Тематична контрольна робота . «Із літератури романтизму. Творчість Е. Т. А. Гофмана, Г. Гейне, А. Міцкевича, Дж. Г. Байрона»
 
УРОК № 46 
Тема: Тематична контрольна робота . «Із літератури романтизму. Творчість Е. Т. А. Гофмана, Г. Гейне, А. Міцкевича, Дж. Г. Байрона» 
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань із теми; розвивати уміння застосовувати 
набуті знання практично, логічне мислення, зв’язне мовлення; уміння концентрувати 
увагу, виділяти найголовніше. 
Обладнання: зошити учнів. 
ХІД УРОКУ 
I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ 
II. ЗАСТОСУВАННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК 
Виконання тестових завдань. 
Початковий рівень 
1. Романтизм зародився на межі: 
а) XVI—XVII ст.; 
б) XVII—XVIII ст.; 
9 в) XVIII—XIX ст. 
2. Романтизм як літературний напрям визрів у надрах: 
а) Просвітництва; 
9 б) класицизму; 
в) бароко. 
3. Фраза: «Письменники XIX століття — діти Французької революції»,— нале-жить: 
9 а) В. Гюго; 
б) Е. Т. А. Гофману; 
в) Дж. Г. Байрону. 
4. Фея Рожа-Гожа у реальному житті була: 
а) гувернанткою; 
9 б) патронкою притулку; 
в) вихователькою. 
5. У Керепесі студенти найчастіше відвідували лекції: 
а) Проспера Альпануса; 
б) Птолемеуса Філадельфуса; 
9 в) Моша Терпіна. 
6. «Книга пісень» Г. Гейне складається з: 
а) 4 розділів; 
9 б) 5 розділів; 
в) 6 розділів. 
7. Хто з поетів-романтиків називав свої вірші «перепустками у лазарет своїх по-чуттів»: 
9 а) Г. Гейне; 
б) Дж. Байрон; 
в) А. Міцкевич. 
8. Основна ідея циклу А. Міцкевича «Кримські сонети»: 
а) замилування природою Крима; 
9 б) ностальгія за батьківщиною; 
в) оспівування кохання до жінки. 
9. Поема А. Міцкевича «Дзяди» перекладається як: 
а) посвята; 
б) пам’ять; 
9 в) поминки. 
10. «Байронічним» називають: 
9 а) героя, розчарованого у принадах світу; 
б) героя-тираноборця; 
в) героя-коханця. 
11. На думку Дж. Байрона, головною рисою Прометея є: 
а) гуманізм; 
б) терпіння; 
9 в) дух бунтарства. 
12. За жанром поема Дж. Байрона «Мазепа» є: 
а) епічна поема; 
б) лірична поема; 
9 в) монолог-сповідь. 
Середній рівень 
1. Які суспільно-політичні події вплинули на зародження романтизму? (Французь -ка буржуазна революція 1789–1794 рр. і наполеонівські війни.) 
2. Яка головна риса романтизму як художнього напряму? (Усвідомлення прагнен -ня створити узагальнений символічний образ.) 
3. Який вид мистецтва, окрім літератури, любив Е. Т. А. Гофман? (Музику.) 
4. На які дві групи Е. Т. А. Гофман поділяв своїх героїв і людей взагалі? («Музи-кантів і немузикантів», філістерів (обивателів, немузикантів) і ентузіастів (му-зикантів, людей, здатних сприймати красу).) 
5. Завдяки чому Цахес привласнював собі заслуги інших людей? (Завдяки 
трьом золотим волосинкам, які подарувала йому фея Рожа-Гожа.) 
6. У чому полягає символіка поезії Г. Гейне «Самотній кедр на стромині…»? (Так 
поет розповідає про своє нещасливе кохання.) 
7. У якому творі Г. Гейне яскраво виявилися фольклорні мотиви? (У вірші «Ло-релей».) 
8. Яка роль пейзажу у поетичному циклі А. Міцкевича «Кримські сонети»? (При-рода є фоном, на якому відбувається дія.) 
9. Яку країну згадує А. Міцкевич у вірші «Пілігрим»? (Литву.) 
10. У чому полягають особливості зображення образу ліричного героя у поезії 
Дж. Байрона? (У тому, що ліричний герой відбиває світ думок і почуттів само -го автора.)
11. Визначте жанр поеми Дж. Г. Байрона «Паломництво Чайльд-Гарольда». (Ліро-е-пічна поема.) 
12. Назвіть найвідоміших представників романтизму в літературі. (В. Гюго, Дж. Бай -рон, В. Скотт, Е. По, Е. Т. А. Гофман, А. Міцкевич, Г. Гейне, Ф. Купер та інші.) 
Достатній рівень 
1. Дайте визначення романтизму як літературного напряму. Назвіть представ -ників романтизму у різних галузях мистецтва. 
2. Дайте тлумачення назви поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд-Гарольда». 
Розкажіть історію створення цього твору. 
3. Схарактеризуйте мешканців князівства Керепес. Який прийом використовує 
Е. Т. А. Гофман для їх змалювання? 
4. Порівняйте роль пейзажу в ліриці А. Міцкевича та Г. Гейне (на прикладі вив-чених творів). 
5. Подумайте, яке місце у задумі «Книги пісень» Г. Гейне займає автобіографіч -ність? 
6. Схарактеризуйте образ ліричного героя віршів Дж. Байрона. 
Високий рівень 
1. Схарактеризуйте ознаки романтизму як літературного напряму. Проілюструй -те їх на матеріалі вивчених творів. 
2. Подумайте, чи можна знайти спільні й відмінні риси між класицизмом, Про -світництвом і романтизмом. (Романтики на відміну від класицистів відмовилися від традицій античності, а оспівували середньовіччя. Романтики відкрили 
красу фольклору, а класицисти й просвітителі не цікавилися ним. У добу кла-сицизму і Просвітництва цінувався розум, а романтики підкреслювали велику 
роль почуттів. Зближало романтиків і просвітителів співчуття до «маленької 
людини» та гуманізм.) 
3. Розкрийте роль сатири і фантастики у казці-новелі Е. Т. А. Гофмана «Малюк 
Цахес на прізвисько Циннобер». 
4. Маг і чарівник Проспер Альпанус у казці-новелі Е. Т. А. Гофмана говорив: «Щас-ливці, обдаровані внутрішньою музикою,— єдині, кого можна назвати поета -ми». Подумайте, кого з героїв твору можна назвати поетами? Чому? Аргумен -туйте свою думку. 
5. Схарактеризуйте образ Чайльд-Гарольда. 
6. Розкрийте роль історії та сучасності у циклі А. Міцкевича «Кримські сонети». 
III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях О. С. Пушкіна. Про-читати його поезії, підготувати виразне читання улюбленого вірша.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Тематична контрольна робота . «Із літератури романтизму. Творчість Е. Т. А. Гофмана, Г. Гейне, А. Міцкевича, Дж. Г. Байрона»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід