«Тож названо її Тетяна…» (Образ Тетяни Ларіної у романі О. Пушкіна «Євгеній Онєгін».)
 
УРОК  №  52
Тема:   «Тож названо її Тетяна…» (Образ Тетяни Ларіної у  романі О.  Пушкіна «Євгеній 
Онєгін».)
Мета:  поглиблювати  уміння  аналізу  образу-персонажу,  психологічного  спостереження 
над  вчинками,  порівняння  героїв;  розвивати  навички  виразного  читання,  переказу, 
зв’язного  мовлення,  логічного  мислення,  творчих  здібностей;  сприяти  морально-етичному  вихованню  школярів.
Обладнання:   текст  роману  «Євгеній  Онєгін»  у   перекладі  М.   Рильського;  ілюстрації  до  роману 
«Євгеній  Онєгін»  (А.  С.   Пушкин  в   русской  советской  иллюстрации:  В  2  т.—  Т.  2.—  
М.:  Книга,  1987);  фрагменти  з  опери  П.  Чайковського  «Євгеній  Онєгін»  (на  вибір 
учителя).
Татьяна — это редкий, прекрасный 
цветок, случайно выросший в   расселине 
дикой скалы.
В. Бєлінський,  
російський критик XIX ст.
ХІД УРОКУ
I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
II.  ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ,  МЕТИ  ТА  ЕПІГРАФА  УРОКУ
III.   СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Слово вчителя.
Головну героїню свого роману О.  Пушкін назвав іменем Тетяна. У  передмові до 
цієї строфи сам автор писав: «Солодкозвучні грецькі імена такі як, наприклад: Ага -фон, Філат, Федір, Фекла та ін., вживаються у  нас тільки між простими людьми». 
Ім’я «Тетяна» теж зустрічалося лише між селянками. Можливо, таким чином Пуш -кін хотів показати різницю між петербурзьким дворянством, що тяжіло до французь -ких імен, і  провінційним, що зберігало патріархальні традиції. Саме до них відно-силося й  сімейство Ларіних. До Пушкіна ім’я Тетяна не мало літературної традиції.
І  навпаки,  ім’я  її  сестри  Ольги  зустрічалося  в   літературних  творах  і   мало  дав-ньоруський колорит (наприклад, у  творах М.   Карамзіна, О.   Бестужева).
2. Творчий переказ.
(Під час переказу використайте пушкінський текст.)
—  Розкажіть про дитинство та виховання Тетяни.
3. Бесіда з учнями.
—  Чим Тетяна відрізнялася від Ольги? (Ольга була красивою, але легковажною, 
не мала внутрішньої глибини.)
—  Що  найбільше  полюбляла  героїня?  (Читати  романтичні  романи,  під  впли-вом яких і  сформувалося її романтичне світовідчуття. А  ще — сидіти самотньо біля 
вікна.)
—  Подумайте,  яку  роль  відіграє  епіграф  до  третьої  глави  для  розуміння  обра-зу  Тетяни?  (Слова  другорядного  французького  поета  Мальфілатра  «Вона  була  дів -чина, вона була закохана» налаштовують читача на те, що героїня незабаром зако -хається в   Онєгіна.)
—  Як  Тетяна  ставилася  до  пересудів  сусідів?  (Після  появи  у  Ларіних  Онєгіна 
сусіди ладили Тетяні жениха. Пересуди сусідів «гнівили молоду Тетяну».)
—  Яка  мрія  зародилася  в  її  серці?  (Вона  мріяла  про  Онєгіна.  «Прийшла  пора 
— любов явилась».)
—  Як поводиться героїня? (Вона ще більше прагне усамітнення, журливо блу-кає садом, схиляє додолу очі, не спить уночі.)
—  Як ви думаєте, чому дівчина написала лист Онєгіну? (Їй не сила було трима-ти у  собі це почуття, а   розповісти про нього їй було нікому. Адже вона була самот -ньою у  своїй сім’ї.)
4. Виразне читання «Листа Тетяни до Онєгіна».
(Можна інсценізувати уривок.)
5. Бесіда за прочитаним.
—  Якою  постає  у  листі  Тетяна?  (Палкою,  пристрасною  дівчиною,  з   відкритою 
душею, романтичною, сором’язливою.)
—  Як  вона  поводилась,  очікуючи  відповіді  на  лист?  (Вона  хвилювалася  весь 
час, плакала, душа її тужила.)
—  Як  реагує  Тетяна  на  появу  Онєгіна  в  їхньому  домі?  (Вона  злякалася  і  втек-ла у   сад.)
—  Де відбулася зустріч Тетяни з  Онєгіним? (Зустріч відбулася у  парку, ввечері. 
Але вона була не такою, про яку мріяла Тетяна.)
—  Як реагувала героїня на відповідь Онєгіна? (Мовчазна, вона слухала Онєгіна, 
плакала, «не звівши томного чола», подала йому руку і   пішла у   будинок.)
—  Яку слушну пораду дав Онєгін Тетяні? («Учіться володіть собою».)
—  Чи перестала Тетяна кохати Онєгіна? (Ні, навпаки, почуття спалахнуло ще 
з   більшою силою.)
6. Коментар учителя.
Лист  Тетяни  вразив  Онєгіна  не  тільки  своїм  змістом.  Тетяна,  першою  зверта-ючись до чоловіка із зізнаннями у  кохані, чинила досить сміливо й  необачно з  точ -ки  зору  життєвих  правил.  Але  дівчина  вихована  на  романтичних  романах  й  живе 
у   цьому світі, не знаючи звичайних норм. Вона пише листа французькою мовою, ви-користовуючи цитати з  прочитаних книг.
7. Переказ тексту.
—  Розкажіть про сон Тетяни (V глава).
—  Подумайте, яка його роль у  розвитку сюжета й композиції роману.
8. Коментар учителя.
Сон  Тетяни  відіграє  важливу  роль  у  композиції  роману.  Він  зв’язує  зміст  по-передніх розділів з  трагічними подіями, що відбудуться у  шостій главі. По-перше, 
сон  мотивується  психологічно:  він  пояснює  напружений  стан  Тетяни  після  дивної 
поведінки Онєгіна у  саду і   специфічної атмосфери різдвяних святок, коли дівчата, 
намагаючись дізнатися про свою долю, починають ворожити.
По-друге, сон характеризує й   інший бік свідомості героїні — її зв’язок із на -родним життям. Саме народними віруваннями можна пояснити сон Тетяни. Вона 
бачить ведмедя, а   це означає заміжжя. Його також вважають господарем лісу, си -лою, ворожою людям, тобто лісовиком. Сюжет про героя-розбійника має на увазі 
сцену вбивства. Уві сні дівчини жених-розбійник убиває брата своєї нареченої. Як 
відомо,  у   сьомій  главі  Тетяна  прямо  називає  Ленського  своїм  братом.  Отже,  «ві-щий» сон Тетяни є  пророчим: він готує читача до подій, пов’язаних із дуеллю Онє-гіна з   Ленським.
9. Бесіда з учнями.
—  Як ви думаєте, хто з   сестер важче переніс смерть Ленського? (Звичайно, Тетя-на. Ольга дуже швидко його забула, вийшла заміж і  залишила батьків  ську домівку.)
—  Як Тетяна пережила розлуку з  Ольгою? (Проводжаючи сестру, вона не мог -ла плакати, хоча й  дивилася на все крізь пелену туману.)
—  Чи  змінилося  її  ставлення  до  Онєгіна  після  смерті  Ленського?  (Ні.  Тетяна 
продовжує кохати Онєгіна, хоча й  розуміє його вину.)
—  У  п’ятій  главі,  де  розповідається  про  відвідування  Тетяною  будинку  Онєгі-на, є  такі рядки: «Дається Тані зрозуміть усе ясніше — слава богу,— кого судилося 
любить».  Як  ви  їх  розумієте?  (Тетяна,  відвідуючи  будинок  Онєгіна,  читаючи  його 
книги, починає краще розуміти Євгенія. Він постає перед нею уже не романтичною 
вигадкою, а   реальною людиною.)
—  Як ви думаєте, чому Тетяна відмовляла всім женихам? Вона сподівалася на 
повернення Онєгіна? (Ні, але вона продовжувала його кохати.)
—  Чому  Ларіни  їдуть  до  Москви?  (Мати  везе  Тетяну  на  «ринок  відданок».  Ві-домо, що у  Москві, в  Благородному зібранні влаштовувалися бали, де молоді люди 
знайомилися, одружувалися. Туди привозили дівчат, які довго не виходили заміж.)
—  Які були результати поїздки? (Тетяну видали заміж за генерала.)
10. Рольова гра.
—  Розкажіть від імені Тетяни про її життя у   Петербурзі.
11. Психологічне спостереження за поведінкою героїні (восьма глава, строфи XIV–XV).
—  Проаналізуйте образ Тетяни-княгині. Що у  ній змінилося? (Слід відзначити, 
що Тетяна добре засвоїла урок Онєгіна. Вона навчилася володіти собою, своїми по -чуттями,  знає  правила  поводження  у   вищому  товаристві.  Княгиня  стала  «зразком 
усіх чеснот добірних», неприступною богинею «пишновеличної Неви».)
—  Як ви гадаєте, чи змінилася Тетяна внутрішньо? (Ні, глибоко у  душі вона за-лишилася тією ж. Але тепер усе це необхідно було приховувати від сторонніх очей.)
12. Бесіда з учнями.
—  Як ви думаєте, чи здивував лист Онєгіна Тетяну? (Мабуть, так.)
—  Чи повірила вона йому? (Важко сказати.)
—  Чи сприймала Тетяну його закоханість як свою перемогу? (Ні, вона була да-лека від цих думок.)
—  Чи кохала героїня Онєгіна? (Так, вона сама у  цьому зізнається.)
—  Як характеризує Тетяну її відповідь Онєгіну? (Вона високоморальна жінка, 
вірна  традиціям  і   заповітам.  Тетяна  не  в  змозі  порушити  мораль,  вона  залишила-ся чиста душею.)
13. Робота з епіграфом.
—  Чи  згодні  ви  зі  словами  російського  критика  В.  Бєлінського,  що  слугують 
епіграфом до уроку?
—  Яке  поетичне  порівняння  використовує  критик?  (Порівнює  Тетяну  з  дикою 
квіткою.)
—  Що підкреслює критик у  цьому образі? (Внутрішню красу героїні.)
(У  процесі  роботи  можна  використовувати  ілюстрації  до  твору  та  фрагменти 
з   опери П.  Чайковського «Євгеній Онєгін» (на вибір учителя).)
14. Проблемне запитання.
—  Яка проблематика роману? Чи стосується вона лише кохання героїв? (Ні. Ос-новна проблема роману — людина на тлі свого часу, своєї епохи, соціального сере -довища, сенс буття людини. Окрім цього автор порушує проблеми освіти, вихован -ня, родинних стосунків, життя і  смерті тощо.)
IV.   ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Підсумкова бесіда.
—  Чи можна судити про авторське ставлення до героїні? Яким воно було? (Ав-тор любить свою героїню. Недарма він іноді називає її просто Таня.)
—  Чи є  у   Тетяни риси, які цінуються завжди? (Так. Її порядність, вірність, умін-ня кохати, вміння триматися у  товаристві.)
—  Як ви думаєте, чи могли бути щасливими Онєгін і  Тетяна? (Важко сказати. 
Вони дуже різні. Можливо, Онєгіну слід би було змінитися.)
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Творча  робота:  визначити  риси  епосу  та  лірики,  романтизму  та  реалізму  в  ро-мані. Підготувати письмову відповідь на питання: «Чому В.  Бєлінський називав ро-ман “Євгеній Онєгін” “енциклопедією російського життя”?»
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "«Тож названо її Тетяна…» (Образ Тетяни Ларіної у романі О. Пушкіна «Євгеній Онєгін».)", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід