ТЕМА ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ У ВІРШАХ О. ТВАРДОВСЬКОГО «Я ПОЛІГ БІЛЯ РЖЕВА…», «НА КАРБ НЕ СТАВТЕ ДОТЕПЕР МЕНІ…»
 
УРОК  №  57
ТЕМА:   ТЕМА ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ У  ВІРШАХ 
О.  ТВАРДОВСЬКОГО «Я ПОЛІГ БІЛЯ РЖЕВА…», 
«НА КАРБ НЕ   СТАВТЕ ДОТЕПЕР МЕНІ…»
  Мета:  ознайомити учнів із  творчістю О.   Твардовського на  прикладі його віршів «Я  по
ліг біля Ржева…», «На карб не  ставте дотопер мені…»; навчати аналізувати 
поетичні твори, визначати тему, ідею твору; виховувати почуття вдячності 
до  тих, хто загинув, захищаючи мир на  землі.
 Обладнання:   портрет О.   Твардовського, виставка його книг, тексти віршів поета (у  пере ­
кладах на  вибір учителя); підручники Н.   І.   Дорофеєвої та  С.   П.   Касьянової 
«Зарубіжна література», В.   Фесенко «Зарубіжна література» (2007).
  Тип уроку:   урок засвоєння нового матеріалу.
 Очікувані  результати:  учні виразно читають вірші й аналізують їх, визначають і поясню ­
ють провідні думки творів, висловлюють особисте ставлення до проблем, 
Порушених у віршах, аргументуючи свої думки цитатами з текстів.
Вірші  ці  продиктовані  думкою  і   почут-тям,  які  протягом  усієї  війни  і  в  по воєнні 
роки  найбільше  заповнювали  душу.
О.   Твардовський
Хід уроку
  I.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  II.   СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Слово вчителя
У творчості відомого російського поета, журналіста, перекла -дача, лауреата багатьох літературних премій тема війни стала про -відною. Ще у роки Великої Вітчизняної війни поет став популяр-ним як автор поеми «Василь Тьоркін», що так полюбилася народу.
На знак особливої прихильності до героя, що уособлює мужність,
простоту, любов до батьківщини і людей, на добровільні пожертви
громадян у Смоленську було поставлено пам’ятник «Безсмертному
рядовому Василю Тьоркіну».
Твардовського-поета завжди цікавила доля рідної країни
на крутих поворотах і переломах історії. Лірика поета не відри -вається від землі, від долі селянина-сівача і солдата. Про них він,
здається, знає все і може все пояснити.
  ; Робота з  епіграфом
1. Поміркуйте, про які вірші поета йдеться? (Про  вірші,  при-свячені  темі  Великої  Вітчизняної  війни. )
2. Як поет ставиться до цієї теми? ( Відчувається,  що  тема 
 війни  хвилює  поета,  його  вірші  продиктовані  серцем. )
  ; Повідомлення підготовлених учнів
ЖИТТЯ І  ТВОРЧІСТЬ О.  ТВАРДОВСЬКОГО
Олександр Трифонович Твардовський народився 21 червня 1910  року в  селі Загор’ї 
Смоленської області у  селянській родині. Відомо, що сім’я постраждала від сталінських ре ­
пресій. Освіту він здобував у  Смоленському педагогічному інституті, а  також у  Московській 
вищій школі філології, літератури та  історії. Ще за  роки навчання він почав літературну 
та  журналістську діяльність.
Серед його ранніх творів слід назвати «Шлях до  соціалізму» (1931), в  якому він знай ­
шов оригінальну форму віршованого оповідання, що стала ознакою творчості поета, по ­
ему «Країна Муравія» (1936), що зробила автора відомим і  була відзначена Сталінською 
премією.
У роки Великої Вітчизняної війни (1941 —1945) був військовим кореспондентом. 
Працював над поемою «Василь Тьоркін» (1942 —1945), у  якій створив образ радянського 
бійця ­визволителя. Цей твір став одним із  найпопулярніших у  радянській літературі во ­
єнного часу і  здобув Сталінську премію.
У 1946  році написав поему «Дім біля дороги», що задумувалася як паралель до  «Василя 
Тьоркіна» і  відтворювала життя сім’ї бійця.
Протягом 1950—1954 років працював головним редактором часопису «Новый мир», 
але через нападки з  боку уряду на  ліберальну стратегію був змушений звільнитися.
У 1953—1960 роках писав поеми «За даллю  — даль», «Тьоркін на  тому світі». 
У  1958  році О.   Твардовський знову став головним редактором «Нового мира». Як і  раніше, 
часопис став центром вільної думки, навколо якого згуртувалися талановиті автори.
У 1969  році завершив поему «По праву пам’яті», в  якій розповів про долю батька 
та  багатьох жертв сталінських репресій періоду колективізації. Твір був заборонений цен ­
зурою і  побачив світ лише в  1987  році.
О.   Твардовський відомий і  як перекладач творів Т.   Шевченка, І  Франка, українських 
народних дум.
У 1970  році внаслідок посилення реакційних тенденцій у  внутрішній політиці 
Радянського Союзу був вдруге звільнений із  посади головного редактора «Нового мира». 
Це спричинило глибоку духовну кризу поета.
18 грудня 1971  року О.   Твардовський помер.
  ; Робота з  підручником
Опрацюйте теоретичний матеріал (підручники Н. І. Дорофеєвої
та С. П. Касьянової «Зарубіжна література», с. 250—253,
В. Фесенко «Зарубіжна література» (2007), с. 232—233).
  ; Коментар учителя
Для поетичного світу О. Твардовського характерне створення
епічних картин народного життя у переломні періоди історії, по-чуття особистої відповідальності за все, що відбувається у житті,
пафос праці й мужності, тісний зв’язок із фольклорними тради -ціями, поєднання ліризму та іронії, насиченість творів народним
гумором, афористичність висловлювань. Особливу увагу поет при -діляє темі війни, прагне переповісти її трагічну правду.
  ; Виразне читання вчителем вірша О.   Твардовського «Я поліг біля Ржева…» 
(1945—1946  рр. ) ( У перекладі А.   Малишка або будь-який інший переклад.   
Вірш можна прочитати мовою оригіналу.)
  ; Аналіз прочитаного вірша. Бесіда
1. Визначте тему вірша. ( Тема  вірша   —  Велика  Вітчизняна 
 війна. )
2. Хто є ліричним героєм вірша? ( Ліричним  героєм  вірша 
є   безіменний,  невідомий  солдат,  який  загинув  під  Ржевом 
у  1942  році.)
3. У чому особливість твору? ( Це  монолог  убитого  солдата, 
звернений  до  живих.  Тому  розповідь  ведеться  від  першої  особи 
однини. )
4. Яке значення має цей прийом для розкриття ідеї твору?
( Завдяки  цьому  прийому  досягається  надзвичайна  емоцій-ність  вірша.)
5. Яким зображений герой? (Він  загинув,  але  його  хвилює  доля 
живих,  доля  Батьківщини.  Невідомий  солдат  звертається 
до  живих,  заповідає  їм  перемогти.  Він  нікого  не   звинувачує 
у  своїй  смерті.)
6. Знайдіть рядки, які підтверджують цю думку. («І  ніхто  пе -ред  нами  Із  живих  не  в  боргу,  Хто  наш  стяг  між  рядами 
Підхопив  на  снігу».)
7. В яких словах виражається оцінка солдатом своєї ролі у вій ні?
(«І  у  мертвих,  щоб  знали,  Є  відрада  одна:  За  Вітчизну  ми 
впали,  Та   не  впала  вона». )
8. Який заповіт солдат дає живим? (Від  слів  «Я  вам  жити  ба -жаю, —  що  я  більше  скажу?»  до  кінця  вірша.)
9. Яке значення має цей заповіт для розкриття теми вірша?
(Це  кульмінаційний  момент,  у  якому  утверджується  думка 
про  непереможність  життя.)
10. Визначте головну думку вірша. (Воїн  загинув,  але  врятував 
Батьківщину. )
11. Які художні засоби використовує автор? ( Епітети:  «в  без-іменнім  болоті»,  «блиски  сліпучі»,  «щебет  пташиний», 
«грозяний  час».  Метафори:  «пітьма  наступила»,  «машини 
рвуть  повітря  в  путі»,  «смерть  мене  обділила».  Порівняння: 
«фронт  горів  з  виднокраю,  мов  на  тілі  рубці»,  «ви  повинні 
там,  браття,  всі  стоять,  як  стіна».  Розмовна  лексика: 
«може»,  «можливо»,  «кат».)
12. Яке значення має звертання, що повторюється у тексті?
(У  вірші  кілька  разів  повторюються  звертання  «браття», 
«о  брати  наші  звірені»,  «побратими».  Вони  підкреслюють 
довірливий  тон  розмови  мертвого  солдата  з   живими,  його 
нерозривний  зв’язок  із  народом.)
  ; Творча робота
Порівняйте переклад А. Малишка з оригіналом твору.
(Перекладач  зберіг  головну  ідею  твору.  Збережена  строфіка  вірша, 
лексика,  синтаксис,  художні  засоби  (епітети,  метафори,  порів -няння). )
  ; Виразне читання вірша О.   Твардовського «На карб не  ставте дотепер мені…» 
(1966  р.) ( У перекладі А.   Гризуна. Вірш можна прочитати російською мовою. )
  ; Аналіз вірша. Бесіда
1. Визначте тему цього вірша. ( Тема  війни,  що  минула. )
2. Хто ліричний герой твору? (Ліричний  герой  —  солдат,  який 
прийшов  живим  із  тієї  страшної  війни.)
3. Яка форма поезії? ( Монолог  живого  солдата.)
4. Про що цей вірш? (Це  вірш-сповідь  людини,  яка  відчуває  вну-трішню  провину  перед  тими,  хто  поліг  на  війні. )
5. У яких рядках викладена ця думка? ( «Що  міг,  та  не  зумів 
їх  зберегти,  —  Не  в  тому  річ,  але  ж,  але  ж,  але  ж…»)
6. Знайдіть у вірші повтор. Яка його роль у творі? (Він  підсилює 
душевні  переживання  героя. )
  III.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Робота з  підручником
1. Опрацюйте теоретичний матеріал (підручники Н. І. Дорофеєвої
та С. П. Касьянової «Зарубіжна література», с. 257, В. Фе-сенко «Зарубіжна література» (2007), с. 239).
2. Дайте відповіді на запитання підручника.
  ; Узагальнююча бесіда
1. Що спільного і відмінного у проаналізованих віршах?
(Спільною  є  тема  війни,  розповідь  від  першої  особи.  Відмінне 
те,  що  у  першому  вірші  розповідь  ведеться  від  імені  загиблого 
солдата,  а  у  другому   —  від  імені  живого.)
2. Яку проблему порушує автор у цих поезіях? (Проблему  по-двигу  простих  солдатів  у   Великій  Вітчизняній  війні  та  про -блему  історичної  пам’яті  й   моральної  відповідальності  перед 
тими,  хто  загинув  на  війні. )
3. Яке ваше враження від прочитаних творів? Чи сподобалися
вони вам?
  IV.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Прочитайте оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти
прийдеш у Спа…»; підготуйте інформацію про життя і творчість
письменника.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ТЕМА ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ У ВІРШАХ О. ТВАРДОВСЬКОГО «Я ПОЛІГ БІЛЯ РЖЕВА…», «НА КАРБ НЕ СТАВТЕ ДОТЕПЕР МЕНІ…»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід