В. Шекспір. Трагедія «Гамлет». Інтрига, конфлікт, проблематика п’єси.
 
УРОК  №  61
Тема.  В. Шекспір. Трагедія «Гамлет». Інтрига, конфлікт, проблематика п’єси.
Мета:  ознайомити  учнів  зі  змістом  трагедії  В.  Шекспіра  «Гамлет»,  поглибити  їхні  знання 
про  трагедію  як  один  із  жанрів  літератури;  з’ясувати  теоретичні  поняття  «інтрига», 
«конфлікт»,  «проблематика»  п’єси;  розвивати  навички  аналізу  драматичного  твору, 
конспектування, логічного мислення; сприяти виникненню зацікавленості твором.
Обладнання:  тексти трагедії В. Шекспіра «Гамлет»; словник літературознавчих термінів.
ХІД УРОКУ
I.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Первірка домашнього завдання.
Учитель перевіряє 4—5 письмових робіт.
2. Бесіда на повторення.
— Згадайте, яку роль відігравав театр в англійському суспільстві?
— Як називався театр, з котрим було пов’язано життя В. Шекспіра?
— Чому театр мав назву «Глобус»?
— Які слова були написані на глобусі?
— Скільки п’єс створив драматург?
— Які періоди виділяються у творчості В. Шекспіра?
— Подумайте, до якого періоду належить трагедія «Гамлет»? (До другого.)
— Як на вашу думку, чому другий період називають «драматичним»?
II.  ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ
III.  СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Слово вчителя «Історія написання трагедії „Гамлет”».
Відомо, що В. Шекспір не вигадував сюжетів для своїх п’єс. Він використовував 
уже існуючі, звертався до легенд, переказів, по-своєму осмислював історичні хроніки, 
іноді користувався сюжетами італійських новел та творів давньогрець  кого письмен-ника Плутарха.
Трагедія «Гамлет» була написана в 1619 році. Але сюжет цієї п’єси відомий ще 
з кінця XII століття і записаний Самсоном Граматиком в його «Історії Данії». Ця 
давня ютландська легенда неодноразово використовувалася авторами різних країн. 
Та в усіх письменників була своя «трагедія помсти». В. Шекспір запозичив з легенди 
мотиви братовбивства й одруження вбивці з удовою небіжчика, помсти сина загиблого 
(у легенді — Амлет) й удаваного Амлетом божевілля, засоби боротьби між героями, 
мотив підступної спроби нового правителя позбутися небожа. Та разом з тим драматург 
наповнив свій твір новим соціальним змістом. Тому конфлікт й інтрига п’єси носить 
інший характер, ніж у дошекспіровських творах.
2. Запитання до учнів.
— Що таке трагедія як жанр?
— Що таке інтрига п’єси?
— Що називається конфліктом?
— Дайте визначення поняття «проблематика п’єси».
3. Робота із словником літературознавчих термінів.
Трагедія— це драматичний твір, який ґрунтується на гострому, непримиренно-му конфлікті особистості, що прагне максимально втілити свої творчі потенції при 
об’єктивній неможливості їх реалізації. Конфлікт трагедії має глибокий філософсь-кий зміст, є надзвичайно актульним у політичному, соціальному, духовному планах, 
відзначається високою напругою психологічних переживань героя. Трагедія майже 
завжди закінчується загибеллю головного героя. 
 
Інтрига (від лат. intricare — заплутувати) — спосіб організації подій у драматичу -ному, рідше епічному, іноді ліричному творах за допомогою складних, напружених 
перипетій, гострої боротьби мотивів, часто прихованих намірів.
Конфлікт(від лат. conflictus — зіткнення) — зіткнення, протиборство, яке має 
місце в літературному творі. Письменник не просто переносить у свій твір різноманітні 
життєві  протиріччя,  боротьбу,  але  переосмислює  їх,  показуючи  різні  події,  долі 
персонажів.  Від  змістовності  й переконливості  художнього  конфлікту  залежить 
суспільна значущість твору. 
Проблематика  п’єси —  це  коло  питань,  які  поставлені  автором  у творі  і по-требують свого розв’язання.
4. Творче завдання.
— Визначте інтригу та конфлікт трагедії «Гамлет». (Інтрига твору пов’язана з пом-стою принца Гамлета королю Данії Клавдію, який убив його батька. Але ця помста пе-реросла межі особистої ненависті й набула суспільних мотивів. Конфлікт п’єси полягає 
в зіткненні старих понять, що існують у свідомості людей, з новими, хоча далеко й не 
ідеальними формами життя. Це був час кризи надій і пошуків нових шляхів життя.)
5. Бесіда з учнями на первинне сприйняття трагедії.
— Де відбувається дія твору? (У Данії.)
— Хто є головними героями п’єси? (Датські королі.)
— Хто з героїв вам запам’ятався найбільше? Чому?
— Як на вашу думку, про що трагедія В. Шекспіра? (Про владу і тиранію, про 
обов’язок і честь, вірність, помсту, велич і ницість людини, проблеми моралі й мис-тецтва.)
6. Слово вчителя.
Трагедія В. Шекспіра — це не просто оповідь про життя датських королів. Під 
алегоричним образом середньовічної Данії драматург зобразив Англію XVI століття, 
коли Британія ступила на шлях буржуазного розвитку і нові відносини, що форму-валися у суспільстві, порушили старі феодальні поняття про честь, справедливість, 
обов’язок. Звільнившись з-під опіки церкви, ставши нібито «вільною», людина все ж 
таки не досягла взірцевої досконалості. Та й не могла її досягти, бо під сонцем взагалі 
не існує нічого ідеального. Тому завжди люди змушені робити вибір. Ось чому драма-тург поставив у п’єсі соціальні й морально-філософські проблеми.
7. Колективне складання схеми «Проблематика трагедії В. Шекспіра „Гамлет”».
 
8. Проблемна ситуація.
— Відомий французький письменник-романтик Ф.Р. Шатобріан твердив, що 
«В. Шекспір охоплює життя людини цілком і суспільства в цілому». Доведіть пра-вильність цього твердження або спростуйте його.
9. Коментар учителя.
 
Великий Ф.Р. Шатобріан правий. В. Шекспір дійсно охоплює все життя суспіль-ства, причому в усій запаморочливій складності. Тому «Гамлет» виходить за узвичаєні 
рамки «трагедії помсти» й набуває глибокого філософського звучання. Драматург вису-ває проблеми загальнолюдського характеру, чим і пояснюється безліч тлумачень твору.
10. Дослідницька робота.
— Доведіть, що п’єса В. Шекспіра «Гамлет» є трагедією. (Це драматичний твір, 
в основі якого гострий конфлікт особистості з навколишнім світом, у творі порушу-ються глибокі філософські питання, він закінчується загибеллю головного героя.)
IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Підсумкова бесіда.
— Що вам відомо про сюжет трагедії «Гамлет»?
— У чому виявилося новаторство драматурга?
— Дайте визначення понять «трагедія», «інтрига», «конфлікт», «проблемати-ка п’єси». 
— Чим, на вашу думку, викликана необхідність розширення проблематики тра-гедії?
— Які основні проблеми порушує автор?
V.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Дібрати цитати до образів трагедії (король, королева, Полоній, Лаерт) та до зо-браження Данії. Підготувати інсценізацію уривків (під керівництвом учителя).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "В. Шекспір. Трагедія «Гамлет». Інтрига, конфлікт, проблематика п’єси.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід