить Ромео за честь, за виховання 
добре».)
— Яке враження справив Ромео на Джульєтту? Проаналізуйте розмову героїв 
під час танцю. (Джульєтта з першого погляду закохалася в юнака, навіть не знаю-чи його імені.)
— Коли і за яких обставин закохані дізнаються, що вони належать до ворогу-ючих родин? (Цю сумну звістку Ромео приніс його друг Бенволіо, небіж Монтеккі, 
а Джульєтті повідала про це її годувальниця.)
— Якою була реакція героїв? Підтвердіть відповідь словами з тексту. (Ромео: «У 
ворога в руках моє життя», «Ох, я боюсь— кінчається забава». Джульєтта: «Злоба 
єдина в душі буяла, І зі злоби любов єдина встала», «Ох не на радість ти, любов моя, 
Бо ворога кохаю ніжно я!».)
— Чи ця трагічна звістка зупинила героїв, знищила їх почуття? (Ні, герої не від-мовляються від кохання.)
5. Проблемна ситуація.
— Подумайте, чому Ромео і Джульєтта, знаючи про ворожнечу між батьками, по-рушили закони їх життя? (Тому що вони люди нового покоління, котре прагне до ща-стя. У них була віра в те, що кохання здатне подолати будь-які перешкоди.)
6. Дослідницька робота.
— Завдяки яким засобам розкривається внутрішній світ героїв? (Автор викори-стовує монологи і діалоги.)
— З’ясуйте особливості синтаксису реплік героїв. Зробіть висновки.
7. Коментар учителя.
Репліки Ромео — це окличні речення, що передають емоційність героя, його по-чуття, котрі переповнюють душу. В розмові героїв під час танців розповідні речення 
змінюються конструкціями, в кінці яких стоїть три крапки, а потім — знак оклику. 
Це не випадково. Будучи тонким психологом, Шекспір передає стан душі героя під 
час знайомства: перші фрази (розповідні речення), таємничі недомовки, притаманні 
всім закоханим (три крапки), палкі та пристрасні слова захоплення (окличні речення).
Репліки Джульєтти подібні до слів Ромео: розповідні речення (підкреслюють стри-маність, обережність дівчини) переходять в окличні (коли вона дізнається, що юнак 
— представник ворожого їм роду.)
8. Проблемні запитання.
 
— Подумайте, чи змінюються герої під впливом кохання? (Так. Ромео кохання 
надихає, додає йому розсудливості, стриманості, мудрості. Джульєтта дорослішає, по-чинає замислюватися над безглуздістю родової ворожнечі, що є перешкодою на шля-ху до щастя.)
— Коли ці зміни стають особливо помітними? (Під час зустрічей закоханих: вони 
виявляються в їх діалогах та монологах.)
9. Інсценізація «Сцена біля балкона».
(II дія, I сцена.)
10. Бесіда з учнями на сприйняття побаченого.
— Подумайте, чому Джульєтта з недовірою ставиться до слів Ромео. (Чиста душею 
Джульєтта боїться помилитися в юнакові.)
— Чому героїня говорить, що її серце «вщерть сповнює мир»? Що означає ця 
метафора? (Людина без кохання живе наче в пітьмі, і лише любов осяває душу, не-мов зоря.)
— Що для Джульєтти означає кохання? (Кохати — віддавати душу коханому.)
— А для Ромео? (Для нього це теж справжнє почуття, це вже не «безумство, що 
отруює кров».)
— Як на вашу думку, Джульєтта — це нове захоплення Ромео? Чому? (Ні, в сер-ці Ромео запалав вогонь справжнього почуття. Саме тому воно сповнене світла, до-бра, ніжності.)
— Чи були почуття героїв взаємними? (Так, адже кожен із них готовий на все 
заради кохання.)
— Коли відбувається дія цієї сцени? (Вночі.)
11. Коментар учителя.
Ніч у В. Шекспіра досить незвична. Це не темрява, а світло, сповнене почуттями, 
блиском очей, сподіваннями на щастя. Цю шекспірівську особливість чудово відтво-рив за допомогою звуків російський композитор С. Прокоф’єв, який написав музику 
до балету «Ромео і Джульєтта».
12. Прослуховування фрагмента «Сцена біля балкона».
(Музика до балету С. Прокоф’єва «Ромео і Джульєтта».)
13. Бесіда з учнями.
— Як композитор за допомогою звуків зумів передати зустріч героїв, їхню пал-ку розмову? 
— Які саме почуття передаються музикою? (Кохання, його злет, світло, ніжність. 
Але відчуваються і трагічні ноти — провісники бурі та страждання.)
14. Інсценізація уривка «Звертання Джульєтти до ночі».
(Дія III, сцена 2.)
15. Аналіз уривка. Бесіда з учнями.
— Якою постає Джульєтта?
— Як, на вашу думку, слід розуміти слова героїні: «Любов сліпа і через те їй ніч 
найбільш пасує…»?
16. Коментар учителя.
У звертанні до ночі розкривається вся сила палкого кохання Джульєтти. Вона 
просить ніч навчити її кохати, але сама вчить цього читача й глядача. Для неї кохання 
—  ніжне,  високе  почуття,  що  дає  сили  протистояти  родовій  ворожнечі.  Кохання 
в розумінні Джульєтти — вірність і відданість на все життя.
17. Переказ тексту з творчим завданням.
— Розкажіть, як розвивалися події далі.
— Як кожен з героїв довів свою вірність?
18. Інсценізація фінальної сцени.
(Дія V, сцена 3.)
19. Бесіда з постановкою проблемних завдань.
— Як ви думаєте, чому автор не примирив родини до смерті Ромео та Джульєтти? 
(Шекспір не примирив родини до смерті головних героїв тому, що в реальному житті 
не завжди все закінчується щасливо. Прекрасні закохані діти загинули, ставши не-винними жертвами давньої ворожнечі двох багатих веронських родин. Смерть героїв 
— це кара батькам за чвари й розбрат у Вероні.)
— У чому, на вашу думку, полягає ідейне значення фіналу? (Загибель закоханих 
не була марною. Герої довели всім, що кохання є сильнішим за чвари, ворожнечу, за 
саму смерть. Хоча воно й не перемагає, але й не скоряється їй.)
— Який основний пафос твору?
20. Коментар учителя.
В. Шекспір відобразив реалії дійсності: адже в житті все складно і не завжди мож-на протистояти злу. Однак автор показав, що кохання своєю самовідданістю, навіть 
смертю, несе спокій, світло, примирення. Смерть Ромео та Джульєтти — не лише тра-гічний урок, це — найкращий урок вірності. Трагедія звучить як гімн коханню, стає 
утвердженням його непереможності. Отже, основний пафос твору такий: гармонія 
двох сердець повинна стати початком гармонії світу.
21. Слово вчителя.
Твір «Ромео і Джульєтта» називають «світлою трагедією», бо пройнятий він оп-тимістичною вірою в Людину. З великою художньою майстерністю Шекспір зо бражує 
прекрасне, чисте й радісне почуття кохання. За радість кохати, за право бути щасли-вим герої платять своїм життям. Але таке кохання перемагає смерть: довідавшись про 
історію Ромео і Джульєтти, ворогуючі родини примирюються. Більше не буде литися 
безвинна кров, людяність і мир перемагають.
IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Підсумкова бесіда.
— Доведіть, що справжнє кохання здатне змінити людину. (Так, найкращим при-кладом цього є образ Ромео. Якщо на початку трагедії він був легковажним, дратів-ливим, часто закохувався просто для розваги, то, зустрівши Джульєтту, він відчув 
надзвичайне піднесення почуттів. Ромео впевнений, що «кохання може все і все здо-лає». Він не уявляє своє життя без коханої: «Хай краще смерть від лютої злоби, ніж 
довгий вік без ніжності твоєї».)
— Так що ж таке кохання в трагедії В. Шекспіра? (Велична сила, здатна зміни-ти людину, окрилити її, піднести до незбагненних висот.)
— Чим трагедія В. Шекспіра близька молодим читачам? (Сьогоднішні підлітки, 
звичайно, інші, але їхні душі відкриті палким почуттям.)
2. Робота з епіграфами.
— Прочитайте вислови, що служать епіграфами уроку.
— Як їх зміст перегукується з темою трагедії В. Шекспіра?
— Що об’єднує всі ці вислови?
(Автори цих висловів належать до різних історичних епох. Але єднає їх те, що всі 
вони вважали кохання тією великою силою, на якій тримається життя.)
 
3. Складання опорної схеми «Кохання в трагедії В. Шекспіра».
життя
творення
союз сердець
чистота
визнання значущості 
іншої людини
Ромео і Джульєтта
розуміння 
одне одного
світло
святість
боротьба
самовідданість
4. Прослуховування сонета № 116 В. Шекспіра на музику М. Таривердієва «Не буду
я чинити перешкоди єднанню двох сердець…»
5. Заключне слово вчителя.
Кожного року в італійському місті Вероні відбувається святковий карнавал, на 
якому обирають Ромео і Джульєтту. Це найвродливіші, найдобріші, милосердні, ду-ховно багаті молоді люди. І кожного року в це місто приходить безліч листів з однією 
адресою: «Італія, Верона, Ромео і Джульєтті». Юнаки та дівчата з різних країн довіря-ють їм свої сердечні таємниці, проблеми, просять поради, допомоги. Чому люди так 
люблять цих героїв? Можливо, тому, що вони для всіх давно стали символом справж-нього великого кохання.
V.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Написати листа Ромео та Джульєтті. Підготуватися до тематичного оцінювання.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Позакласне читання. Зірка невмирущого кохання (утвердження величі й краси справжнього кохання, його здатності піднестися над розбратом і во", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід